Publiceringsdatum

  • 30 september, 2019

Tobii informerar om redovisningsförändringar inför kommande delårsrapport

Tobii AB (publ) informerar idag om redovisningsförändringar inför den kommande delårsrapporten för det tredje kvartalet med anledning av den pågående avyttringsprocessen av Smartbox.

I enlighet med IFRS 5, ”Anläggningstillgångar som innehas för försäljning och avvecklade verksamheter”, kommer resultatet relaterat till Smartbox i sin helhet att redovisas som ”Resultat från avvecklad verksamhet” från och med delårsrapporten för det tredje kvartalet som offentliggörs den 24 oktober. Intäkter och kostnader relaterade till verksamheten i, samt förvärvet och avyttringen av, Smartbox kommer följaktligen inte att påverka Tobiis resultat på Koncern- eller Affärsområdesnivå. Jämförelseperioder kommer att redovisas på motsvarande sätt. I tillägg kommer samtliga Smartboxrelaterade poster i balansräkningen per 2019-09-30 att redovisas samlat som “Tillgångar som innehas för försäljning” respektive “Skulder som har direkt samband med tillgångar som innehas för försäljning”.

Tobii informerar om detta redovisningsförfarande i förtid för att undvika missförstånd och felaktiga slutsatser vid rapporttillfället.

Bakgrund
Den 1 oktober 2018 förvärvade Tobii AB (publ) det brittiska bolaget Smartbox Assistive Technology Ltd. som utvecklar och säljer kommunikationshjälpmedel. Tobii betalade ägarna och tillika grundarna initialt 127 miljoner kronor kontant för bolaget. Vid tillträdet betalades dessutom en kontant ersättning om 16 miljoner kronor. Smartbox sysselsätter cirka 70 personer. Nettoomsättningen 2017 uppgick till 9,3 miljoner GBP, motsvarande cirka 110 miljoner SEK.

Vid offentliggörandet av förvärvet inledde CMA (Competition and Markets Authority) en utredning under brittisk konkurrenslagstiftning. De två bolagens varumärken och verksamheter har hållits separerade i avvaktan på att CMA:s granskning avslutas.

CMA meddelade sina slutsatser från utredningen den 15 augusti och begärde då att Tobii avyttrar Smartbox.

Den 16 september överklagade Tobii CMA:s beslut till CAT (Competition Appeal Tribunal).


Om Tobii

Tobii är världsledande inom eyetracking och pionjär inom attention computing. Vårt mål är att göra världen bättre med teknik som förstår vår uppmärksamhet och intention. Vi skapar en bättre framtid med våra produkter och lösningar som appliceras inom områden så som beteendestudier och forskning, hälso- och sjukvård, träning och utbildning, gaming, extended reality (VR, AR & MR), fordonsindustrin, med flera. Tobiis eyetracking-lösningar används av tusentals företag, universitet och forskningsinstitutioner runt om i världen. Tobii har sitt huvudkontor i Sverige och är noterat på Nasdaq Stockholm (TOBII). Mer information finns på: www.tobii.com.

Publiceringsdatum

  • 30 september, 2019

Relaterade dokument

    Kategori

    • Tobii Group
    • Pressmeddelande

Investor Relations

Tobii Head of IR - Caroline Strömlid

Carolina Strömlid

Head of Investor Relations

Presskontakt

Tobii Head of PR and Comms

Joel Karlsson

Head of Communications, Tobii


Om Tobii

Tobii är världsledande inom eyetracking och pionjär inom attention computing. Vårt mål är att göra världen bättre med teknik som förstår vår uppmärksamhet och intention. Vi skapar en bättre framtid med våra produkter och lösningar som appliceras inom områden så som beteendestudier och forskning, hälso- och sjukvård, träning och utbildning, gaming, extended reality (VR, AR & MR), fordonsindustrin, med flera. Tobiis eyetracking-lösningar används av tusentals företag, universitet och forskningsinstitutioner runt om i världen. Tobii har sitt huvudkontor i Sverige och är noterat på Nasdaq Stockholm (TOBII). Mer information finns på: www.tobii.com.