Publiceringsdatum

 • 19 augusti, 2020

Tobiis delårsrapport för andra kvartalet 2020

Tobii AB (publ) redovisade idag resultatet för det andra kvartalet 2020.

Kommentar från Tobiis VD Henrik Eskilsson:

”På grund av covid-19 har andra kvartalet 2020 varit ett av de mest utmanande kvartalen i Tobiis historia. Under de omständigheterna är jag stolt att Tobii lyckats förbättra kvartalets rörelseresultat jämfört med samma period 2019, en bedrift som inte varit möjlig utan alla Tobiis anställda som gjort fantastiska insatser. Aktiviteten i organisation har varit hög med kreativa säljaktiviteter, flera viktiga produktlanseringar, framsteg med Tobii Aware till Lenovo och viktiga milstolpar i stora projekt inom VR. Sammantaget är vi väl rustade för fortsatt osäkerhet och rätt positionerade för att återgå till tillväxt snabbt efter att nedstängningen av viktiga samhällsfunktioner upphör. Vår ambition är att nå lönsamhet kort därefter.”

Andra kvartalet april-juni 2020

 • Koncernens intäkter minskade med 4 % till 332 MSEK (346) jämfört med andra kvartalet 2019. Organiskt minskade intäkterna med 6 %. Covid-19 pandemin har påverkat koncernens intäkter kraftigt negativt men detta har delvis motverkats av positivt momentum i stora delar av affären.
 • Bruttomarginalen uppgick till 65 % (69 %). Nedgången förklaras delvis av nedskrivningar av engångskaraktär.
 • Koncernens rörelseresultat uppgick till -45 MSEK (-47). Tobii Dynavox bidrog till resultatet med 28 MSEK (25), Tobii Pro bidrog med -24 MSEK (-2) och investeringarna i Tobii Tech påverkade koncernens rörelseresultat med -49 MSEK (-72).
 • Resultatet per aktie var -0,75 SEK (-0,59).

Viktiga händelser

 • Tobii Pro lanserade Glasses 3, en ny generation av segmentets flaggskeppsprodukt. Med Glasses 3 befäster Tobii sin världsledande position inom mobil eyetracking och marknadens mottagande har varit starkt.
 • Tobii Dynavox introducerade möjligheten till avancerad ögonstyrning utomhus av I-serien. Tobii Dynavox har också tillgängliggjort några av världens populäraste appar, som Spotify, Facebook och Netflix. De nya funktionerna medför tydliga livskvalitetsförbättringar för användaren och har mottagits mycket väl.
 • Tobii Tech har lanserat sin datorspelsoptimerade Eye Tracker 5.
 • Tobii Tech fortsatte att fördjupa relationen med Lenovo och expandera Tobii Aware genom integration i två Lenovo ThinkCentre modeller.
 • Som tidigare kommunicerats genomfördes ett åtgärdsprogram under kvartalet med resultatet att rörelsekostnaderna minskats med 20 % jämfört med andra kvartalet 2019.

VD-kommentar

På grund av covid-19 har andra kvartalet 2020 varit ett av de mest utmanande kvartalen i Tobiis historia. Under de omständigheterna är jag stolt att Tobii lyckats förbättra kvartalets rörelseresultat jämfört med samma period 2019, en bedrift som inte varit möjlig utan alla To-biis anställda som gjort fantastiska insatser. Aktiviteten i organisation har varit hög med kreativa säljaktiviteter, flera viktiga produktlanseringar, framsteg med Tobii Aware till Lenovo och viktiga milstolpar i stora projekt inom VR. Sammantaget är vi väl rustade för fortsatt osäkerhet och rätt positionerade för att återgå till tillväxt snabbt efter att nedstängningen av viktiga samhällsfunktioner upphör. Vår ambition är att nå lönsamhet kort därefter.

