Publiceringsdatum

  • 24 mars, 2015

Tobii offentliggör avsikten att genomföra en börsnotering på Nasdaq Stockholm

EJ FÖR DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, KANADA, SCHWEIZ, SYDAFRIKA, SINGAPORE, HONGKONG ELLER JAPAN, ELLER ANNAT LAND TILL VILKEN SÅDAN DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING SKULLE VARA OTILLÅTEN.

Stockholm, den 24 mars 2015 –Tobii AB (publ) (”Tobii” eller ”Bolaget”) offentliggör idag sin avsikt att genomföra en börsnotering av Bolagets aktier (”Noteringen” eller ”Erbjudandet”) på Nasdaq Stockholm. Tobii är global marknadsledare inom eyetracking, en teknologi som används för att få insikt i mänskligt beteende eller som ett sätt att interagera med datorer och andra enheter.

Erbjudandet och Noteringen på Nasdaq Stockholm kommer att bredda aktieägarbasen, öka Tobiis kapital och ge Tobii tillträde till de svenska och internationella kapitalmarknaderna och därigenom utöka Bolagets finansieringsalternativ, vilket förväntas bidra till Bolagets fortsatta försäljnings- och vinstutveckling. Tobiis styrelse anser att föreliggande nyemission och notering av Bolagets aktier är ett logiskt och viktigt steg i Tobiis utveckling i syfte att kunna tillvarata tillväxtmöjligheter samt för att ytterligare stärka Bolagets marknadsposition och öka medvetenheten om Tobii och dess produkter och teknologi.

Nasdaq Stockholm har beslutat att uppta Tobiis aktier till handel under förutsättning att sedvanliga villkor uppfylls. Beroende på rådande marknadsförhållandena förväntas Noteringen slutföras under det andra kvartalet 2015.

Erbjudandet att förvärva aktier i Tobii omfattar huvudsakligen nyemitterade aktier. Aktierna kommer att erbjudas till institutionella investerare i Sverige och internationellt samt till allmänheten i Sverige. Genom Erbjudandet kommer Tobii att tillföras cirka 450 miljoner SEK. Tobii avser att använda merparten av erhållen likvid till fortsatta investeringar inom forskning och utveckling för att utveckla Bolagets teknologi för nya potentiella volymmarknader. 

Henrik Eskilsson, VD och en av Tobiis grundare, kommenterar: 

– Under det senaste decenniet har Tobii bevisat potentialen i sin teknologi genom att etablera två lönsamma och kassaflödespositiva affärsområden, Tobii Pro och Tobii Dynavox, båda med en bred etablerad produktbas. Vi kommer fortsätta växa dessa affärsområden som båda drar nytta av höga marknadsandelar på två marknader med långsiktig tillväxtpotential. Utöver detta arbetar Bolaget mot att ta eyetracking till volymmarknader såsom PC-spel, datorer och bilindustrin där potentialen för eyetracking är stor. Vi har redan tagit de första stegen på denna väg men mycket arbete och ytterligare investeringar återstår innan vi kan nå en bredare marknadsadoption.

Kent Sander, styrelseordförande, kommenterar:

– Jag gläder mig över utvecklingen av Tobiis tre affärsområden under de senaste åren och anser att bolaget har utmärkta förutsättningar att expandera sin marknadsledande position till nya marknader och applikationsområden. Potentialen för fortsatt lönsam tillväxt inom dessa områden är betydande. Grundarna och bolagsledningen har gjort ett utomordentligt jobb att utveckla Tobii till den globala ledaren inom eyetracking. Som en konsekvens av detta har bolaget etablerat eyetracking som en ny metod för analys och som ett viktigt verktyg för kommunikation för tiotusentals personer med särskilda behov.

Bakgrund till Erbjudandet

Under de senaste 13 åren har grundarna av Tobii – Henrik Eskilsson, John Elvesjö och Mårten Skogö – och hela Tobii-organisationen byggt ett bolag med två lönsamma affärsområden som utnyttjar den patenterade eyetracking-teknologi som Tobii utvecklat sedan 2001. Det tredje affärsområdet befinner sig för närvarande i en investeringsfas med möjlighet att i framtiden etablera Bolagets eyetracking-teknologi inom konsumentelektronik och andra volymmarknader.

