Publiceringsdatum

 • 6 april, 2018

Kallelse till Tobiis årsstämma 2018

Aktieägarna i Tobii AB (publ) kallas härmed till årsstämma tisdagen den 8 maj 2018 klockan 17.00 på Bygget Fest & Konferens, Norrlandsgatan 11 i Stockholm.

Anmälan m.m.

Aktieägare som vill deltaga i årsstämman ska

dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken onsdagen den 2 maj 2018,

dels senast onsdagen den 2 maj 2018 anmäla sig hos bolaget för deltagande i årsstämman. Anmälan kan ske skriftligt till Tobii AB, Karlsrovägen 2D, Box 743, 182 17 Danderyd, eller via e-post: generalmeeting@tobii.com. Vid anmälan bör uppges namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer och aktieinnehav samt i förekommande fall uppgift om ställföreträdare, ombud och biträde. Till anmälan bör därtill i förekommande fall bifogas fullständiga behörighetshandlingar såsom registreringsbevis och fullmakt för ställföreträdare och ombud.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare, som låtit förvaltarregistrera sina aktier hos bank eller annan förvaltare måste, för att äga rätt att deltaga på årsstämman, tillfälligt inregistrera sina aktier i eget namn hos Euroclear Sweden AB. Sådan omregistrering måste vara verkställd senast onsdagen den 2 maj 2018, vilket innebär att aktieägare i god tid före detta datum måste meddela sin önskan härom till förvaltaren.

Ombud m.m.

Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda skriftlig och daterad fullmakt för ombudet eller, för det fall rätten att företräda aktieägarens aktier är uppdelad på olika personer, ombuden med angivande av antal aktier respektive ombud har rätt att företräda. Fullmakten är giltig högst ett år från utfärdandet, eller under den längre giltighetstid som anges i fullmakten, dock längst fem år från utfärdandet. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen, som utvisar behörighet att utfärda fullmakten, bifogas. Fullmakten i original samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före stämman insändas per brev till bolaget på ovan angivna adress. Blankett för fullmakt finns att hämta på bolagets hemsida, www.tobii.com, och kommer även att sändas till aktieägare som så begär och som uppger sin postadress.

Aktieägarna erinras om rätten att, vid årsstämman, ställa frågor till styrelsen och verkställande direktören i enlighet med aktiebolagslagen 7 kap. 32 §.

Antal aktier och röster

I bolaget finns per dagen för denna kallelse totalt 97.304.052 aktier. Bolaget innehar inga egna aktier per dagen för denna kallelse.

Förslag till dagordning

1. Val av ordförande vid bolagsstämman.

2. Upprättande och godkännande av röstlängd.

3. Godkännande av dagordningen.

4. Val av en eller två justeringspersoner att justera protokollet.

5. Prövning av om bolagsstämman blivit behörigen sammankallad.

6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt, i förekommande fall, koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.

7. Beslut om:

a. fastställande av resultaträkning och balansräkning samt, i förekommande fall, koncernresultaträkning och koncernbalansräkning;

b. dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen;

c. ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör.

8. Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter och, antalet revisorer och, i förekommande fall, revisorssuppleanter.

9. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna.

10. Val av styrelseledamöter.

11. Val av revisorer och, i förekommande fall, revisorssuppleanter.

12. Förslag till beslut avseende principer för utseende av valberedning.

13. Förslag till beslut om riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare.

14. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av aktier.

15. Styrelsens förslag till beslut om incitamentsprogram 2018 och emission av teckningsoptioner.

16. Stämmans avslutande.

Förslag om dispositioner beträffande bolagets resultat (ärende 7 (b))

Styrelsen och verkställande direktören föreslår att bolagets resultat balanseras i ny räkning och att någon utdelning således ej lämnas.

