Publiceringsdatum

 • 6 februari, 2019

Tobiis bokslutskommuniké 2018

Tobii AB redovisade idag resultatet för fjärde kvartalet och helåret 2018.

Kommentar från Tobiis VD Henrik Eskilsson:

”Tobii avslutade året med rekordförsäljning i alla tre affärsområden. Extra glädjande det fjärde kvartalet var den starka utvecklingen för Tobii Pro både i omsättning och lönsamhet, det positiva genomslag Tobii Dynavox nya produkter hade i försäljningen och givetvis genombrottsordern för Tobii Tech från HTC inom VR.”

Kvartalet oktober-december

 • Koncernens nettoomsättning ökade med 27 % till 389 MSEK (306) jämfört med fjärde kvartalet 2017. Justerat för valutaeffekter var ökningen 18 %.
 • Bruttomarginalen uppgick till 69 % (69 %).
 • Koncernens rörelseresultat uppgick till -35 MSEK (-13). Tobii Dynavox bidrog till resultatet med 15 MSEK (30), Tobii Pro bidrog med 24 MSEK (19) och investeringarna i Tobii Tech påverkade koncernens rörelseresultat med -74 MSEK (-61).
 • Resultatet per aktie var -0,34 SEK (-0,08).

Viktiga händelser

 • Tobii Tech ingick avtal med HTC, en av de ledande tillverkarna av VR-headsets, avseende eyetracking-teknologi för produkten HTC Vive Pro Eye, vilken offentliggjordes i samband med CES-mässan i januari.
 • Tobii Tech presenterade nästa generations eyetracking-plattform för integration i bärbara datorer, Tobii IS5. Genom förbättrad design och prestanda kan den integreras i ett bredare spann av bärbara datorer och förväntas bidra till ökad försäljning.
 • Dell lanserade sin senaste flaggskeppsprodukt för gaming, Alienware Area 51-m, på teknikmässan CES i januari. Det är den första konsumentprodukt som integrerar IS5-plattformen.
 • Förvärvet av brittiska Smartbox Assistive Technology Ltd stängdes, men på grund av att den brittiska konkurrensmyndigheten CMA genomför en granskning av förvärvet har integrationen med Tobii Dynavox inte kunnat påbörjats.
 • Tobii rankades som Sveriges fjärde bästa arbetsgivare i undersökning från undersökningsföretaget Universum.

Händelser efter periodens slut

 • Tobii-koncernen har anpassat den legala bolagsstrukturen till den operativa struktur med själv-ständiga affärsenheter som Tobii redan har. Sedan den 1 januari 2019 är därmed affärsområdesbolagen helägda dotterbolag till Tobii AB.
 • I linje med Tobiis aktiva förvärvsagenda utvärderar Bolaget löpande potentiella förvärv. För att åstadkomma en flexibel finansiering för genomförda och potentiellt kommande förvärv har Tobii uppdragit åt Carnegie att utreda förutsättningarna för Bolaget att emittera ett obligationslån som kommer att ersätta nuvarande skuldfinansiering samt medge större utrymme för ytterligare förvärv.

VD-kommentar

Tobii avslutade året med rekordförsäljning i alla tre affärsområden. Extra glädjande det fjärde kvartalet var den starka utvecklingen för Tobii Pro både i omsättning och lönsamhet, det positiva genomslag Tobii Dynavox nya produkter hade i försäljningen och givetvis genombrottsordern för Tobii Tech från HTC inom VR.

Tobii Dynavox har gjort en stark återhämtning under året och levererade under det fjärde kvar-talet den högsta kvartalsomsättningen någonsin. Justerat för förvärv och valutaeffekter var ökningen 9 % jämfört med motsvarande kvartal 2017. Vår strategi är att vara marknadsledande inom både ögonstyrda och pekskärmsprodukter samt kommunikationsmjukvara i olika pris-segment. De nya pekskärmsprodukter som lanserades 2017 är en central anledning till den positiva utvecklingen under 2018, liksom vår satsning på att öka kunskapen om produkterna bland terapeuter och förskrivare. Under året utbildade vi över 30 000 personer, en tredubbling från 2017.

Bakom omsättningstillväxten finns en ännu större ökning av antalet personer som fick en röst genom våra kommunikationsapparater eller appar, som var hela 45 % fler än under samma period 2017. Fokus framöver är att bibehålla en tillväxt i nivå med det långsiktiga finansiella målet på i genomsnitt 10 % per år och att förbättra lönsamheten så att vi på sikt även når målet om en rörelsemarginal på 15–20 %.

Förvärvet av Smartbox stängdes den 1 oktober. Genom förvärvet avser vi att komplettera Tobii Dynavox produktportfölj, stärka säljnärvaron i viktiga geografiska marknader och öka in-novationstakten. Den brittiska konkurrensmyndigheten CMA genomför en granskning av effekterna av det genomförda förvärvet och vi har därför inte kunnat påbörja integrationsarbetet.