Tobii Dynavox erbjuder kommunikationshjälpmedel baserade på ögonstyrning och pekskärmar som möjliggör för användare med tal- och språksvårigheter eller funktionshinder att tala och få åtkomst till datorer. Till dagens datum har affärsområdets lösningar hjälpt mer än 20 000 människor som drabbats av t.ex. ALS, cerebral pares eller ryggmärgsskada. Bolaget ser en möjlighet att växa affärsområdet ytterligare när kännedomen om hjälpmedel för alternativ kommunikation ökar i många länder. På denna marknad bedömer Tobii att dess globala marknadsandel överstiger 40 %. Affärsområdet hade 2014 en försäljning om 442 miljoner SEK och en rörelsemarginal på 12 % justerat för omstruktureringskostnader och andra kostnader relaterade till ett förvärv i maj 2014 av en av Tobiis huvudkonkurrenter.

Tobii Pro använder Tobiis patenterade eyetracking-teknologi för att hjälpa universitet och kommersiella kunder att samla unika insikter om mänskligt beteende. Akademiska forskningsinstitut använder Tobiis eyetracking-lösningar för forskning inom exempelvis psykologi, neurologi, oftalmologi och sport. Kommersiella kunder använder Tobiis lösningar för undersökningar av bland annat konsumentbeteende, användarvänlighet, optimering av webbplatser och förpackningsdesign. Tobii Pros kunder består av över 1 500 akademiska institutioner (inklusive 49 av världens 50 topprankade universitet) och över 2 000 kommersiella kunder, däribland flera stora företag som Procter & Gamble, Microsoft, Alibaba, Ipsos, och Gfk. På denna marknad uppskattar Tobii att affärsområdets globala marknadsandel uppgår till nära 50 %. Tobii Pro hade 2014 en försäljning om 167 miljoner SEK och en rörelsemarginal på 8 %.

Baserat på den samlade erfarenheten från dessa två specialiserade marknader fokuserar det tredje affärsområdet, Tobii Tech, på att expandera företagets eyetracking-teknologi till nya större volymmarknader som PC-spel, datorer, bilindustri och medicinsk utrustning. För att realisera dessa planer vidareutvecklar Tobii Techkoncernensteknologi för att göra den mindre, strömsnålare och billigare att tillverka samtidigt som teknologins prestanda ska höjas ännu mer. Tobii Tech hade 2014 en försäljning om 37 miljoner SEK – främst internförsäljning till Tobii Dynavox och Tobii Pro – och en rörelseförlust på 122 miljoner SEK som ett resultat av stora investeringar i forskning och utveckling (FoU). Affärsområdet investerar kraftigt för att nå volymmarknader och förväntas därför fortsätta generera negativa kassaflöden under de närmaste åren till följd av fortsatt stora FoU-satsningar.

För närvarande har Tobii ca 80 aktieägare. De tre grundarna har tillsammans ca 20 % av bolagets aktier, medan den största aktieägaren, som är ett dotterbolag till Investor AB, har ca19 % av aktierna.

Tobii täcker den globala marknaden genom sina kontor i Sverige (huvudkontor), USA, Kina, Japan, Tyskland, Storbritannien och Norge kompletterat med ett globalt nätverk av återförsäljare. Totalt har koncernen cirka 570 anställda.

Carnegie Investment Bank AB (publ) är Global Coordinator och är tillsammans med ABG Sundal Collier Joint Bookrunners.

För mer information, vänligen kontakta:
Sara Hyléen
Corporate Communications Director
tel: 070-916 16 41
e-post: sara.hyleen@tobii.com

VIKTIGT INFORMATION

Detta meddelande är inte och utgör inte del av ett erbjudande om att sälja eller förvärva värdepapper.

Detta meddelande lämnas inte, och får inte spridas i eller skickas till, USA, Australien, Kanada, Japan eller något annat land där sådan spridning skulle vara otillåten eller kräva registrering eller andra åtgärder. De värdepapper som beskrivs i detta meddelande har inte och kommer inte att registreras i enlighet med den vid var tid gällande United States Securities Act från 1933 (”Securities Act”) och de får därför inte erbjudas eller säljas i USA utan att registreras eller omfattas av ett undantag från registrering enligt Securities Act samt i enlighet med tillämplig värdepapperslagstiftning i delstater i USA. Bolaget avser inte att registrera något erbjudande i USA eller att lämna något offentligt erbjudande av värdepapper i USA.