Fastställande av antal styrelseledamöter och styrelsesuppleanter, arvode till styrelsen samt val av styrelseledamöter (ärende 8, 9 och 11)

Valberedningen, som utsågs enligt den procedur som beslutades av årsstämman den 9 maj 2017, utgörs av Jan Andersson (utsedd av Swedbank Robur Fonder), Carl Cederschiöld (utsedd av Handelsbanken Fonder), Ingemar Skogö (utsedd av bolagets grundare) samt Kent Sander (styrelsens ordförande). Valberedning har utsett Jan Andersson till valberedningens ordförande. Valberedningen föreslår att:

 • Advokat Jesper Schönbeck ska utses till ordförande vid årsstämman (ärende 1).
 • Antalet styrelseledamöter ska vara sju (7) utan suppleanter. Antalet revisorer ska vara ett (1) registrerat revisionsbolag (ärende 8).
 • Styrelsearvodet fastställs till 1.839.000 kronor att fördelas med 530.000 kronor till styrelsens ordförande samt 210.000 kronor vardera till övriga styrelseledamöter som inte är anställda i bolaget. Arvode för kommittéarbete ska utgå med sammanlagt högst 259.000 kronor, fördelat på 180.000 kronor avseende revisionsutskottet (varav 90.000 kronor till utskottets ordförande och 45.000 kronor vardera till övriga två ledamöter) och 79.000 kronor avseende ersättningsutskottet (varav 37.000 kronor till utskottets ordförande och 21.000 kronor vardera till övriga två ledamöter) (ärende 9).
 • Arvode till revisorerna föreslås utgå enligt godkänd räkning (ärende 9).
 • Omval av styrelseledamöterna Kent Sander, John Elvesjö, Nils Bernhard, Åsa Hedin,
  Heli Arantola och Jan Wäreby. Nyval av Charlotta Falvin som styrelseledamot. Kent Sander föreslås fortsätta som styrelsens ordförande (ärende 10).

Charlotta Falvin

Charlotta Falvin är civilekonomochfödd 1966. Hon har haft olika befattningar inom Axiskoncernen, varit VD för The Astonishing Tribe (TAT) och arbetar sedan 2011 med styrelsearbete, främst i noterade bolag. Hon utsågs 2011 till hedersdoktor vid tekniska fakulteten vid Lunds universitet. Charlotta är idag styrelseledamot i Invisio Communications, Bure Equity, CLX Communications och Net Insight.

 • Omval av revisionbolaget PricewaterhouseCoopers AB (ärende 11).

Ytterligare upplysningar om de föreslagna styrelseledamöterna finns på www.tobii.com.

Förslag till beslut avseende principer för utseende av valberedning (ärende 12)

Valberedningen föreslår att årsstämman beslutar att godkänna valberedningens förslag till beslut avseende valberedning enligt nedanstående.

Inför varje årsstämma ska valberedningen bestå av representanter från de tre största aktieägarna noterade i den av Euroclear Sverige förda aktieboken per den 30 september varje år, tillsammans med styrelsens ordförande. Totalt ska valberedningen således bestå av fyra ledamöter. Om någon av dessa aktieägare väljer att avstå från denna rätt att utse en representant övergår rätten till den aktieägare som, efter dessa aktieägare, har det största aktieinnehavet. Så länge de tre grundarna Henrik Eskilsson, John Elvesjö och Mårten Skogö, direkt eller indirekt, gemensamt äger aktier i bolaget som gör dem till en av de tre största aktieägarna, äger de rätt att tillsammans nominera en av de tre aktieägarrepresentanterna i valberedningen. Den ledamot som representerar den största aktieägaren ska kalla till valberedningens första möte och utses till ordförande för valberedningen om inte valberedningen enhälligt utser någon annan, dock att styrelsens ordförande inte får vara ordförande i valberedningen. Om en eller flera av aktieägarna som har utsett representanter till valberedningen tidigare än tre månader före den årsstämman inte längre ingår bland de tre största aktieägarna, ska representanter som utsetts av dessa aktieägare avgå, och de aktieägare som därefter tillhör de tre största aktieägarna kan utse sina representanter. Om en representant avgår ur valberedningen innan valberedningens arbete är avslutat och valberedningen anser det nödvändigt att ersätta honom eller henne, ska en sådan ersättningsrepresentant representera samma aktieägare eller, om aktieägaren inte längre är en av de största aktieägarna, den största aktieägaren i turordningen. Ändringar i sammansättningen av valberedningen måste meddelas omgående.

Förslag till beslut om riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare (ärende 13)

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att godkänna styrelsens förslag till riktlinjer för bestämmande av ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare enligt nedanstående.

