Publiceringsdatum

  • 8 februari, 2018

Tobii uppdaterar sina långsiktiga finansiella mål

Tobii uppdaterar sina långsiktiga finansiella mål för att ge aktiemarknaden en uppdaterad bild av bolagets riktning inom de tre affärsområdena som återspeglar nuvarande position och marknadsutveckling. Målen reflekterar bolagets ambition för den kommande treårsperioden.

Tobii Dynavox

Tobii Dynavox mission är att ge personer med funktionshinder möjlighet att göra vad de tidigare kunnat eller aldrig trodde var möjligt.

En övergripande målsättning är att bibehålla och utöka sin position som världens ledande leverantör av kommunikationshjälpmedel. Mycket låg penetration globalt skapar förutsättningar för långsiktig marknadstillväxt, drivet av gradvis förbättrade förskrivningssystem i allt fler länder och ökad kännedom bland både anhöriga och professionella. Därtill driver Tobii Dynavox tillväxt genom att utveckla produkter som är både mer ändamålsenliga och enklare att använda, över ett brett spektrum av prispunkter.

Tobii Dynavox långsiktiga finansiella mål är att i genomsnitt öka intäkterna med 10 % per år med en rörelsemarginal på 15-20 %.

– Tobii Dynavox tillväxtmål ligger i linje med vad som har kommunicerats tidigare. Utöver att växa i befintliga marknader och produktsegment har vi som ambition att expandera inom nya, lägre prissegment och i nya geografiska marknader. Detta kommer även fortsatt att kräva investeringar och därför anger vi ett spann för rörelsemarginalen mellan 15 och 20 % i stället för ett mål på 20 %, säger Tobiis VD Henrik Eskilsson.

Tobii Pro

Tobii Pros mission är att ge företag och forskare revolutionerande insikter i mänskligt beteende, med eyetracking som bas.

En övergripande målsättning är att bibehålla och utöka sin position som världens ledande leverantör av eyetracking-lösningar för beteendestudier. Det finns avsevärd potential att öka marknadspenetrationen inom befintliga kundsegment, men även att expandera till flera nya segment med affärsområdets produkter och tjänster. Marknadstillväxten drivs av allt högre marknadskännedom samt utveckling av nya produkter och erbjudanden som möjliggör ökat kundvärde och allt kostnadseffektivare användande av eyetracking inom ett bredare spektrum av användningsområden.

Tobii Pros långsiktiga finansiella mål är att i genomsnitt öka intäkterna med 15-20 % per år och att nå en rörelsemarginal på 15 % år 2020.

– Tobii Pro har senaste året visat en tillväxt som ligger över det mål som tidigare har kommunicerats. Vi bedömer att tillväxten även fortsatt kommer att ligga något högre och justerar därför upp målet från 15 % till ett spann mellan 15 och 20 %. Samtidigt vill vi göra signifikanta investeringar i affärsutveckling för att ta tillvara på expansionsmöjligheter inom nya områden. Dessa investeringar kommer att bidra till en något lägre rörelsemarginal på kort sikt och vi betonar därför att målet på 15 % rörelsemarginal gäller först mot slutet av perioden, säger Henrik Eskilsson.

Tobii Tech

Tobii Techs mission är ge teknik förmågan att förstå människor.

En central utgångspunkt är Tobiis vision att de flesta datorer, VR- och AR-headsets, smartphones och fordon kommer att vara försedda med eyetracking i framtiden. Givet en hög penetration inom dessa områden bedömer Tobii att den totala marknaden i förlängningen kan uppgå till över en miljard enheter per år. En övergripande målsättning är att bibehålla sin position som världens ledande leverantör av eyetracking-teknologi för integration i högvolymprodukter och att på sikt nå en omsättning på flera miljarder SEK med god lönsamhet. Detta är en utveckling som förväntas ske gradvis under ett flertal år och kräva stora investeringar i teknik- och marknadsutveckling.

Tobii Tech har som finansiellt delmål att nå lönsamhet under 2021.

– Under det gångna året har Tobii inte uttryckt ett finansiellt mål för Tobii Tech eftersom marknaden för integration av eyetracking i volymprodukter befinner sig i ett tidigt skede. Istället har en strategisk långsiktig ambition kommunicerats tillsammans med bolagets bedömning av marknadsutvecklingen. Med det uppdaterade målet hoppas vi kunna ge marknaden en tydligare bild av den förväntade investeringshorisonten för Tobii Tech, säger Henrik Eskilsson.

Koncernen

Tobiis mission är att fundamentalt påverka och förbättra såväl individers liv som hela branscher genom humaniserad teknologi. Med eyetracking som bas skapar Tobii förutsättningar för nya insikter i mänskligt beteende och användargränssnitt anpassade till oss människor.

Tobii bedömer att bolaget har full finansiering för att genomföra nuvarande affärsplan och har som finansiellt mål att Koncernen ska nå lönsamhet under 2020. Tobii driver en aktiv förvärvsstrategi i alla tre affärsområden och eventuella förvärv kan kräva särskild finansiering.

Denna information är sådan information som Tobii AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 8 februari 2018, kl. 08:00 CET.

Publiceringsdatum

  • 8 februari, 2018

Relaterade dokument

Investor Relations

Tobii Head of IR - Caroline Strömlid

Carolina Strömlid

Head of Investor Relations

Presskontakt

Rasmus Löwenmo Buckhöj  - Head of Communications, Tobii

Rasmus Löwenmo Buckhöj

Head of Communications