Publiceringsdatum

  • May 12, 2020

Kommuniké från årsstämma i Tobii AB (publ) den 12 maj 2020

Stockholm - Vid årsstämma i Tobii AB (publ) den 12 maj 2020 fattade årsstämman bland annat följande beslut. Styrelsens fullständiga förslag har tidigare publicerats och finns tillgängliga på bolagets webbplats, www.tobii.com.

Fastställande av årsbokslut, resultatdisposition och ansvarsfrihet
Årsstämman i Tobii AB beslutade idag att fastställa resultat- och balansräkning för moderbolaget och koncernresultat- och koncernbalansräkning för verksamhetsåret 2019. Vidare beslutades att bolagets resultat balanseras i ny räkning och att någon utdelning således ej lämnas. Årsstämman beslutade även om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören.

Antalet styrelseledamöter och revisorer, val av styrelse och revisorer samt arvode till styrelsen och revisorn
Årsstämman beslutade att antalet av årsstämman utsedda styrelseledamöter ska vara åtta utan suppleanter. Kent Sander, Nils Bernhard, Åsa Hedin, Heli Arantola, Jan Wäreby, Charlotta Falvin Jörgen Lantto och Mårten Skogö omvaldes som styrelseledamöter. Kent Sander omvaldes som styrelsens ordförande.

Årsstämman beslutade att antalet revisorer ska vara en utan revisorssuppleanter. PricewaterhouseCoopers AB omvaldes som bolagets revisor.

Årsstämman beslutade att arvode till styrelsen ska förbli oförändrat i förhållande till föregående år och uppgå till 2.429.000 kronor att fördelas med 575.000 kronor till styrelsens ordförande samt 225.000 kronor vardera till övriga styrelseledamöter som inte är anställda i bolaget. Arvode för kommittéarbete ska utgå med sammanlagt högst 279.000 kronor, fördelat på 200.000 kronor avseende revisionsutskottet (varav 100.000 kronor till utskottets ordförande och 50.000 kronor vardera till övriga två ledamöter) och 79.000 kronor avseende ersättningsutskottet (varav 37.000 kronor till utskottets ordförande och 21.000 kronor vardera till övriga två ledamöter). Till bolagets revisor ska arvode utgå enligt godkänd räkning.

Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.

Beslut om ändring av bolagsordningen
Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att ändra bolagsordningen.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av aktier
Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av aktier, innebärande att styrelsen bemyndigas att fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, mot kontant betalning eller mot betalning genom kvittning eller med apportegendom, eller annars med villkor, besluta om emission av nya aktier, dock att sådana emissioner inte får medföra att bolagets registrerade aktiekapital eller antal aktier i bolaget ökas med mer än totalt 10 procent. Bemyndigandet syftar till att möjliggöra företags- eller produktförvärv.

Beslut om incitamentsprogram 2020
Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om införandet av ett nytt långsiktigt incitamentsprogram för anställda och konsulter med anställningsliknande villkor inom Tobii-koncernen (”LTI 2020”), innebärande att sammanlagt högst 130 personer inom Tobii-koncernen kan delta.

Deltagarna i LTI 2020 kommer att erhålla villkorade aktierätter vilka, under förutsättning att vissa villkor är uppfyllda, kan ge rätt att vederlagsfritt erhålla stamaktier i bolaget. Deltagarna kommer även att tilldelas syntetiska villkorade aktierätter, innebärande rätten att, under förutsättning att vissa villkor är uppfyllda, erhålla en kontant ersättning motsvarande värdet av en stamaktie vid utbetalningstillfället (tillsammans med villkorade aktierätter benämnda ”Aktierätter”).

Sammanlagt kan högst 736.000 Aktierätter komma att tilldelas deltagarna och totalt 736.000 stamaktier kunna emitteras, innebärandes en utspädningseffekt om cirka 0,9 procent av antalet aktier och röster i bolaget.

Årsstämman beslutade vidare, i enlighet med styrelsens förslag, att anta vissa säkringsåtgärder för att säkerställa leverans av aktier vid programmets slut. Säkringsåtgärderna innefattar ändring av bolagsordningen för att möjliggöra emission av C-aktier, ett bemyndigande för styrelsen om en riktad emission av högst 900.000 C-aktier, bemyndigande om återköp av emitterade C-aktier samt ett beslut om överlåtelse av de återköpta aktierna, efter omvandling till stamaktier, till deltagare i programmet.


Om Tobii

Tobii är världsledande inom eyetracking och pionjär inom attention computing. Vårt mål är att göra världen bättre med teknik som förstår vår uppmärksamhet och intention. Vi skapar en bättre framtid med våra produkter och lösningar som appliceras inom områden så som beteendestudier och forskning, hälso- och sjukvård, träning och utbildning, gaming, extended reality (VR, AR & MR), fordonsindustrin, med flera. Tobiis eyetracking-lösningar används av tusentals företag, universitet och forskningsinstitutioner runt om i världen. Tobii har sitt huvudkontor i Sverige och är noterat på Nasdaq Stockholm (TOBII). Mer information finns på: www.tobii.com.

Publiceringsdatum

  • May 12, 2020

Relaterade dokument

    Kategori

    • Tobii Group
    • Pressmeddelande
    • Regulatory

Investor Relations

Tobii Head of IR

Carolina Strömlid

Head of Investor Relations

Presskontakt

Joel Karlsson - Tobii PR and Communications

Joel Karlsson

Head of Communications, Tobii


Om Tobii

Tobii är världsledande inom eyetracking och pionjär inom attention computing. Vårt mål är att göra världen bättre med teknik som förstår vår uppmärksamhet och intention. Vi skapar en bättre framtid med våra produkter och lösningar som appliceras inom områden så som beteendestudier och forskning, hälso- och sjukvård, träning och utbildning, gaming, extended reality (VR, AR & MR), fordonsindustrin, med flera. Tobiis eyetracking-lösningar används av tusentals företag, universitet och forskningsinstitutioner runt om i världen. Tobii har sitt huvudkontor i Sverige och är noterat på Nasdaq Stockholm (TOBII). Mer information finns på: www.tobii.com.