Publiceringsdatum

  • 24 november, 2016

Tobii offentliggör villkor för företrädesemission

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, KANADA, NYA ZEELAND, HONGKONG, JAPAN, SYDAFRIKA ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDET, PUBLICERINGEN ELLER DISTRIBUTIONEN AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG ELLER SKULLE KRÄVA REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER.

Tobii AB (publ) (”Bolaget” eller ”Tobii”) offentliggjorde den 7 november 2016 att styrelsen beslutat att, under förutsättning av den extra bolagsstämmans godkännande, genomföra en nyemission för en storskalig satsning på eyetracking i virtual reality och smartphones. Idag offentliggör Tobiis styrelse de slutliga villkoren för företrädesemissionen.

Sammanfattning

  • Aktieägare i Tobii har företrädesrätt att teckna en (1) ny aktie per tio (10) befintliga aktier, det vill säga en teckningsrelation om 1:10.
  • Teckningskursen är 52 kronor per ny aktie, vilket resulterar i en total emissionslikvid om cirka 458 miljoner kronor före emissionskostnader, förutsatt att företrädesemissionen fulltecknas1).
  • Företrädesemissionen förutsätter godkännande av den extra bolagsstämman som äger rum den 30 november 2016.
  • Sista handelsdag i Tobii-aktien med rätt att delta i företrädesemissionen är den 30 november 2016.

Villkor för företrädesemissionen

De som av Euroclear Sweden AB är registrerad som ägare i Tobii på avstämningsdagen, den 2 december 2016, har företrädesrätt att teckna aktier i företrädesemissionen. För varje innehavd aktie i Tobii erhålls en (1) teckningsrätt. Tio (10) teckningsrätter berättigar till teckning av en (1) ny aktie. Härutöver erbjuds möjlighet för investerare att anmäla sig för teckning av aktier utan stöd av teckningsrätter.

Om inte samtliga aktier tecknats med stöd av teckningsrätter, skall styrelsen besluta om tilldelning av aktier tecknade utan teckningsrätter enligt följande: i första hand skall tilldelning ske till dem som anmält sig för teckning och tecknat aktier med stöd av teckningsrätter, oavsett om tecknaren var aktieägare på avstämningsdagen eller inte, och vid överteckning, i förhållande till det antal teckningsrätter var och en har utnyttjat för teckning av aktier och i andra hand skall tilldelning ske till övriga som anmält sig för teckning utan stöd av teckningsrätter och, vid överteckning, i förhållande till det antal aktier som anges i respektive teckningsanmälan och i den mån detta inte kan ske, genom lottning.

Avstämningsdag hos Euroclear Sweden AB för fastställande av vilka aktieägare som äger rätt att erhålla teckningsrätter är den 2 december 2016. Aktierna handlas inklusive rätt till deltagande i företrädesemissionen till och med den 30 november 2016.

Under förutsättning att företrädesemissionen fulltecknas kommer aktiekapitalet att öka med maximalt 63 962,63 kronor genom nyemission av maximalt 8 814 003 nya aktier. Företrädesemissionen kommer vid fullteckning att tillföra Tobii cirka 458 miljoner kronor före avdrag för emissionskostnader1).

Teckning av nya aktier ska ske under tiden från och med den 6 december 2016 till och med den 20 december 2016. Tobiis styrelse har rätt att förlänga teckningstiden. En eventuell förlängning kommer att offentliggöras av Bolaget senast den 20 december 2016.

Aktieägare som väljer att inte delta i företrädesemissionen kommer att få sin ägarandel utspädd med cirka 9 procent, men har möjlighet att ekonomiskt kompensera sig för utspädningseffekten genom att sälja sina teckningsrätter.

Företrädesemissionen förutsätter godkännande av den extra bolagsstämma som kommer att hållas den 30 november 2016 kl. 15.00 på Nalen, konferenslokal Stacken, David Bagares gata 17, Stockholm. Kallelse till extra bolagsstämma offentliggjordes den 7 november 2016 och finns tillgänglig på Tobiis hemsida, www.tobii.com.

Tidsplan

| 30 november 2016 | Extra bolagsstämma i Tobii | | ------------------------ | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ | | 30 november 2016 | Sista handelsdag i Tobii-aktien med rätt att delta i företrädesemissionen | | 1 december 2016 | Första handelsdag i Tobii-aktien exklusive rätt att delta i företrädesemissionen | | 2 december 2016 | Publicering av prospektet | | 2 december 2016 | Avstämningsdag för företrädesemissionen, det vill säga aktieägare som är registrerade i aktieboken denna dag kommer att erhålla teckningsrätter som medför rätt att delta i företrädesemissionen | | 6 – 16 december 2016 | Handel i teckningsrätter | | 6 – 20 december 2016 | Teckningsperiod | | 6 – 23 december 2016 | Handel i betalda tecknade aktier (BTA) | | 23 december 2016 | Offentliggörande av utfall i företrädesemissionen |

Rådgivare vid företrädesemissionen

Carnegie Investment Bank AB är finansiell rådgivare till Tobii och Baker McKenzie är legal rådgivare i samband med företrädesemissionen.

  1. Under antagande att 437 000 optioner som nyligen utnyttjats registreras och omvandlas till aktier i tid för att vara berättigad att delta i företrädesemission.

Denna information är sådan information som Tobii AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 24 november 2016, kl. 08.00.


Om Tobii

Tobii är världsledande inom eyetracking och pionjär inom attention computing. Vårt mål är att göra världen bättre med teknik som förstår vår uppmärksamhet och intention. Vi skapar en bättre framtid med våra produkter och lösningar som appliceras inom områden så som beteendestudier och forskning, hälso- och sjukvård, träning och utbildning, gaming, extended reality (VR, AR & MR), fordonsindustrin, med flera. Tobiis eyetracking-lösningar används av tusentals företag, universitet och forskningsinstitutioner runt om i världen. Tobii har sitt huvudkontor i Sverige och är noterat på Nasdaq Stockholm (TOBII). Mer information finns på: www.tobii.com.

Publiceringsdatum

  • 24 november, 2016

Relaterade dokument

Investor Relations

Tobii Head of IR - Caroline Strömlid

Carolina Strömlid

Head of Investor Relations

Presskontakt

Rasmus Löwenmo Buckhöj  - Head of Communications, Tobii

Rasmus Löwenmo Buckhöj

Head of Communications


Om Tobii

Tobii är världsledande inom eyetracking och pionjär inom attention computing. Vårt mål är att göra världen bättre med teknik som förstår vår uppmärksamhet och intention. Vi skapar en bättre framtid med våra produkter och lösningar som appliceras inom områden så som beteendestudier och forskning, hälso- och sjukvård, träning och utbildning, gaming, extended reality (VR, AR & MR), fordonsindustrin, med flera. Tobiis eyetracking-lösningar används av tusentals företag, universitet och forskningsinstitutioner runt om i världen. Tobii har sitt huvudkontor i Sverige och är noterat på Nasdaq Stockholm (TOBII). Mer information finns på: www.tobii.com.