Publiceringsdatum

 • 29 april, 2020

Tobiis delårsrapport för första kvartalet 2020

Tobii AB (publ) redovisade idag resultatet för det första kvartalet 2020.

Kommentar från Tobiis VD Henrik Eskilsson:

”Tobiis affär fortsatte i grunden att utvecklas väl under årets första kvartal och vi levererade ett rörelseresultat som förbättrades avsevärt mot föregående år. I kvartalet var utvecklingen särskilt positiv inom Tobii Dynavox, som valutajusterat ökade omsättningen 8 procent och kraftigt förbättrade rörelsemarginalen till 15 procent, vilket är i nivå med det långsiktiga mål som affärsområdet har arbetat mot. På vissa marknader, framförallt Kina och Japan, påverkades koncernens försäljning kraftigt negativt av covid-19. Vi tog tidigt pandemin på stort allvar och påbörjade förberedelser av förändrade arbetssätt och besparingsåtgärder. Även om det första kvartalet utvecklades väl så förväntar vi oss en markant negativ påverkan på försäljningen i andra kvartalet. Besparingsåtgärderna är nödvändiga, både för att hantera lägre intäkter på kort sikt och för att kunna nå lönsamhet i Tobii Tech i linje med tidigare ambitioner.”

Kvartalet januari-mars

 • Koncernens nettoomsättning ökade med 5 % till 380 MSEK (363) jämfört med första kvartalet 2019. Justerat för valutaeffekter var intäkterna oförändrade.
 • Bruttomarginalen uppgick till 69 % (68 %).
 • Koncernens rörelseresultat uppgick till -23 MSEK (-38).
 • Tobii Dynavox bidrog till resultatet med 36 MSEK (17), Tobii Pro bidrog med 1 MSEK (23) och investeringarna i Tobii Tech påverkade koncernens rörelseresultat med -61 MSEK (-80).
 • Resultatet per aktie var -0,17 SEK (-0,33).

Viktiga händelser

 • Nya I-Serien, som är Tobii Dynavox medicinklassade och ögonstyrda flaggskeppsprodukt, har mottagits mycket väl av marknaden. I kvartalet har försäljningen av nya I-Serien utvecklats starkt både i Europa och USA.
 • Qualcomm presenterade sin nya referensdesign för VR- och AR headset baserat på XR2-plattformen, världens första med stöd för 5G och Qualcomms tredje referensdesign optimerad för Tobii eyetracking.
 • Tobii emitterade ytterligare obligationer om 150 MSEK inom sitt existerande 2019/2022 obligationslån.

Viktiga händelser efter periodens slut

 • Efter kvartalets slut kommenterade Tobii covid-19 pandemins påverkan och koncernens besparingsåtgärder.

VD-kommentar

Tobiis affär fortsatte i grunden att utvecklas väl under årets första kvartal och vi levererade ett rörelseresultat som förbättrades avsevärt mot föregående år. I kvartalet var utvecklingen särskilt positiv inom Tobii Dynavox, som valutajusterat ökade omsättningen 8 procent och kraftigt förbättrade rörelsemarginalen till 15 procent, vilket är i nivå med det långsiktiga mål som affärsområdet har arbetat mot. På vissa marknader, framförallt Kina och Japan, påverkades koncernens försäljning kraftigt negativt av covid-19. Vi tog tidigt pandemin på stort allvar och påbörjade förberedelser av förändrade arbetssätt och besparingsåtgärder. Även om det första kvartalet utvecklades väl så förväntar vi oss en markant negativ påverkan på försäljningen i andra kvartalet. Besparingsåtgärderna är nödvändiga, både för att hantera lägre intäkter på kort sikt och för att kunna nå lönsamhet i Tobii Tech i linje med tidigare ambitioner.

Covid-19 pandemin har under de senaste månaderna dramatiskt ändrat hur vi lever våra liv och förutsättningarna för att bedriva affärsverksamhet. På Tobii arbetar i dagsläget de flesta medarbetare hemifrån, men tack vare en tidig beredskap, bra IT-infrastruktur och fantastiska insatser av många medarbetare är effektiviteten fortsatt god. Våra intäkter har dock påverkats negativt i kvartalet, framförallt i Kina och Japan, länder som drabbades tidigt och där universitet och kontor stängdes. I takt med att de flesta länder har infört karantänsregler har det blivit allt svårare att bedriva marknadsföring och försäljning, och i vissa fall har vi sett störningar i kundernas leverantörskedjor och utvecklingsprojekt. Vi förväntar oss därför att intäkterna i alla tre affärsområden kommer att påverkas negativt på kort sikt. Vi bedömer dock att den övervägande delen av Tobiis affär är mycket motståndskraftig mot generella nedgångar i ekonomin och har därför en fortsatt positiv syn vad gäller möjligheter för både tillväxt och rörelseresultatsförbättringar när karantänsreglerna lättar.

