Publiceringsdatum

  • 16 december, 2016

Offentliggörande av tilläggsprospekt avseende Tobiis företrädesemission

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, KANADA, NYA ZEELAND, HONGKONG, JAPAN, SYDAFRIKA ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDET, PUBLICERINGEN ELLER DISTRIBUTIONEN AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG ELLER SKULLE KRÄVA REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER.

Styrelsen i Tobii AB (publ) (”Tobii” eller ”Bolaget”) har upprättat ett tilläggsprospekt (”Tilläggsprospektet”) till det prospekt avseende inbjudan till förvärv av aktier i Tobii som godkändes och registrerades av Finansinspektionen den 1 december 2016 (”Prospektet”).

Tilläggsprospektet har upprättas med anledning av att den smartphone-kund som Tobii tidigare har kommunicerat som en icke-namngiven design win idag har lanserat en smartphone som inkluderar eyetracking från Tobii. Tobii har därmed idag offentliggjort att det rör sig om Huawei och produktmodellen Honor Magic, som kommer att vara tillgänglig på den kinesiska marknaden med förväntad säljstart den 23 december 2016.

Tilläggsprospektet, vilket idag har godkänts och registrerats av Finansinspektionen, skall läsas tillsammans med Prospektet i alla avseenden. Prospektet och Tilläggsprospektet finns tillgängligt på Tobiis hemsida (www.tobii.com/foretradesemission-2016/) och på Carnegie Investment Banks hemsida (www.carnegie.se) samt kommer att finnas tillgängligt på Finansinspektionens hemsida (www.fi.se).

Investerare som före offentliggörandet av Tilläggsprospektet har gjort en anmälan eller på annat sätt samtyckt till teckning av aktier i erbjudandet har enligt 2 kap. 34 § lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument rätt att återkalla sin anmälan eller sitt samtycke inom två arbetsdagar från offentliggörandet av Tilläggsprospektet, det vill säga fram till och med den 20 december 2016. Återkallelse ska ske skriftligen till Carnegie Investment Bank AB (publ), Regeringsgatan 56, SE-103 38 Stockholm eller via e-post till transactionsupport@carnegie.se.

Investerare som har anmält sig för teckning av aktier genom förvaltare och önskar återkalla sin anmälan eller samtycke till teckning av aktier ska kontakta sin förvaltare. Anmälan som inte återkallas inom utsatt tid kommer att fortsatt vara bindande. Investerare som önskar kvarstå som tecknare av aktier behöver inte vidta några åtgärder.

För fullständiga villkor och övrig information om erbjudandet hänvisas till Prospektet som tillsammans med Tilläggsprospektet hålls tillgängliga på Tobiis webbplats, www.tobii.com.

Denna information är sådan information som Tobii AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 16 december 2016, kl. 14.00.

Publiceringsdatum

  • 16 december, 2016

Relaterade dokument

Investor Relations

Tobii Head of IR - Caroline Strömlid

Carolina Strömlid

Head of Investor Relations

Presskontakt

Rasmus Löwenmo Buckhöj  - Head of Communications, Tobii

Rasmus Löwenmo Buckhöj

Head of Communications