Publiceringsdatum

  • 29 december, 2016

Tobiis företrädesemission kraftigt övertecknad

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, KANADA, NYA ZEELAND, HONGKONG, JAPAN, SYDAFRIKA ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDET, PUBLICERINGEN ELLER DISTRIBUTIONEN AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG ELLER SKULLE KRÄVA REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER.

Resultatet för Tobii ABs (publ), (”Tobii” eller ”Bolaget”) företrädesemission, för vilken teckningsperioden avslutades den 22 december 2016, visar att 8 633 477 aktier motsvarande 97,95 procent av de erbjudna aktierna, tecknades med stöd av teckningsrätter. Därtill har teckningsanmälningar motsvarande 8 629 035 aktier mottagits för teckning utan stöd av teckningsrätter, av dessa teckningsanmälningar har 180 526 aktier tilldelats. Företrädesemissionen är således övertecknad med 96%. Genom nyemissionen kommer Tobii att tillföras cirka 458 miljoner kronor före avdrag för emissionskostnader.

De som av Euroclear Sweden AB var registrerad som ägare i Tobii på avstämningsdagen den 2 december 2016 hade företrädesrätt att teckna aktier i företrädesemissionen. För varje innehavd aktie i Tobii erhölls en (1) teckningsrätt. Tio (10) teckningsrätter berättigade till teckning av en (1) ny aktie till teckningskursen 52 SEK. Härutöver erbjöds möjlighet för investerare att anmäla sig för teckning av aktier utan stöd av teckningsrätter.

De som har tecknat aktier utan stöd av teckningsrätter kommer att tilldelas aktier i enlighet med de principer som anges i prospektet. Besked om tilldelning till de personer som tecknat aktier utan stöd av teckningsrätter beräknas distribueras den 29 december 2016. Tecknade och tilldelade aktier ska betalas kontant senast på likviddagen, den 2 januari 2017, i enlighet med instruktionerna på avräkningsnotan. Förvaltarregistrerade aktieägare erhåller besked om tilldelning i enlighet med respektive förvaltares rutiner. Enbart de som erhåller tilldelning kommer att meddelas.

Genom företrädesemissionen kommer Tobiis aktiekapital att öka med 63 962,63 kronor till 703 588,87 kronor och det totala antalet aktier kommer att öka med 8 814 003 aktier till 96 954 036 aktier när företrädesemissionen registrerats hos Bolagsverket.

De nya aktierna som tecknats med stöd av teckningsrätter beräknas bli föremål för handel på Nasdaq Stockholm från och med den 2 januari 2017. Aktier som tecknats utan stöd av teckningsrätter förväntas bli föremål för handel på Nasdaq Stockholm från och med den 2 januari 2017.

Rådgivare vid företrädesemissionen

Carnegie Investment Bank AB är finansiell rådgivare till Tobii och Baker McKenzie är legal rådgivare i samband med företrädesemissionen.

Denna information är sådan information som Tobii AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 29 december 2016, kl. 8:00.


Om Tobii

Tobii är världsledande inom eyetracking och pionjär inom attention computing. Vårt mål är att göra världen bättre med teknik som förstår vår uppmärksamhet och intention. Vi skapar en bättre framtid med våra produkter och lösningar som appliceras inom områden så som beteendestudier och forskning, hälso- och sjukvård, träning och utbildning, gaming, extended reality (VR, AR & MR), fordonsindustrin, med flera. Tobiis eyetracking-lösningar används av tusentals företag, universitet och forskningsinstitutioner runt om i världen. Tobii har sitt huvudkontor i Sverige och är noterat på Nasdaq Stockholm (TOBII). Mer information finns på: www.tobii.com.

Publiceringsdatum

  • 29 december, 2016

Relaterade dokument

    Kategori

    • Pressmeddelande
    • Regulatory

Investor Relations

Tobii Head of IR - Caroline Strömlid

Carolina Strömlid

Head of Investor Relations

Presskontakt

Tobii Head of PR and Comms

Joel Karlsson

Head of Communications, Tobii


Om Tobii

Tobii är världsledande inom eyetracking och pionjär inom attention computing. Vårt mål är att göra världen bättre med teknik som förstår vår uppmärksamhet och intention. Vi skapar en bättre framtid med våra produkter och lösningar som appliceras inom områden så som beteendestudier och forskning, hälso- och sjukvård, träning och utbildning, gaming, extended reality (VR, AR & MR), fordonsindustrin, med flera. Tobiis eyetracking-lösningar används av tusentals företag, universitet och forskningsinstitutioner runt om i världen. Tobii har sitt huvudkontor i Sverige och är noterat på Nasdaq Stockholm (TOBII). Mer information finns på: www.tobii.com.