Ledande befattningshavares villkor och ersättningar samt generella ersättningsprinciper

Bolaget tillämpar marknadsmässiga löner och ersättningar (på geografisk marknad där individen är bosatt eller verkar) baserade på en fast och en rörlig del, vilka är avstämda med extern lönedatabas. Ersättning till verkställande direktören och andra ledande befattningshavare utgörs av grundlön, rörlig ersättning, pension och långsiktiga aktiekursbaserade incitamentsprogram, som kan innefatta ytterligare lönekompensation. Med ledande befattningshavare avses de personer som tillsammans med verkställande direktören utgör koncernledning. Den rörliga ersättningen är baserad på förutbestämda mål, och kan exempelvis vara en kombination av intäkter, resultat, kassaflöde och aktivitetsmål. Målen fastställs årligen av styrelsens ersättningsutskott med avsikten att de ska ligga i linje med Bolagets affärsstrategi och resultatmål.

Den rörliga ersättningen för medlemmar i bolagets ledningsgrupp, inklusive VD, får endast uppgå till mellan 0 % och 60 % av grundlönen. Detta exkluderar eventuell lönekompensation som del av långsiktiga aktierelaterade incitamentsprogram.

Reservering i redovisningen görs för all rörlig ersättning inklusive sociala avgifter.

Pensionsförpliktelser

Bolagets pensionsåtagande gentemot ledande befattningshavare uppgår till mellan 20 % och 30 % av årslönen. Samtliga pensionsplaner är avgiftsbestämda.

Avgångsvederlag

Mellan bolaget och verkställande direktören gäller en ömsesidig uppsägningstid på fyra månader, och därutöver ett avgångsvederlag vid uppsägning från bolagets sida som motsvarar fyra månaders baslön.

För övriga ledande befattningshavare gäller uppsägningstid på mellan tre och sex månader, och därutöver i vissa fall avgångsvederlag som motsvarar maximalt sex månaders baslön.

Styrelsen ska ha rätt att frångå dessa riktlinjer om särskilda skäl föreligger.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av aktier (ärende 14)

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen att fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, mot kontant betalning eller mot betalning genom kvittning eller med apportegendom, eller annars med villkor, besluta om emission av nya aktier, dock att sådana emissioner inte får medföra att bolagets registrerade aktiekapital eller antal aktier i bolaget ökas med mer än totalt 10 procent. Bemyndigandet syftar till att möjliggöra företags- eller produktförvärv.

Styrelsens förslag till beslut om incitamentsprogram 2018 och emission av teckningsoptioner (ärende 15)

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om införandet av ett nytt långsiktigt incitamentsprogram för anställda inom Tobii-koncernen (”LTI 2018”) i enlighet med punkterna 15 (a) – 15 (d) nedan. Besluten under punkterna 15 (a) – 15 (d) nedan föreslås vara villkorade av varandra och samtliga beslut föreslås därför antas i ett sammanhang. LTI 2018 föreslås omfatta maximalt cirka 120 anställda inom Tobii-koncernen.

Förslag till beslut om antagande av LTI 2018 (punkt 15 (a)) LTI 2018 omfattar två serier. Serie 1 utgörs av teckningsoptioner som ska överlåtas till anställda och teckningsoptionerna har en intjänandeperiod om åtminstone 3 år, varefter innehavaren har rätt att utnyttja optionerna för teckning av aktier under en period om sex månader. Serie 2 utgörs av personaloptioner som intjänas linjärt under en period av 3,5-4 år. Personaloptionerna kan efter sådan intjäning utnyttjas för teckning av aktier fram till 31 maj 2028.

Styrelsen föreslår därför att stämman beslutar om emission av högst 1.450.000 teckningsoptioner, varav högst 1.000.000 teckningsoptioner kan emitteras i Serie 1 och högst 450.000 teckningsoptioner kan emitteras i Serie 2, att fördelas mellan Serie 2A och Serie 2B. Rätten att teckna teckningsoptioner av Serie 1, Serie 2A och Serie 2B ska tillkomma det helägda dotterbolaget Tobii Technology Options AB, som ska överlåta optionerna av Serie 1 till anställda i koncernen, respektive innehålla optionerna av Serie 2A och Serie 2B för att säkerställa leverans av aktier vid utnyttjande av personaloptioner i Serie 2. Varje teckningsoption berättigar till teckning av en aktie. Teckningsoptionerna ska emitteras vederlagsfritt till Tobii Technology Options AB.

Nedan följer en beskrivning av villkoren för respektive optionsserie.