En konsekvens av pandemin är att det med största sannolikhet inte kommer att vara möjligt att nå koncernens finansiella mål under 2020. Det gäller även målet att koncernen skall nå lönsamhet för helåret. Vi kommer därför att se över de finansiella målen när situationen har stabiliserats. För att anpassa kostnaderna till en förväntat lägre intäktsnivå på kort sikt har vi initierat besparingsåtgärder. Besparingsåtgärderna inkluderar en reduktion av löpande utgifter, ett minskat antal konsulter, ett företagsomfattande program för korttidsarbete och en temporär lönesänkning för den verkställande ledningen. Utöver det genomför vi strukturförändringar för att underlätta framtida lönsamhet inom affärsområdet Tobii Tech och det har tyvärr varit nödvändigt att varsla om uppsägning av upp till 50 medarbetare. Besparingsåtgärderna kommer att minska koncernens rörelsekostnader och under det andra kvartalet specifikt med cirka 20% jämfört med föregående år. Vi förväntar oss att våra åtgärder kommer att resultera i en tillräckligt stark finansiell ställning, men vi är också beredda att vidta flera åtgärder om marknadsutsikterna förändras.

Tobii Dynavox hade trots pandemin ett starkt första kvartal med en valutajusterad tillväxt på 8 procent och en kraftigt förbättrad rörelsemarginal på 15 procent. Den nya I-Serien har verkligen mottagits mycket väl av marknaden och ligger till stor del bakom det goda resultatet. I-Serien fortsatte att sälja bra i Europa och i kvartalet har även försäljningen på vår största marknad USA tagit ordentlig fart.
I slutet av kvartalet infördes restriktioner på flera marknader som är viktiga för Tobii Dynavox. Verksamheten är trots detta i full gång även i USA men begränsningar i samhället har självfallet gjort det svårare att bedriva försäljning och att hjälpa våra användare. Vi har anpassat vårt arbetssätt genom att jobba hemifrån och möta våra kunder och användare via digitala plattformar. Jag är imponerad över att vi fortfarande faktiskt utbildar ungefär lika många terapeuter, förskrivare och andra nyckelpersoner som före pandemin. På kort sikt, de kommande ett till två kvartalen, räknar vi dock med att våra intäkter kommer att påverkas negativt och därför anpassar vi våra kostnader även inom Tobii Dynavox. Vi bedömer att affärsområdets affär är mycket motståndskraftig mot nedgångar i ekonomin och vi är därmed trygga i att affären kommer att återgå till god tillväxt så snart olika länder lättar på sina restriktioner.

Tobii Pro hadeett betydligt tuffare kvartal på grund av pandemin. De valutajusterade intäkterna minskade med 20 procent och rörelseresultatet blev 1 MSEK. Delar av affären växte i god takt, bland annat segmentet Professional Performance och vår tjänsteaffär Tobii Pro Insight. Både Kina och Japan är viktiga marknader för Tobii Pro och det var där som universitet och kontor stängdes allra först. Försäljningen i Kina har därför påverkats mycket negativt men även Japan och en del andra marknader har påverkats i olika grad. Vi uppskattar att själva pandemin minskade våra intäkter i kvartalet med mer än 20 MSEK. I kvartalet hade vi även en kortsiktig negativ intäktspåverkan på grund av produktväxlingar.
I takt med att karantänsregler har införts i andra länder har försäljningsarbetet försvårats. I vissa länder upplever vi att våra kunder delvis har ställt om till ett digitalt arbetssätt medan arbetet har stannat av i andra. På kort sikt förväntar vi oss att pandemin fortsätter att ha en negativ påverkan på våra intäkter inom affärsområdet och anpassar våra kostnader därefter. Behovet av våra produkter och tjänster kvarstår dock och när restriktionerna lyfts bedömer vi att affären kommer att komma tillbaka snabbt. Särskilt segmentet Scientific Research, som utgör ca hälften av Tobii Pros affär, har historiskt varit mycket motståndskraftigt mot generella nedgångar i ekonomin.

