Publiceringsdatum

  • November 30, 2016

Kommuniké från extra bolagsstämma i Tobii

Vid dagens extra bolagsstämma i Tobii AB (publ) (”Bolaget” eller ”Tobii”) fattades följande beslut. Styrelsens fullständiga förslag har tidigare publicerats och finns tillgängliga på Bolagets webbplats, www.tobii.com.

Stämman beslutade att godkänna styrelsens beslut om att öka Bolagets aktiekapital med högst 63 962,63 kronor genom nyemission av högst 8 814 003 aktier. De nya aktierna skall tecknas med företrädesrätt av Bolagets aktieägare i förhållande till det befintliga antalet aktier som innehas på avstämningsdagen. För varje befintlig aktie erhålls en (1) teckningsrätt. Tio (10) teckningsrätter berättigar innehavaren till teckning av en (1) ny aktie. Avstämningsdag för bestämmande av vilka aktieägare som skall vara berättigade att med företrädesrätt teckna nya aktier skall vara den 2 december 2016. Teckningskursen är satt till 52 kronor för varje ny aktie, vilket förväntas tillföra Bolaget totalt cirka 458 miljoner kronor före emissionskostnader samt förutsatt att företrädesemissionen blir fulltecknad. Teckning skall ske under tiden från och med den 6 december 2016 till och med den 20 december 2016.

Denna information är sådan information som Tobii AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 30 november 2016, kl. 16:30.


Om Tobii

Tobii är världsledande inom eyetracking och pionjär inom attention computing. Vårt mål är att göra världen bättre med teknik som förstår vår uppmärksamhet och intention. Vi skapar en bättre framtid med våra produkter och lösningar som appliceras inom områden så som beteendestudier och forskning, hälso- och sjukvård, träning och utbildning, gaming, extended reality (VR, AR & MR), fordonsindustrin, med flera. Tobiis eyetracking-lösningar används av tusentals företag, universitet och forskningsinstitutioner runt om i världen. Tobii har sitt huvudkontor i Sverige och är noterat på Nasdaq Stockholm (TOBII). Mer information finns på: www.tobii.com.

Publiceringsdatum

  • November 30, 2016

Relaterade dokument

    Kategori

    • Pressmeddelande
    • Regulatory

Investor Relations

Tobii Head of IR - Caroline Strömlid

Carolina Strömlid

Head of Investor Relations

Presskontakt

Joel Karlsson - Tobii PR and Communications

Joel Karlsson

Head of Communications, Tobii


Om Tobii

Tobii är världsledande inom eyetracking och pionjär inom attention computing. Vårt mål är att göra världen bättre med teknik som förstår vår uppmärksamhet och intention. Vi skapar en bättre framtid med våra produkter och lösningar som appliceras inom områden så som beteendestudier och forskning, hälso- och sjukvård, träning och utbildning, gaming, extended reality (VR, AR & MR), fordonsindustrin, med flera. Tobiis eyetracking-lösningar används av tusentals företag, universitet och forskningsinstitutioner runt om i världen. Tobii har sitt huvudkontor i Sverige och är noterat på Nasdaq Stockholm (TOBII). Mer information finns på: www.tobii.com.