Publiceringsdatum

 • 6 februari, 2020

Tobiis bokslutskommuniké för 2019

Tobii AB (publ) redovisade idag resultatet för fjärde kvartalet och helåret 2019.

Kommentar från Tobiis VD Henrik Eskilsson:

”Nytt försäljningsrekord i samtliga tre affärsområden.
Vi hade en stark avslutning på året med försäljningsrekord i samtliga tre affärsområden och en extern valutajusterad försäljningsökning i Tobii Tech på 69 procent. Försäljningen i kvartalet ökade sammantaget med 19 procent, eller 12 procent valutajusterat, jämfört med fjärde kvartalet 2018. Kvartalets rörelseresultat förbättrades till ‑21 MSEK. För helåret nådde vi 1,5 miljarder SEK i försäljning vilket motsvarar en ökning med 17 procent, eller 9 procent efter justering av valutor. Vi går in i det nya året med starkt fokus på att möta vårt mål om att nå lönsamhet på koncernnivå 2020.”

Kvartalet oktober-december

 • Koncernens nettoomsättning ökade med 19 % till 433 MSEK (364) jämfört med fjärde kvartalet 2018. Justerat för valutaeffekter var ökningen 12 %. Särskilt stark var Tobii Techs externa valutajusterade omsättningsökning på 69 %.
 • Bruttomarginalen uppgick till 69 % (70 %).
 • Koncernens rörelseresultat uppgick till -21 MSEK (-33).
  Tobii Dynavox bidrog till resultatet med 28 MSEK (17), Tobii Pro bidrog med 20 MSEK (24) och investeringarna i Tobii Tech påverkade koncernens rörelseresultat med -70 MSEK (-74).
 • Resultatet per aktie var -0,49 SEK (-0,34).

Viktiga händelser

 • Tobii Dynavox lanserade nya I-Serien, affärsområdets medicinklassade och ögonstyrda flaggskeppsprodukt.
 • Tobii Pro Fusion, en ny portabel och högpresterande eyetracker för forskning, lanserades.

Viktiga händelser efter periodens slut

 • På CES lanserade Pico Interactive världens första mobila VR-headset med eyetracking, Neo 2 Eye. Produkten har integrerad eyetracking-teknik från Tobii.
 • På samma mässa demonstrerade NovaSight sin produkt CureSight, en lösning för behandling av amblyopi och skelögdhet, som har integrerad eyetracking från Tobii.
 • Tobii ingick avtal om en lånefacilitet om 50 MSEK med en löptid om ett år, avsedd för bolagets rörelsekapitalsbehov.
 • I linje med Tobiis aktiva förvärvsagenda utvärderar bolaget löpande potentiella förvärv. För att åstadkomma finansiell beredskap för framtida förvärv har Tobii givit i uppdrag till Carnegie att utforska förutsättningarna för bolaget att emittera ytterligare obligationer i storleksordningen 150 MSEK under sitt existerande 2019/2022 seniora säkerställda obligationslån med ramverk om 600 MSEK. Emissionen förväntas ske i närtid, med förbehåll för rådande marknadsförutsättningar.
 • Den brittiska konkurrensmyndighetens överklagandeinstans CAT meddelade att CMA var delvis korrekt i sitt beslut att Tobii måste avyttra Smartbox. Tobii avvaktar ett slutgiltigt besked från CAT men fortsätter parallellt att driva försäljningsprocessen av Smartbox.

VD-kommentar

Vi hade en stark avslutning på året med försäljningsrekord i samtliga tre affärsområden och en extern valutajusterad försäljningsökning i Tobii Tech på 69 procent. Försäljningen i kvartalet ökade sammantaget med 19 procent, eller 12 procent valutajusterat, jämfört med fjärde kvartalet 2018. Kvartalets rörelseresultat förbättrades till ‑21 MSEK. För helåret nådde vi 1,5 miljarder SEK i försäljning vilket motsvarar en ökning med 17 procent, eller 9 procent efter justering av valutor. Vi går in i det nya året med starkt fokus på att möta vårt mål om att nå lönsamhet på koncernnivå 2020 .