Tobii Techs valutajusterade intäkter till externa kunder ökade i kvartalet med 25 procent. Totalt sett ökade intäkterna med 14 procent justerat för valuta. Affärsområdets intäkter har påverkats till en mindre del av pandemin men vi har sett vissa effekter på grund av störningar i våra kunders leveranskedjor och förändrade utvecklingsplaner. Vi har anpassat vårt arbetssätt efter den nya verkligheten och eftersom även våra kunder är internationella och IT-kunniga tycker jag att omställningen har gått mycket bra.
I kvartalet presenterade Qualcomm sin nya referensdesign för VR- och AR-headset baserat på deras XR2 plattform, världens första med stöd för 5G. Det är även Qualcomms tredje referensdesign optimerad för Tobii eyetracking. Vi har flera pågående kundprojekt inom VR och AR och i kvartalet stod de tillsammans med PC-segmentet för en betydande del av intäkterna. Inom PC-segmentet har leveranserna till Alienware fortsatt på en tillfredsställande nivå och vi har flera djupa kunddialoger kring Tobii Aware där vi ser ett fortsatt stort intresse. Inom segmentet Nischapplikationer har några av våra kunder haft pandemi-relaterade störningar i sina leveranskedjor vilket har haft en viss påverkan på våra intäkter.
Vi ser fortsatt stora möjligheter för Tobii Tech och vi kommer även framåt att göra väsentliga investeringar i affärsområdet. Pandemins förväntade påverkan på de övriga affärsområdenas kassaflöde gör dock att Tobii-koncernen har lägre investeringsutrymme. Detta, i kombination med att delar av PC-segmentet har utvecklats långsammare än förväntat, har gjort att vi har vidtagit nödvändiga åtgärder för att kunna nå lönsamhet i Tobii Tech i linje med tidigare ambitioner.

Sammantaget har världen verkligen förändrats de senaste månaderna. Behovet av eyetracking och möjligheterna som det skapar har däremot inte förändrats. Vi anpassar oss efter den nya verkligheten och tar nödvändiga beslut, och när situationen normaliseras kommer vi att stå starka och vara väl positionerade för fortsatt stark tillväxt.

Telefonkonferens och presentation
Klockan 13.00 idag håller Tobii en telefonkonferens och webbpresentation för investerare, analytiker och finanspress. Information för deltagare finns på Tobiis hemsida under Kalendern.

Rapporten har ej varit föremål för granskning av bolagets revisorer.

Denna information är insiderinformation som Tobii AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 29 april 2020 kl. 07.30 CET.


Om Tobii

Tobii är världsledande inom eyetracking och pionjär inom attention computing. Vårt mål är att göra världen bättre med teknik som förstår vår uppmärksamhet och intention. Vi skapar en bättre framtid med våra produkter och lösningar som appliceras inom områden så som beteendestudier och forskning, hälso- och sjukvård, träning och utbildning, gaming, extended reality (VR, AR & MR), fordonsindustrin, med flera. Tobiis eyetracking-lösningar används av tusentals företag, universitet och forskningsinstitutioner runt om i världen. Tobii har sitt huvudkontor i Sverige och är noterat på Nasdaq Stockholm (TOBII). Mer information finns på: www.tobii.com.

Publiceringsdatum

 • 29 april, 2020

Relaterade dokument

  Kategori

  • Finansiell rapport
  • Regulatorisk

Investor Relations

Tobii Head of IR - Caroline Strömlid

Carolina Strömlid

Head of Investor Relations

Presskontakt

Tobii Head of PR and Comms

Joel Karlsson

Head of Communications, Tobii


Om Tobii

Tobii är världsledande inom eyetracking och pionjär inom attention computing. Vårt mål är att göra världen bättre med teknik som förstår vår uppmärksamhet och intention. Vi skapar en bättre framtid med våra produkter och lösningar som appliceras inom områden så som beteendestudier och forskning, hälso- och sjukvård, träning och utbildning, gaming, extended reality (VR, AR & MR), fordonsindustrin, med flera. Tobiis eyetracking-lösningar används av tusentals företag, universitet och forskningsinstitutioner runt om i världen. Tobii har sitt huvudkontor i Sverige och är noterat på Nasdaq Stockholm (TOBII). Mer information finns på: www.tobii.com.