Under andra kvartalet har vi jobbat hårt med att anpassa organisationen och våra processer till att hantera effekterna av covid-19 pandemin. Vi införde tidigt åtgärder för att på bästa sätt värna personalens hälsa och välmående och har lyckats begränsa den operationella påverkan till ett minimum. Våra anställda har visat en stark laganda och har med passion och kreativitet samarbetat för att hitta nya metoder att sälja och utveckla produkter under utmanande förhållanden.
Till följd av pandemirelaterade åtgärder hos universitet, vårdinstanser och företagskunder har intäkterna pressats på bred front och i delar av affären lett till kraftiga intäktsnedgångar. Detta har till stor del vägts upp av ett starkt momentum för nya I-Serien i Tobii Dynavox och fortsatt stark tillväxt inom Tobii Tech. Organiskt föll intäkterna för koncernen med 6 procent i kvartalet.
Under kvartalet initierade vi ett covid-19 relaterat besparingsprogram i koncernen och strukturåtgärder i Tobii Tech specifikt. Jag är mycket nöjd med utfallet då vi i kvartalet uppnått kostnadsbesparingar på 20 procent, vilket är i linje med vår målsättning. Tack vare dessa kostnadsbesparingar, och den starka utvecklingen av nya I-serien och tillväxten i Tobii Tech förbättrades rörelseresultatet något under kvartalet.

Tobii Dynavox försäljning har till följd av nedstängningar av samhällsfunktioner påverkats negativt vilket delvis vägts upp av att stora delar av affärsområdet, drivet av nya nya I-Serien, har fortsatt att utvecklas starkt. Intäkterna föll 4 procent organiskt men tack vare kostnadsåtgärderna och nya I-Serien uppnådde vi trots detta ett förbättrat rörelseresultat med en rörelsemarginal på 13 procent jämfört med 11 procent i samma kvartal 2019.
Globalt har nedstängningen av skolor och vårdinstanser och andra begränsningar i samhället gjort det svårare att nå förskrivare och personer med behov av kommunikationshjälpmedel. Det har inneburit utmaningar att bedriva försäljning och att hjälpa våra användare. Vi har anpassat vårt arbetssätt, dels genom att jobba hemifrån och dels genom att möta våra kunder och användare på kreativa sätt och via digitala plattformar, vilket fungerat över förväntan. Jag är imponerad över att Tobii Dynavox framgångsrikt upprätthållit takten på sina utbildningsinsatser av terapeuter genom att snabbt övergå till digitala utbildningar. Generellt ser vi att hela industrins digitalisering accelererats av pandemin, vilket vi på sikt tror kommer leda till effektivitetsvinster för Tobii Dynavox och göra det enklare för användare att få tillgång till hjälpmedel.
Skulle covid-19 leda till en konjunkturnedgång framöver så är vår bedömning att den växande efterfrågan på Tobii Dynavox produkter bör vara relativt opåverkad och därmed är vi trygga i att affären kommer att återgå till god tillväxt så snart restriktionerna lättar och våra samhällen öppnar upp.

Tobii Pro hargenomgått det mest prövande kvartalet i sin historia. Intäkterna föll med 33 procent organiskt och rörelseresultatet blev en förlust på 24 MSEK.
I takt med att pandemin spred sig såg vi kraftiga inbromsningar i de flesta av våra marknader, både inom akademisk forskning och till kommersiella kunder. De flesta marknaderna fortsatte uppvisa svaga trender igenom kvartalet med Kina som noterbart undantag. I Kina har vi sett en tydlig förbättring med cirka 25% försäljningstillväxt jämfört med andra kvartalet 2019, vilket indikerar en uppdämd efterfrågan.
Trots den utmanande situationen har Tobii Pro framgångsrikt lanserat sin nya flaggskeppsprodukt Glasses 3, vilket ytterligare befäster vår position som världsledare inom mobil eyetracking. Mottagandet i marknaden har varit lovande och vi förväntar oss att denna produkt kommer att vara en tillväxtmotor för Tobii Pro under många år framöver. Första leveranserna av Glasses 3 gjordes efter kvartalets utgång. På kort sikt förväntar vi oss att pandemin fortsätter att ha en kraftigt negativ påverkan framförallt drivet av svag utveckling i USA, vilket också bekräftats av utvecklingen så här långt in i tredje kvartalet.