Eyetracking kommer på bred front och året har stärkt oss i vår uppfattning att eyetracking under de kommande åren kommer att få ett brett genomslag inom en stor mängd tillämpningar och på sikt har potential att bli en standardfunktion i de flesta datorbaserade produkter. Under året har VR- och AR-produkter med eyetracking lanserats av våra kunder HTC och Pico samt av andra stora aktörer som Microsoft och Magic Leap. Inom PC har eyetracking-relaterade produktlanseringar gjorts av ledande företag som Dell och Lenovo. Inom healthcare har flera banbrytande produkter lanserats där eyetracking används för att diagnosticera och behandla olika typer av sjukdomar av företag som NovaSight och RightEye. Eyetracking-tekniken är också väl etablerad inom kommunikationshjälpmedel och som teknik för att förstå mänskligt beteende. I tillägg har företrädare för ledande globala IT-företag som Intel, Microsoft och Qualcomm uttalat sin övertygelse om att tekniken kommer att vara en viktig del i deras framtida plattformar, och vi har en liknande utveckling inom fordonsindustrin.
Tobii är den ledande leverantören inom eyetracking, både vad gäller integration i volymprodukter samt som leverantör av lösningar av kommunikationshjälpmedel och av lösningar för att förstå mänskligt beteende. Vi är därför mycket väl positionerade för att kunna kapitalisera på den spännande utvecklingen av den teknik som vi har byggt vårt företag kring.

Tobii Dynavox hade en stark avslutning på åretoch noterade i kvartalet ett nytt försäljningsrekord, en valutajusterad tillväxt på 9 procent och en förbättrad rörelsemarginal på 11 procent. Under kvartalet lanserade vi den nya I-Serien, som är Tobii Dynavox medicinklassade och ögonstyrda flaggskeppsprodukt, omarbetad från grunden både vad gäller mjuk- och hårdvara. Produkten har fått ett fantastiskt mottagande i marknaden. Vi vet av erfarenhet att det tar minst ett kvartal att växla över försäljning till nya produkter i det amerikanska försäkringssystemet, men trots det så ökade försäljningen i kvartalet med 9 procent, justerat för valuta.
Den valutajusterade försäljningstillväxten för helåret 2019 blev 6 procent och rörelsemarginalen förbättrades med tre procentenheter till 11 procent. Årets lite lägre valutajusterade tillväxt förklaras främst av att den nu urfasade tidigare I-Serien var i slutet av sin produktlivscykel, men affärsområdets pekskärmsprodukter har fortsatt att visa god tillväxt. Tobii Dynavox har under året fortsatt sin expansion med fokus på att stärka försäljningskanalerna och produktportföljen. I och med lanseringen av nya I-serien går vi in i det nya decenniet med marknadens starkaste och bredaste produktportfölj i ryggen. ”Inkludering av alla människor” är en tydlig global trend i samhället som tillsammans med våra stora utbildningsinsatser driver marknaden framåt. Under 2019 har vi utbildat nästan 60 000 förskrivare, terapeuter och andra nyckelpersoner över hela världen.

Tobii Pro satte också ett nytt försäljningsrekord i kvartalet men den valutajusterade ökningen jämfört med året innan var låg. Kvartalets rörelsemarginal blev 15 procent. Den nya produkten Tobii Pro Fusion som lanserades i kvartalet har mottagits väl och tydligt stärkt vårt erbjudande mot det akademiska segmentet.
För helåret 2019 blev affärsområdets valutajusterade försäljningstillväxt 5 procent och rörelsemarginalen förbättrades till 12 procent. Under året har Tobii Pro lanserat nya viktiga produkter och utökat sin geografiska täckning. Affärsområdets organisation har gjorts om till en ny segmentsbaserad struktur för att komma närmare kunderna och kunna bearbeta marknaden mer kraftfullt. Årets försäljningstillväxt var lägre än våra finansiella mål på 15-20 procent men 2018 är en tuff jämförelseperiod eftersom många kunder då bytte till Tobii Pro som leverantör efter Apples uppköp av Tobii Pros konkurrent SMI. Sett över de senaste två åren har Tobii Pros valutajusterade försäljning ökat med 14 procent per år i genomsnitt.