_Serie 1 – Teckningsoptioner_Bolaget kommer överlåta teckningsoptioner i Serie 1 till deltagare och det kommer ske till ett pris motsvarande teckningsoptionens marknadsvärde (dvs. optionspremien). Teckningsoptioner av Serie 1 kan överlåtas anställda som ej är anställda inom bolagets amerikanska verksamhet. Styrelsen ska kunna göra avsteg från denna begräsning om det anses fördelaktigt för bolaget och deltagaren. Teckningsoptionerna kan överlåtas till deltagare, nuvarande eller nya anställda, vid ett eller flera tillfällen från och med 20 maj 2018 till och med 30 november 2018.

Varje teckningsoption av Serie 1 ger rätt att under tiden från och med den 1 december 2021 till och med den 31 maj 2022 teckna en ny aktie i Tobii till en teckningskurs motsvarande 130 procent av genomsnittet av den för varje handelsdag noterade volymviktade betalkursen för Tobii-aktien på Nasdaq Stockholm under perioden 10 handelsdagar räknat från och med 4 maj 2018.

De emitterade teckningsoptionerna i Serie 1 ska, med avvikelse från aktieägares företrädesrätt, kunna tecknas av Tobii Technology Options AB - som är ett helägt dotterbolag till Tobii - varefter detta bolag ska erbjuda teckningsoptionerna till deltagarna. Överlåtelse av teckningsoptionerna i Serie 1 ska ske till ett pris motsvarande optionsrätternas marknadsvärde vid överlåtelsetidpunkten (optionspremien), vilket ska beräknas enligt Black & Scholes värderingsmodell. Värderingen av optionerna ska utföras av oberoende värderingsinstitut eller revisionsbolag. I samband med överlåtelse av teckningsoptioner till deltagarna ska bolaget förbehålla sig rätten att återköpa teckningsoptioner om deltagarens anställning eller uppdrag i koncernen upphör eller om deltagaren i sin tur önskar vidareöverlåta teckningsoptionerna.

Överlåtelse av teckningsoptioner enligt ovanstående förslag får endast ske i den utsträckning det totala antalet optioner inte överstiger 1.000.000 teckningsoptioner.

_Serie 2 - Personaloptioner (med teckningsoptioner som säkringsarrangemang)_Bolaget kommer att tilldela personaloptioner till anställda inom bolagets amerikanska verksamhet. Varje personaloption berättigar den anställde att förvärva en aktie i Tobii i enlighet med följande villkor:

 • Personaloptionerna tilldelas vederlagsfritt.
 • Personaloptionerna kan överlåtas till deltagare, nuvarande eller nya anställda, under perioden 20 maj – 31 juli 2018 (den ”Första tilldelningen”) eller perioden 10-30 november 2018 (den ”Andra tilldelningen”).
 • Varje personaloption som överlåts inom den Första tilldelningen berättigar innehavaren till att förvärva en aktie i bolaget till ett lösenpris motsvarande genomsnittet av den för varje handelsdag noterade volymviktade betalkursen för Tobii-aktien på Nasdaq Stockholm under perioden 10 handelsdagar räknat från och med 4 maj 2018 och varje personaloption som överlåts inom den Andra tilldelningen berättigar innehavaren till att förvärva en aktie i bolaget till ett lösenpris motsvarande genomsnittet av den för varje handelsdag noterade volymviktade betalkursen för Tobii-aktien på Nasdaq Stockholm under perioden 10 handelsdagar räknat från och med 26 oktober 2018.
 • Personaloptionerna intjänas under en period om fyra år varav en fjärdedel av de tilldelade optionerna ska anses intjänade per 31 maj 2019, 2020, 2021 respektive 2022. Personaloptionerna kan, efter att de har intjänats i enlighet med ovan, utnyttjas för teckning av aktier fram till 31 maj 2028.
 • Personaloptionerna får inte överlåtas eller pantsättas.
 • Personaloptionerna ska endast kunna utnyttjas om innehavaren alltjämt är anställd i koncernen, eller inom en kortare period efter det att anställningen har upphört.

