Publiceringsdatum

 • 4 februari, 2021

Tobiis bokslutskommuniké för 2020

Tobii AB (publ) redovisade idag resultatet för fjärde kvartalet och helåret 2020.

Kommentar från Tobiis VD Henrik Eskilsson:

”Det fjärde kvartalet visade en markant ökad affärsaktivitet och gruppen återgick till en organisk tillväxt. Därmed uppnådde vi ett nytt valutajusterat försäljningsrekord för koncernen tillsammans med ett klart förbättrat rörelseresultat. Trots fortsatt osäkerhet i omvärlden fastställer vi ett mål om att nå positivt rörelseresultat för koncernen för helåret 2021. Vi ser stadigt ökande intresse för eyetracking och den ökade aktivitetsnivån under kvartalet bådar gott inför framtiden.”

Kvartalet oktober - december

 • Koncernens intäkter var 397 MSEK (433), vilket motsvarar en organisk tillväxt om 2 %.
 • Bruttomarginalen uppgick till 70 % (69 %).
 • Koncernens rörelseresultat förbättrades till -8 MSEK (-21).
  Tobii Dynavox bidrog till resultatet med 34 MSEK (28), Tobii Pro bidrog med 12 MSEK (20) och investeringarna i Tobii Tech påverkade koncernens rörelseresultat med -55 MSEK (-70).
 • Periodens resultat uppgick till 4 MSEK (-49), vilket inkluderar en positiv skatteeffekt på 41 MSEK från omvärdering av historiska förlustavdrag.
 • Resultatet per aktie var 0,07 SEK (-0,49).

Affärens utveckling i kvartalet

 • Tobii återgick till organisk tillväxt, trots pandemin. Koncernen, Tobii Pro och Tobii Dynavox uppnådde samtliga valutajusterade rekordintäkter.
 • Tobii tog ytterligare ett tydligt steg mot lönsamhet och inför målet att nå ett positivt rörelseresultat för koncernen för helåret 2021.
 • Tobii Dynavox påbörjade utrullningen av en helt ny generation av Boardmaker, världens ledande mjukvara för specialundervisning.
 • Tobii eyetracking lanserades i tre större spel och som en följd av detta ökade försäljningen av Eye Tracker 5 kraftigt.
 • Tobii Tech erhöll fem design wins inom flera applikationsområden.
 • Försäljningen av Smartbox slutfördes.

VD-kommentar

Det fjärde kvartalet visade en markant ökad affärsaktivitet och gruppen återgick till en organisk tillväxt. Därmed uppnådde vi ett nytt valutajusterat försäljningsrekord för koncernen tillsammans med ett klart förbättrat rörelseresultat. Trots fortsatt osäkerhet i omvärlden fastställer vi ett mål om att nå positivt rörelseresultat för koncernen för helåret 2021. Vi ser stadigt ökande intresse för eyetracking och den ökade aktivitetsnivån under kvartalet bådar gott inför framtiden.

Tobii Dynavox ökade intäkterna 2 procent organiskt i kvartalet vilket resulterade i ett nytt valutajusterat intäktsrekord för affärsområdet. Nya I-Serien fortsatte att vara drivande och under det fjärde kvartalet var det särskilt glädjande att USA nu åter visade god organisk tillväxt. Rörelsemarginalen fortsatte sin fina trend med en ökning om 4 procentenheter till 15 procent.

Trots att verksamheten påverkades kraftigt av pandemin uppnådde Tobii Dynavox 1 procent organisk tillväxt för helåret 2020 och rörelsemarginalen stärktes avsevärt med 3 procentenheter till 14 procent. Under 2020 har vi gjort väsentliga uppgraderingar av hårdvara och mjukvara vilket introducerat flera nya innovativa hjälpmedel för våra användare. Vi fortsatte att nå ut till allt fler personer i behov av hjälpmedel. Under året har våra lösningar gett en röst till över 30,000 nya användare och vi har utbildat över 100,000 personer i kommunikationshjälpmedel. Vi bedömer att vi under året vunnit marknadsandelar och befäst vår position som marknadsledare.

Tobii Pro ökade intäkterna 2 procent organiskt i kvartalet vilket också här resulterade i ett nytt valutajusterat intäktsrekord. Den starka återhämtning som påbörjades efter sommaren fortsatte och det är glädjande att Tobii Pro arbetat sig tillbaka till organisk tillväxt inom de flesta segment och produktkategorier samt i alla regioner förutom USA.

Rörelsemarginalen var 9 procent, 7 procentenheter högre än föregående kvartal men 6 procentenheter lägre än samma period föregående år. Justerat för valutaomräkningseffekter var rörelsemarginalen i nivå med fjärde kvartalet 2019 och lönsamheten har därmed återhämtat sig. Tobii Pro avslutade därmed året med ett tydligt styrkebesked.

För helåret 2020 påverkades försäljningen kraftigt negativt av pandemin och Tobii Pros intäkter minskade med 16 procent organiskt och rörelseresultatet blev -10 MSEK.

