Publiceringsdatum

  • 10 februari, 2020

Tobii har emitterat ytterligare obligationer om 150 miljoner kronor

EJ AVSEDD FÖR DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONG KONG, JAPAN, KANADA, SCHWEIZ, SYDAFRIKA ELLER NYA ZEELAND ELLER INOM ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIGT.

Tobii AB (publ) (”Tobii” eller “Bolaget”, tillsammans med sina dotterbolag “Gruppen”) har framgångsrikt rest 150 miljoner kronor genom en emission av ytterligare obligationer (”Ytterligare Obligationer” eller ”Emissionen”) under sitt existerande 2019/2024 obligationslån med en låneram om 600 miljoner kronor (ISIN SE0012230076) (”Obligationslånet”). Totalt utestående belopp efter Emissionen är 450 miljoner kronor. Nettolikviden från Emissionen kommer att användas till finansiering av framtida förvärv och för allmänna företagsändamål.

Emissionen har mottagits väl av nordiska institutionella och privata investerare och var kraftigt övertecknad. De Ytterligare Obligationerna prissattes på 103.75, vilket motsvarar en finansieringskostnad om 3 månaders STIBOR + 384 baspunkter till förfall. De Ytterligare Obligationerna som emitterats i enlighet med Obligationslånet kommer att vara säkerställda genom pant i aktier i nuvarande och framtida materiella dotterbolag och vissa koncerninterna lån.

“Vi är mycket nöjda med att ha emitterat ytterligare obligationer till attraktiva villkor. Tobii har en aktiv förvärvsagenda och emissionen ger oss en flexibel finansieringslösning för potentiella framtida förvärv”, säger Tobiis VD Henrik Eskilsson.

I samband med Obligationsemissionen, har Carnegie Investment Bank agerat finansiell rådgivare och sole bookrunner.

Denna information är sådan information som Tobii AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande klockan 17.00 CET den 10 februari 2020.

VIKTIG INFORMATION

EJ AVSEDD FÖR DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONG KONG, JAPAN, KANADA, SCHWEIZ, SYDAFRIKA ELLER NYA ZEELAND ELLER INOM ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIGT.

Detta pressmeddelande är inte och utgör inte del av ett erbjudande om att sälja eller förvärva värdepapper. Detta pressmeddelande lämnas inte, och får inte distribueras i eller skickas till, USA, Australien, Hong Kong, Japan, Kanada, Schweiz, Sydafrika eller Nya Zeeland eller någon annan jurisdiktion där sådan distribution skulle vara otillåten eller kräva registrering eller andra åtgärder.

Detta pressmeddelande utges endast för informationsändamål och utgör inte ett prospekt eller ett erbjudande om att sälja eller förvärva värdepapper i USA eller i någon annan jurisdiktion. De värdepapper som kan komma att emitteras i samband med de transaktioner som beskrivs i detta pressmeddelande har inte och kommer inte att registreras i enlighet med den vid var tid gällande United States Securities Act från 1933 ("Securities Act") och de får därför inte erbjudas eller säljas i USA.

Detta pressmeddelande är inte ett prospekt enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) (2017/1129).


Om Tobii

Tobii är världsledande inom eyetracking och pionjär inom attention computing. Vårt mål är att göra världen bättre med teknik som förstår vår uppmärksamhet och intention. Vi skapar en bättre framtid med våra produkter och lösningar som appliceras inom områden så som beteendestudier och forskning, hälso- och sjukvård, träning och utbildning, gaming, extended reality (VR, AR & MR), fordonsindustrin, med flera. Tobiis eyetracking-lösningar används av tusentals företag, universitet och forskningsinstitutioner runt om i världen. Tobii har sitt huvudkontor i Sverige och är noterat på Nasdaq Stockholm (TOBII). Mer information finns på: www.tobii.com.

Publiceringsdatum

  • 10 februari, 2020

Relaterade dokument

Investor Relations

Tobii Head of IR - Caroline Strömlid

Carolina Strömlid

Head of Investor Relations

Presskontakt

Rasmus Löwenmo Buckhöj  - Head of Communications, Tobii

Rasmus Löwenmo Buckhöj

Head of Communications


Om Tobii

Tobii är världsledande inom eyetracking och pionjär inom attention computing. Vårt mål är att göra världen bättre med teknik som förstår vår uppmärksamhet och intention. Vi skapar en bättre framtid med våra produkter och lösningar som appliceras inom områden så som beteendestudier och forskning, hälso- och sjukvård, träning och utbildning, gaming, extended reality (VR, AR & MR), fordonsindustrin, med flera. Tobiis eyetracking-lösningar används av tusentals företag, universitet och forskningsinstitutioner runt om i världen. Tobii har sitt huvudkontor i Sverige och är noterat på Nasdaq Stockholm (TOBII). Mer information finns på: www.tobii.com.