Tobii Tech gynnas av den övergripande marknadsutvecklingen för eyetracking vilket återspeglas i affärsområdets valutajusterade försäljning som i kvartalet ökade med 42 procent. Försäljning till externa kunder ökade med hela 69 procent efter justering för valuta.
Tidigare under året lanserade HTC den första stora VR produkten med inbyggd eyetracking, Vive Pro Eye. På CES-mässan i januari 2020 lanserade Pico sitt nya VR headset Neo 2 Eye. Pico är Kinas ledande tillverkare av VR headsets, och Neo 2 Eye är världens första mobila VR headset med inbyggd eyetracking. Det är också den första produkten som når marknaden baserat på Tobiis djupa samarbete med Qualcomm. Inom VR/AR-industrin råder det en stor enighet om att eyetracking kommer att bli en standardteknik i framtida headsets.
Inom PC-segmentet har vi under året gått från att ha vår teknik inbyggd i en av Dells datormodeller till att Tobii eyetracking nu är integrerad i hela portföljen av bärbara Alienware speldatorer. I det fjärde kvartalet såg vi effekterna av detta i form av en stark försäljningsökning. Under året har vi också kompletterat vårt erbjudande inom PC med mjukvarulösningen Tobii Aware och i andra kvartalet blev Lenovo vår första kund för detta. Vi ser fortsatt god potential att växa försäljningen inom PC-segmentet.
Inom segmentet Nischapplikationer ser vi ofta kunder med väldigt innovativa produkter där eyetracking är helt avgörande och affärer med god potential och höga marginaler. Vi har under året erhållit ett antal designwins, de flesta inom healthcare, och vi ser alltfler exempel där eyetracking används för olika typer av medicinska bedömningar. Vår kund RighEyes produkt öronmärktes i kvartalet för prioriterad utvärdering av amerikanska ”Food and Drug Association” (FDA) för tidig detektering av Parkinsons sjukdom. På CES visade också NovaSight upp sin nya produkt CureSight som är registrerad hos FDA och som på ett revolutionerande sätt använder eyetracking för att behandla amblyopi och skelögdhet.

Tobii har en aktiv förvärvsagenda där vi kontinuerligt utvärderar möjliga uppköpskandidater. Syftet med detta är att accelerera tillväxten och förstärka vår marknadsposition genom att förvärva bolag som har produkter, teknologi och/eller en säljorganisation som kompletterar våra egna och därmed skapar möjlighet för synergier vad gäller intäkter och kostnader. Vi planerar att i närtid emittera ytterligare obligationer inom ramen för vårt existerande obligationslån, främst för att finansiera ytterligare förvärv.

Sammantaget är eyetracking en teknik som har framtiden för sig och Tobii är världsledande inom området. Under 2019 har vi tagit viktiga steg inom alla våra affärsområden för att befästa vårt ledarskap och utveckla marknaden tillsammans med användare, kunder och andra ledande aktörer. Vi går in i det nya året med fokus på att möta målet att koncernen skall nå lönsamhet 2020.

Telefonkonferens och presentation
Klockan 13.00 idag håller Tobii en telefonkonferens och webbpresentation för investerare, analytiker och finanspress. Information för deltagare finns på Tobiis hemsida under Kalendern.

Rapporten har ej varit föremål för granskning av bolagets revisorer.

Denna information är insiderinformation som Tobii AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedan-stående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 6 feb 2020 kl. 07.30 CET.

Kontakt Ola Elmeland, Investor Relations, Tobii AB, tel: 0734 409 862, e-post: investor.relations@tobii.com


Om Tobii

Tobii är världsledande inom eyetracking och pionjär inom attention computing. Vårt mål är att göra världen bättre med teknik som förstår vår uppmärksamhet och intention. Vi skapar en bättre framtid med våra produkter och lösningar som appliceras inom områden så som beteendestudier och forskning, hälso- och sjukvård, träning och utbildning, gaming, extended reality (VR, AR & MR), fordonsindustrin, med flera. Tobiis eyetracking-lösningar används av tusentals företag, universitet och forskningsinstitutioner runt om i världen. Tobii har sitt huvudkontor i Sverige och är noterat på Nasdaq Stockholm (TOBII). Mer information finns på: www.tobii.com.

Publiceringsdatum

 • 6 februari, 2020

Relaterade dokument

  Kategori

  • Finansiell rapport
  • Regulatorisk

Investor Relations

Tobii Head of IR - Caroline Strömlid

Carolina Strömlid

Head of Investor Relations

Presskontakt

Tobii Head of PR and Comms

Joel Karlsson

Head of Communications, Tobii


Om Tobii

Tobii är världsledande inom eyetracking och pionjär inom attention computing. Vårt mål är att göra världen bättre med teknik som förstår vår uppmärksamhet och intention. Vi skapar en bättre framtid med våra produkter och lösningar som appliceras inom områden så som beteendestudier och forskning, hälso- och sjukvård, träning och utbildning, gaming, extended reality (VR, AR & MR), fordonsindustrin, med flera. Tobiis eyetracking-lösningar används av tusentals företag, universitet och forskningsinstitutioner runt om i världen. Tobii har sitt huvudkontor i Sverige och är noterat på Nasdaq Stockholm (TOBII). Mer information finns på: www.tobii.com.