Under året har Tobii Pro, delvis framtvingat av pandemin, gjort stora framsteg avseende digital försäljning och marknadsföring vilket har gett goda resulterat. Vi har vässat våra produkterbjudanden med bland annat starkare lösningar för webkamerabaserade studier och studier i hemmet och inte minst genom lanseringen av en ny version av flaggskeppsprodukten Pro Glasses. Lanseringen av Pro Glasses 3 har, trots en synnerligen utmanande omvärld, varit mycket lyckad. Vi är stolta över att Tobii Pros lösningar även under 2020 har möjliggjort för tusentals kunder att nå nya framsteg inom vetenskaplig forskning, förbättrade konsumentupplevelser och ökad säkerhet, effektivitet och kvalitet.

Tobii Techs totala intäkter var 8 procent lägre organiskt och intäkterna från externa kunder var 11 procent lägre organiskt än fjärde kvartalet året innan. Sekventiellt såg vi dock en tydlig återhämtning av intäkterna och operationellt var utvecklingen tillfredställande. Befintliga kundprojekt har fortskridit väl och flera nya engagemang har tillkommit. Tobii Tech har under kvartalet fortsatt att förbättra sitt rörelseresultat i en god takt till -55 MSEK från -70 MSEK.

I kvartalet lanserade vi integration av Tobii eyetracking i ytterligare ett antal datorspel. Framgången blev omedelbar framförallt drivet av Star Citizen och decemberförsäljningen av vårt datorspelstillbehör Eye Tracker 5 var mer än dubbelt så hög som tidigare rekord. Vid sidan av spelintegrationerna har vi också erhållit fem nya design wins. Vi ser en bred variation och ökande takt av allt fler applikationer som använder sig av kraften i eyetracking för att utveckla innovativa produkter.

För helåret 2020 förbättrade affärsområdet sitt resultat med 72 MSEK till ‑221 MSEK. Tobii Tech och flera av dess kunder har under året haft svårt för att driva kundinteraktioner och projekt framåt till följd av pandemin, vilket pressat intäkterna. Vi har trots detta gjort viktiga framsteg inom befintliga och nya kundengagemang, vilket började få genomslag under slutet av året.

Sammantaget så uppnådde koncernen i kvartalet 2 procent organisk tillväxt och förbättrade rörelseresultatet till -8 MSEK, trots betydande negativa valutaomräkningseffekter.

Året 2020 läggs till böckerna som ett väldigt annorlunda och utmanande år. Jag är mycket stolt över hur hela organisationen snabbt anpassat sig och förtjänstfullt kämpar sig igenom Covid-19. Det har burit frukt och trots starka motvindar lyckades vi stänga året med en modest organisk minskning av koncernens intäkter med 3 procent och uppnådde en stark förbättring av rörelseresultatet. Under året har vi gjort tydliga framsteg i samtliga affärsområden. Vi har stärkt vår världsledande position och med en uppdaterad produktportfölj har vi mycket goda förutsättningar att driva stark tillväxt och förbättrad lönsamhet.

Utsikter för 2021

Med ett starkt fjärde kvartal i ryggen är vi trots en fortsatt osäker omvärld positiva kring utsikterna för 2021. Styrelsen har därför beslutat att koncernens finansiella mål för 2021 är att nå ett positivt rörelseresultat för helåret.

Henrik Eskilsson

VD

Webbpresentation
Klockan 14.00 idag håller Tobii en webbpresentation för investerare, analytiker och finanspress. Presentationsmaterialet och en länk till webbpresentationen kommer att finns tillgängligt under Kalendern på Tobiis hemsida innan webcasten. Där kommer även bokslutskommunikén och en inspelning av webbpresentationen finnas tillgänglig efter offentliggörandet och presentationen. Ni kan också delta genom följande länk.

Denna information är insiderinformation som Tobii AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 4 februari 2021 kl. 07.30 CEST.


Om Tobii

Tobii är världsledande inom eyetracking och pionjär inom attention computing. Vårt mål är att göra världen bättre med teknik som förstår vår uppmärksamhet och intention. Vi skapar en bättre framtid med våra produkter och lösningar som appliceras inom områden så som beteendestudier och forskning, hälso- och sjukvård, träning och utbildning, gaming, extended reality (VR, AR & MR), fordonsindustrin, med flera. Tobiis eyetracking-lösningar används av tusentals företag, universitet och forskningsinstitutioner runt om i världen. Tobii har sitt huvudkontor i Sverige och är noterat på Nasdaq Stockholm (TOBII). Mer information finns på: www.tobii.com.

Publiceringsdatum

 • 4 februari, 2021

Relaterade dokument

  Kategori

  • Finansiell rapport
  • Regulatorisk

Investor Relations

Tobii Head of IR - Caroline Strömlid

Carolina Strömlid

Head of Investor Relations

Presskontakt

Tobii Head of PR and Comms

Joel Karlsson

Head of Communications, Tobii


Om Tobii

Tobii är världsledande inom eyetracking och pionjär inom attention computing. Vårt mål är att göra världen bättre med teknik som förstår vår uppmärksamhet och intention. Vi skapar en bättre framtid med våra produkter och lösningar som appliceras inom områden så som beteendestudier och forskning, hälso- och sjukvård, träning och utbildning, gaming, extended reality (VR, AR & MR), fordonsindustrin, med flera. Tobiis eyetracking-lösningar används av tusentals företag, universitet och forskningsinstitutioner runt om i världen. Tobii har sitt huvudkontor i Sverige och är noterat på Nasdaq Stockholm (TOBII). Mer information finns på: www.tobii.com.