_Omräkning med anledning av split, sammanläggning, nyemission etc._Den enligt ovan fastställda lösenkursen för Serie 1 respektive Serie 2 ska avrundas till närmaste helt tiotal öre, varvid fem (5) öre ska avrundas nedåt. Lösenpriset och antalet aktier som varje teckningsoption berättigar till teckning av ska omräknas i händelse av split, sammanläggning, nyemission av aktier m.m. i enlighet med marknadspraxis. Vid fullt utnyttjande av optionerna kommer aktiekapitalet att öka med cirka 10.522,551900 kronor.

_Fördelning av teckningsoptioner_Rätt att erhålla teckningsoptioner ska tillkomma anställda som ej är anställda inom bolagets amerikanska verksamhet, vilka ingått hembudsavtal med Tobii AB (publ), och rätt att erhålla personaloptioner ska tillkomma anställda inom bolagets amerikanska verksamhet. Styrelsen ska kunna göra avsteg från denna begränsning om det anses fördelaktigt för bolaget och deltagaren. Den maximala tilldelningen uppgår till 170.000 teckningsoptioner eller personaloptioner för nivå 1-anställda (”Kategori 1”) och 25.000 teckningsoptioner eller personaloptioner för övriga anställda (”Kategori 2”), såsom tillämpligt.

| Kategori | Maximalt antal personer | Maximalt antal teckningsoptioner eller personaloptioner | Maximalt antal teckningsoptioner eller personaloptioner per person inom kategorin | | ------------ | --------------------------- | ----------------------------------------------------------- | ------------------------------------------------------------------------------------- | | Kategori 1 | 8 | 700.000 | 170.000 | | Kategori 2 | 112 | 750.000 | 25.000 |

Bolagets styrelseledamöter ska inte omfattas av LTI 2018.

Kostnader Överlåtelse av teckningsoptionerna i Serie 1 ska ske till ett pris motsvarande optionsrätternas marknadsvärde vid överlåtelsetidpunkten, vilket innebär att det inte ska uppkomma några sociala avgifter för koncernen i samband med emissionen och överlåtelsen av teckningsoptionerna. Optionsrättens marknadsvärde är, enligt en preliminär värdering baserat på ett marknadsvärde på den underliggande aktien om 35 kronor, 7,25 kronor per option, vid antagande av en lösenkurs om 45,50 kronor per aktie. Black & Scholes modellen har använts för optionsvärderingen med antagande om en riskfri ränta om -0,2 procent och en volatilitet om 38 procent.

För att uppmuntra deltagande i LTI 2018 är avsikten att de anställda som väljer att delta i programmet ska erhålla en premiesubvention i form av extra lön med ett belopp som efter skatt, beräknat med tillämpning av en skattesats om 50 procent, motsvarar 50 procent av erlagd optionspremie. Tobiis kostnad för ovan beskrivna extra lönebetalningar uppgår till cirka 9,5 miljoner kronor.

Kostnader relaterade till personaloptionerna i Serie 2 kommer att redovisas i enlighet med IFRS 2, som innebär att personaloptionerna ska kostnadsföras som en personalkostnad över intjänandeperioden. Den totala kostnaden för personaloptionerna beräknas uppgå till 5,1 miljoner kronor under programmets löptid.

De totala kostnaderna, exklusive övriga kostnader för LTI 2018 i form av arvoden till externa rådgivare och kostnader för administration av programmet, beräknas uppgå till cirka 14,6 miljoner kronor över programmets löptid, baserat på en aktiekurs på 35 kronor.

_Påverkan på viktiga nyckeltal_Kostnaderna för LTI 2018 uppgår till cirka 1,35 procent av Tobiis intäkter under räkenskapsåret 2017 och till 1,9 procent i förhållande till planerade lönekostnader under räkenskapsåret 2018.

_Utspädning av befintliga aktier och röster_Baserat på befintligt antal aktier respektive röster i bolaget innebär LTI 2018, vid utnyttjande av samtliga 1.450.000 teckningsoptioner i Serie 1, Serie 2A och Serie 2B, en full utspädning motsvarande ca 1,49 procent av det totala antalet utestående aktier och röster i bolaget. Det bör i sammanhanget noteras att det totala antal teckningsoptioner i Serie 2A och Serie 2B aldrig kommer att överstiga 450 000 teckningsoptioner vilket är beroende på utfallet avseende personaloptionerna. Om samtliga utestående incitamentsprogram i bolaget inkluderas i beräkningen uppgår den motsvarande maximala utspädningen, vid tidpunkten för årsstämman, till cirka 5,1 procent.

