Publiceringsdatum

  • 2 december, 2016

Tobii offentliggör prospekt och uppdaterade finansiella mål i samband med företrädesemission

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, KANADA, NYA ZEELAND, HONGKONG, JAPAN, SYDAFRIKA ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDET, PUBLICERINGEN ELLER DISTRIBUTIONEN AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG ELLER SKULLE KRÄVA REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER.

Tobii AB (publ) (”Bolaget” eller ”Tobii”) offentliggjorde den 7 november 2016 att styrelsen beslutat att, under förutsättning av extra bolagstämmas godkännande, genomföra en nyemission (”Företrädesemissionen”) för en storskalig satsning på eyetracking i virtual reality och smartphones. Företrädesemissionen godkändes av extra bolagsstämma den 30 november 2016. Styrelsen i Tobii har i samband med Företrädesemissionen upprättat ett prospekt som godkänts och registrerats av Finansinspektionen samt fastställt uppdaterade finansiella mål.

Prospekt

Prospekt och anmälningssedel kan erhållas från Tobii och Carnegie. Prospekt och anmälningssedel kommer även att hållas tillgängliga på Tobiis hemsida (www.tobii.com), Carnegies hemsida (www.carnegie.se) och, inom några dagar, på Finansinspektionens hemsida (www.fi.se).

Uppdaterade finansiella mål

De uppdaterade finansiella mål som Tobiis styrelse har antagit i samband med Företrädedemissionen är kopplade till Bolagets uppdaterade affärsplan för storskaliga satsningar på eyetracking i virtual reality och smartphones. Målen för Tobii Dynavox och Tobii Pro kvarstår medan målet för Tobii Tech har uppdaterats.

  • Tobii Dynavox långsiktiga mål är att öka omsättningen med över 10 procent per år och att nå en rörelsemarginal på 20 procent.
  • Tobii Pros långsiktiga mål är att öka omsättningen med över 15 procent per år och att nå en rörelsemarginal över 15 procent.
  • Tobii Techs långsiktiga mål är att vara den marknadsledande leverantören av eyetracking-teknologi för integration i högvolymprodukter.

På grund av att marknaden för integration av eyetracking i volymprodukter befinner sig i ett tidigt skede, så har Bolaget valt att inte formulera ett specifikt finansiellt mål för Tobii Tech, utan uttrycker istället en strategisk långsiktig målsättning gällande affärsområdets marknadsposition. Denna målsättning kompletteras med Bolagets bedömningar av marknadsutveckling som återfinns i det prospekt som har upprättats med anledning av Företrädesemissionen.

Styrelsen bedömer att Bolaget med den föreslagna Företrädesemissionen är fullt finansierad för att genomföra den uppdaterade affärsplanen.

Tidplan

Styrelsen har beslutat att förlänga anmälningsperioden med två dagar. Datumen för Företrädesemissionen presenteras nedan.

| 2 december 2016 | Avstämningsdag för företrädesemissionen, det vill säga aktieägare som är registrerade i aktieboken denna dag kommer att erhålla teckningsrätter som medför rätt att delta i Företrädesemissionen | | --------------------------------- | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ | | 2 december 2016 | Offentliggörande av prospektet | | 6 december – 20 december 2016 | Handel i teckningsrätter | | 6 december – 22 december 2016 | Teckningsperiod | | 29 december 2016 | Beräknad dag för offentliggörande av utfall i Företrädesemissionen |

Rådgivare

Carnegie Investment Bank AB är finansiell rådgivare till Tobii och Baker McKenzie KB är legal rådgivare i samband med Företrädesemissionen.

Denna information är sådan information som Tobii AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2 december 2016, kl. 08.00.


Om Tobii

Tobii är världsledande inom eyetracking och pionjär inom attention computing. Vårt mål är att göra världen bättre med teknik som förstår vår uppmärksamhet och intention. Vi skapar en bättre framtid med våra produkter och lösningar som appliceras inom områden så som beteendestudier och forskning, hälso- och sjukvård, träning och utbildning, gaming, extended reality (VR, AR & MR), fordonsindustrin, med flera. Tobiis eyetracking-lösningar används av tusentals företag, universitet och forskningsinstitutioner runt om i världen. Tobii har sitt huvudkontor i Sverige och är noterat på Nasdaq Stockholm (TOBII). Mer information finns på: www.tobii.com.

Publiceringsdatum

  • 2 december, 2016

Relaterade dokument

Investor Relations

Tobii Head of IR - Caroline Strömlid

Carolina Strömlid

Head of Investor Relations

Presskontakt

Rasmus Löwenmo Buckhöj  - Head of Communications, Tobii

Rasmus Löwenmo Buckhöj

Head of Communications


Om Tobii

Tobii är världsledande inom eyetracking och pionjär inom attention computing. Vårt mål är att göra världen bättre med teknik som förstår vår uppmärksamhet och intention. Vi skapar en bättre framtid med våra produkter och lösningar som appliceras inom områden så som beteendestudier och forskning, hälso- och sjukvård, träning och utbildning, gaming, extended reality (VR, AR & MR), fordonsindustrin, med flera. Tobiis eyetracking-lösningar används av tusentals företag, universitet och forskningsinstitutioner runt om i världen. Tobii har sitt huvudkontor i Sverige och är noterat på Nasdaq Stockholm (TOBII). Mer information finns på: www.tobii.com.