Ett eventuellt erbjudande enligt detta meddelande kommer att lämnas genom ett prospekt. Detta meddelande är inte ett prospekt enligt direktiv 2003/71/EG (tillsammans med tillämpliga implementeringsåtgärder i något medlemsland, ”Prospektdirektivet”). Investerare bör inte investera i de värdepapper som beskrivs i detta meddelande med stöd av annat än informationen i tidigare nämnda prospekt.

I de EES-medlemsländer, förutom Sverige, som har implementerat Prospektdirektivet är detta meddelande endast avsett för och riktat till kvalificerade investerare inom medlemsstaten på det sätt som avses i Prospektdirektivet, det vill säga enbart till investerare som kan vara mottagare av ett eventuellt erbjudande utan att ett prospekt registreras i medlemsstaten.

Detta meddelande distribueras och riktar sig enbart till personer i Storbritannien som är (i) professionella investerare som faller inom den vid var tid gällande Artikel 19(5) i U.K. Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (”Ordern”) eller (ii) subjekt med hög nettoförmögenhet och andra personer som detta meddelande lagligen kan riktas till, vilka omfattas av Artikel 49(2)(a)-(d) i Ordern (alla sådana personer benämns tillsammans ”Relevanta Personer”). Personer som inte är Relevanta Personer får inte agera på eller förlita sig på informationen i detta meddelande. En investering eller investeringsåtgärd som detta meddelande avser är enbart möjlig för Relevanta Personer och kommer endast att fullföljas med Relevanta Personer. Personer som sprider detta meddelande måste själva säkerställa att sådan spridning är tillåten.

Detta meddelande kan innehålla vissa framåtriktade uttalanden. Sådana uttalanden är alla uttalanden som inte avser historiska fakta och de innehåller uttryck som ”anser”, ”uppskattar”, ”förväntar”, ”väntar”, ”antar”, ”förutser”, ”avser”, ”kan”, ”fortsätter”, ”bör” eller liknande. De framåtriktade uttalandena i detta meddelande är baserade på olika uppskattningar och antaganden, vilka i flera fall baseras på ytterligare antaganden. Även om Tobii anser att dessa antaganden var rimliga när de gjordes, är sådana framåtriktade uttalanden föremål för kända och okända risker, osäkerheter och andra väsentliga faktorer som är svåra eller omöjliga att förutsäga och som ligger utanför Bolagets kontroll. Sådana risker, osäkerheter och väsentliga faktorer kan medföra att de faktiska resultaten kan komma att avvika väsentligt från de resultat som uttryckligen eller underförstått anges i detta meddelande genom de framåtriktade uttalandena. Informationen, uppfattningarna och de framåtriktade uttalandena i detta meddelande gäller enbart per dagen för detta meddelande och kan förändras utan att det meddelas.


Om Tobii

Tobii är världsledande inom eyetracking och pionjär inom attention computing. Vårt mål är att göra världen bättre med teknik som förstår vår uppmärksamhet och intention. Vi skapar en bättre framtid med våra produkter och lösningar som appliceras inom områden så som beteendestudier och forskning, hälso- och sjukvård, träning och utbildning, gaming, extended reality (VR, AR & MR), fordonsindustrin, med flera. Tobiis eyetracking-lösningar används av tusentals företag, universitet och forskningsinstitutioner runt om i världen. Tobii har sitt huvudkontor i Sverige och är noterat på Nasdaq Stockholm (TOBII). Mer information finns på: www.tobii.com.

Publiceringsdatum

  • 24 mars, 2015

    Kategori

    • Pressmeddelande

Om Tobii

Tobii är världsledande inom eyetracking och pionjär inom attention computing. Vårt mål är att göra världen bättre med teknik som förstår vår uppmärksamhet och intention. Vi skapar en bättre framtid med våra produkter och lösningar som appliceras inom områden så som beteendestudier och forskning, hälso- och sjukvård, träning och utbildning, gaming, extended reality (VR, AR & MR), fordonsindustrin, med flera. Tobiis eyetracking-lösningar används av tusentals företag, universitet och forskningsinstitutioner runt om i världen. Tobii har sitt huvudkontor i Sverige och är noterat på Nasdaq Stockholm (TOBII). Mer information finns på: www.tobii.com.