Information om Tobiis befintliga incitamentsprogam finns i årsredovisningen för räkenskapsåret 2017, not 8, och på bolagets hemsida, www.tobii.com.

_Bakgrund och motiv_Syftet med förslaget är att skapa förutsättningar för att i större utsträckning behålla och öka motivationen hos strategiskt viktiga anställda i koncernen samt att öka koncernens möjligheter att rekrytera topptalanger till strategiska befattningar. Styrelsen anser att införande av ett incitamentsprogram enligt ovan är till fördel för koncernen och bolagets aktieägare.

Beredning av förslaget LTI 2018 har enligt riktlinjer från styrelsen utarbetats av bolagets ledningsgrupp och externa rådgivare samt behandlats av ersättningsutskottet i oktober 2017 och mars 2018 samt vid styrelsesammanträde i Danderyd den 19 mars och 4 april 2018.

Beslutsmajoritet Beslut om antagande av LTI 2018 kräver för dess giltighet att förslaget biträds av aktieägare representerande minst nio tiondelar av såväl de vid stämman avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

Förslag till beslut om emission av teckningsoptioner i Serie 1 (punkt 15 (b)) Styrelsen föreslår att bolaget skall emittera högst 1.000.000 teckningsoptioner till nyteckning av aktier, till följd varav bolagets aktiekapital kan komma att ökas med högst 7.256,932345 kronor motsvarande vid full nyteckning cirka 1,03 procent av det totala aktiekapitalet och det totala antalet röster i Tobii.

Rätt att teckna teckningsoptioner till nyteckning tillkommer endast dotterbolaget Tobii Technology Options AB, med rätt och skyldighet att förfoga över teckningsoptionerna enligt ovan. Varje teckningsoption berättigar till teckning av en aktie. Teckningsoptionerna ska emitteras vederlagsfritt till Tobii Technology Options AB. Övertilldelning kan inte ske.

Förslag till beslut om emission av teckningsoptioner i Serie 2A (punkt 15 (c)) Styrelsen föreslår att bolaget skall emittera högst 450.000 teckningsoptioner till nyteckning av aktier, till följd varav bolagets aktiekapital kan komma att ökas med högst 3.265,619556 kronor motsvarande vid full nyteckning cirka 0,46 procent av det totala aktiekapitalet och det totala antalet röster i Tobii.

Rätt att teckna teckningsoptioner till nyteckning tillkommer endast dotterbolaget Tobii Technology Options AB, med rätt och skyldighet att förfoga över teckningsoptionerna enligt ovan. Varje teckningsoption berättigar till teckning av en aktie. Teckningsoptionerna ska emitteras vederlagsfritt till Tobii Technology Options AB. Övertilldelning kan inte ske.

Förslag till beslut om emission av teckningsoptioner i Serie 2B (punkt 15 (d)) Styrelsen föreslår att bolaget skall emittera högst 450.000 teckningsoptioner till nyteckning av aktier, till följd varav bolagets aktiekapital kan komma att ökas med högst 3.265,619556 kronor motsvarande vid full nyteckning cirka 0,46 procent av det totala aktiekapitalet och det totala antalet röster i Tobii.

Rätt att teckna teckningsoptioner till nyteckning tillkommer endast dotterbolaget Tobii Technology Options AB, med rätt och skyldighet att förfoga över teckningsoptionerna enligt ovan. Varje teckningsoption berättigar till teckning av en aktie. Teckningsoptionerna ska emitteras vederlagsfritt till Tobii Technology Options AB. Övertilldelning kan inte ske.

-------

Årsredovisningen, revisionsberättelsen, fullständiga förslag till stämman och revisorns yttrande huruvida styrelsens riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare har följts kommer senast från och med 17 april 2018 att hållas tillgängliga hos bolaget, adress Karlsrovägen 2D, 182 53 Danderyd, samt sändas till aktieägare som så begär och som uppger sin postadress.

Danderyd i april 2018

Tobii AB (publ)

Styrelsen

Publiceringsdatum

 • 6 april, 2018

Relaterade dokument

Investor Relations

Tobii Head of IR - Caroline Strömlid

Carolina Strömlid

Head of Investor Relations

Presskontakt

Rasmus Löwenmo Buckhöj - Head of Communications, Tobii

Rasmus Löwenmo Buckhöj

Head of Communications