Tobii Pro levererade ytterligare ett rekordstarkt kvartal med en omsättningsökning på 15 % justerat för valuta. För helåret var motsvarande ökning 26 %, vilket överskrider vårt långsiktiga mål att växa med i snitt 15–20 % per år. Vi ser en kraftigt ökad efterfrågan som drivs av en påtaglig ökad kännedom. Kunderna känner idag till eyetracking och förstår värdet i högre utsträckning än tidigare och ökar användandet av eyetracking i sina verksamheter. Under kvartalet tog vi flera stora volymorder på produkter och tjänster som ska levereras kommande kvar-tal.

Vi har under året gjort fortsatta investeringar i Tobii Pros säljorganisation, vilket har bidragit till den goda tillväxten. I takt med att affären växer förväntar vi oss att se ökade skalfördelar. Tobii Pro har gradvis förbättrat sin lönsamhet de senaste tre åren med en rörelsemarginal på 6 % 2016, 8 % 2017 och 11 % under 2018. Utvecklingen pekar i rätt riktning mot målet att nå en rörelsemarginal på i genomsnitt 15 % år 2020.

Tobii Tech nådde flera milstolpar inom båda sina huvudområden PC och VR. HTC:s lansering av sitt nya VR-headset Vive Pro Eye med integrerad eyetracking var inte bara ett viktigt genombrott för Tobii. Att en av de största leverantörerna inom VR integrerar eyetracking har även ett starkt symbolvärde för teknologin i sig och sätter ribban även för andra tillverkare. Vi förväntar oss att ytterligare någon eller några VR-produkter med eyetracking-integration från Tobii kommer att lanseras under 2019.

Under året har vi fördjupat vårt samarbete med Dell Alienware vilket resulterat i både nya produktintegrationer och initiativ inom e-sport, såsom spelcoachningsplattformen Alienware Academy. Nu i januari lanserade Dell sin nya flaggskeppsprodukt bland speldatorer, Alienware Area 51-m, vilken blir den första konsumentprodukten med Tobiis nya eyetracking-plattform IS5. IS5 har en design och prestanda som gör att den kan integreras i ett bredare spann av bärbara datorer, vilket vi förväntar oss ska bidra till ökade försäljningsvolymer.

Tobii Techs omsättning ökade i kvartalet med 20 % justerat för valutaeffekter. Avgörande för att nå Tobii Techs mål om lönsamhet under 2021 är att öka omsättningen kraftigt framöver och vi ser goda förutsättningar för detta inom såväl VR och PC som nischapplikationer.

Under 2018 har vi befäst vår position som marknadsledare, lanserat nya innovativa produkter och vidareutvecklat vår organisation. Vi har lagt stor vikt vid att säkerställa att gamla och nya medarbetare ska vara nöjda och produktiva och det var därför extra glädjande att Tobii ranka-des som Sveriges fjärde bästa arbetsgivare. Organisationen har nu nått den storlek som vi behöver för att realisera vår strategiska plan. Vi står starka inför 2019 och planerar endast för mindre kostnadsökningar framöver. Vi fokuserar på att nå våra operativa och finansiella mål, inte minst att koncernen ska nå lönsamhet 2020.

Telefonkonferens och presentation

Klockan 14.00 idag håller Tobii en telefonkonferens och webbpresentation för press och aktiemarknad. Information för deltagare finns på Tobiis hemsida under Bokslutskommuniké 2018.

Denna information är sådan information som Tobii AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 6 februari kl. 07:30 CET.


Om Tobii

Tobii är världsledande inom eyetracking och pionjär inom attention computing. Vårt mål är att göra världen bättre med teknik som förstår vår uppmärksamhet och intention. Vi skapar en bättre framtid med våra produkter och lösningar som appliceras inom områden så som beteendestudier och forskning, hälso- och sjukvård, träning och utbildning, gaming, extended reality (VR, AR & MR), fordonsindustrin, med flera. Tobiis eyetracking-lösningar används av tusentals företag, universitet och forskningsinstitutioner runt om i världen. Tobii har sitt huvudkontor i Sverige och är noterat på Nasdaq Stockholm (TOBII). Mer information finns på: www.tobii.com.

Publiceringsdatum

 • 6 februari, 2019

Relaterade dokument

  Kategori

  • Regulatorisk
  • Finansiell rapport

Investor Relations

Tobii Head of IR - Caroline Strömlid

Carolina Strömlid

Head of Investor Relations

Presskontakt

Tobii Head of PR and Comms

Joel Karlsson

Head of Communications, Tobii


Om Tobii

Tobii är världsledande inom eyetracking och pionjär inom attention computing. Vårt mål är att göra världen bättre med teknik som förstår vår uppmärksamhet och intention. Vi skapar en bättre framtid med våra produkter och lösningar som appliceras inom områden så som beteendestudier och forskning, hälso- och sjukvård, träning och utbildning, gaming, extended reality (VR, AR & MR), fordonsindustrin, med flera. Tobiis eyetracking-lösningar används av tusentals företag, universitet och forskningsinstitutioner runt om i världen. Tobii har sitt huvudkontor i Sverige och är noterat på Nasdaq Stockholm (TOBII). Mer information finns på: www.tobii.com.