Tobii Tech fortsatte trots pandemin att öka försäljningen i hög takt. Intäkterna från externa kunder ökade med 60 procent. Pandemin har främst påverkat intäkterna inom Nischapplikationer och inneburit både lägre volymer samt försenade utvecklingsprojekt.
Utöver Tobii-koncernerns covid-19 relaterade kostnadsbesparingsprogram, genomförde Tobii Tech i andra kvartalet ett långsiktigt åtgärdsprogram som inkluderade en neddragning med ett sextiotal konsulter och anställda.
I juli lades eyetracking till i OpenXR, som är en ny standard för VR- och AR-produkter. Tobii har tillsammans med Microsoft varit ledande inom detta arbete, då denna typ av standardisering bidrar till att driva en bredare tillämpning av eyetracking.
Vi annonserade också ytterligare avtal med Lenovo där vår mjukvara Tobii Aware är inkluderad i två ThinkCentre PC-modeller som lanserades i kvartalet. Försäljningsutvecklingen för Aware är fortfarande i sin linda men detta avtal ska ses som en språngbräda till fler och större affärer. Vi har flertalet långt gångna diskussioner med de ledande datortillverkarna vilket gör att vi känner optimism kring produktens framtida utveckling.
I kvartalet lanserade Tobii Tech sin nya spelanpassade Eye Tracker 5. Vi ser framförallt att simulatorspel och esport-träning driver efterfrågan på denna produkt.

Sammantaget har vi manövrerat väl genom pandemins effekter så här långt. Vi har lyckats begränsa den operationella påverkan till ett minimum samtidigt som vi upprätthållit en hög aktivitetsnivå och vidtagit nödvändiga kostnadsåtgärder. Vi gör bedömningen att vi har en tillräckligt god finansiell ställning för den plan som vi nu exekverar på. Vi är väl rustade för fortsatt osäkerhet och med en uppdaterad produktportfölj förväntar vi oss att återgå till tillväxt snabbt efter att nedstängningen av viktiga samhällsfunktioner upphör.
Höjer vi blicken så är det tydligt att användningen av eyetracking fortsätter att utvecklas i rätt riktning och att Tobii är rätt positionerade för att bibehålla vår världsledande position och därigenom driva fortsatt stark tillväxt och uppnå lönsamhet.

Henrik Eskilsson
VD

Telefonkonferens och presentation
Klockan 10.00 idag håller Tobii en telefonkonferens och webbpresentation för investerare, analytiker och finanspress. Information för deltagare finns på Tobiis hemsida under kalender.

Rapporten har ej varit föremål för granskning av bolagets revisorer.

Denna information är insiderinformation som Tobii AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 19 augusti 2020 kl. 07.30 CET.


Om Tobii

Tobii är världsledande inom eyetracking och pionjär inom attention computing. Vårt mål är att göra världen bättre med teknik som förstår vår uppmärksamhet och intention. Vi skapar en bättre framtid med våra produkter och lösningar som appliceras inom områden så som beteendestudier och forskning, hälso- och sjukvård, träning och utbildning, gaming, extended reality (VR, AR & MR), fordonsindustrin, med flera. Tobiis eyetracking-lösningar används av tusentals företag, universitet och forskningsinstitutioner runt om i världen. Tobii har sitt huvudkontor i Sverige och är noterat på Nasdaq Stockholm (TOBII). Mer information finns på: www.tobii.com.

Publiceringsdatum

 • 19 augusti, 2020

Relaterade dokument

  Kategori

  • Finansiell rapport
  • Regulatorisk

Investor Relations

Tobii Head of IR - Caroline Strömlid

Carolina Strömlid

Head of Investor Relations

Presskontakt

Tobii Head of PR and Comms

Joel Karlsson

Head of Communications, Tobii


Om Tobii

Tobii är världsledande inom eyetracking och pionjär inom attention computing. Vårt mål är att göra världen bättre med teknik som förstår vår uppmärksamhet och intention. Vi skapar en bättre framtid med våra produkter och lösningar som appliceras inom områden så som beteendestudier och forskning, hälso- och sjukvård, träning och utbildning, gaming, extended reality (VR, AR & MR), fordonsindustrin, med flera. Tobiis eyetracking-lösningar används av tusentals företag, universitet och forskningsinstitutioner runt om i världen. Tobii har sitt huvudkontor i Sverige och är noterat på Nasdaq Stockholm (TOBII). Mer information finns på: www.tobii.com.