Publiceringsdatum

 • 29 april, 2021

Tobiis delårsrapport för första kvartalet 2021

Tobii AB (publ) redovisade idag resultatet för det första kvartalet 2021.

Kommentar från Tobiis VD Henrik Eskilsson:

”Under det första kvartalet fortsatte affärsaktiviteten att öka i alla tre affärsområden. Den negativa påverkan på försäljningen från pandemin är dock fortsatt stor och Tobii Dynavox påverkades dessutom negativt av störningar i underleverantörskedjan.
Idag presenterar vi planer på att dela upp koncernen i två fristående börsnoterade bolag – Tobii Dynavox och Tobii. Tack vare en god utveckling och starka utsikter är vi nu redo att ta detta steg och jag är optimistisk kring möjligheterna att därigenom skapa ännu bättre förutsättningar för vår långsiktiga utveckling och framgång.”

Första kvartalet januari-mars 2021

 • Koncernens intäkter var 339 MSEK (380), vilket motsvarar en organisk tillväxt om 1 %.
 • Bruttomarginalen uppgick till 71 % (71 %).
 • Koncernens rörelseresultat förbättrades till -9 MSEK (-23). Tobii Dynavox bidrog till resultatet med 27 MSEK (36), Tobii Pro bidrog med 2 MSEK (1) och investeringarna i Tobii Tech påverkade koncernens rörelseresultat med -40 MSEK (-61).
 • Periodens resultat uppgick till -3 MSEK (-16).
 • Resultatet per aktie var -0,03 SEK (-0,17).

Affärens utveckling

 • Koncernen uppnådde organisk tillväxt trots betydande motvind från pandemin och störningar i underleverantörsskedjan.
 • Rörelseresultatet fortsatte att förbättras, och tar Tobii i god takt mot lönsamhet för helåret 2021.
 • Tobii Tech erhöll sex design wins inom flera applikationsområden, däribland inom persondatorer, behandling av ögonsjukdomar, arbetsstationer för radiologer och ADHD-utredningar och terapi.
 • Tobii lanserade flera nya och förbättrade produkter, bland annat Tobii Horizon för headtracking i datorspel och en lösning för läsforskning i analysmjukvaran Pro Lab.
 • Styrelsen har initierat en översyn av koncernens struktur och påbörjat förberedelser för att, i enlighet med Lex Asea, dela ut Tobii Dynavox till Tobiis aktieägare med en efterföljande börsnotering.

VD-kommentar

Under det första kvartalet fortsatte affärsaktiviteten att öka i alla tre affärsområden. Den negativa påverkan på försäljningen från pande-min är dock fortsatt stor och Tobii Dynavox påverkades dessutom negativt av störningar i underleverantörskedjan.
Idag presenterar vi planer på att dela upp koncernen i två fristående börsnoterade bolag – Tobii Dynavox och Tobii. Tack vare en god utveckling och starka utsikter är vi nu redo att ta detta steg och jag är optimistisk kring möjligheterna att därigenom skapa ännu bättre förutsättningar för vår långsiktiga utveckling och framgång.

Under det första kvartalet fortsatte vår affär att gradvis återhämta sig från effekterna av pandemin, vilket visade sig bland annat genom en ökad kundaktivitet för samtliga affärsområden. Både vår egen och våra kunders förmåga att driva försäljning och verksamhet var dock fortsatt negativt påverkade av begränsningar i samhället. Sammantaget så uppnådde koncernen 1 procent organisk tillväxt och förbättrade rörelseresultatet med 14 MSEK till -9 MSEK.

Tobii Dynavox minskade intäkterna med 6 procent organiskt. Detta är ett resultat av pandemin, som inte påverkade intäkterna under första kvartalet 2020, och att vi sedan mitten av mars såg effekter av de tidigare annonserade leveransstörningarna för vår flaggskeppsprodukt I-serien. Vår säljpipeline fortsatte att utveckla sig starkt och var ovanligt hög vid kvartalets slut. Detta indikerar en stark underliggande efterfrågan och lägger grunden för att ta igen uppskjutna intäkter under andra halvåret 2021.
Den positiva trenden inom ersättning för kommunikationshjälpmedel fortsätter och under kvartalet har President Biden signerat en lag som ger ALS-patienter i USA möjlighet att få ersättning för kommunikationshjälpmedel fem månader snabbare.
Intensivt arbete pågår för att lösa leveransstörningarna, bland annat genom att modifiera våra produkter. Vår bedömning kvarstår att detta kommer att resultera i uppskjutna intäkter om SEK 40-80m, primärt från andra till tredje kvartalet 2021.

Tobii Pro ökade intäkterna med 13 procent organiskt. Mycket stora geografiska skillnader var tydliga där USA var en bromskloss medan Asien utvecklades starkt. Dessa trender gör oss optimistiska kring möjligheterna för god tillväxt när USA och Europa väl öppnar upp efter pandemin.
Tobii Pro har lanserat en ny språk- och läsmodul i analysmjukvaran Pro Lab, riktad mot akademisk forskning. Detta är en del i en större satsning för att driva framsteg inom tillämpad läsforskning och utbildningspsykologi. Eyetracking möjliggör utveckling av bättre behandling och tidigare diagnoser av exempelvis dyslexi samt kan bidra till bättre läsförståelse och snabbare läsande.

Tobii Techs affärsaktivitet fortsatte att stärkas efter en svacka under pandemin. Vi har under kvartalet erhållit 6 nya design wins, befintliga kundprojekt har fortskridit väl och flera nya engagemang har tillkommit. De externa intäkterna ökade med 4 procent organiskt, medan totala intäkter, mestadels på grund av leveransstörningarna för Tobii Dynavox, var 1 procent lägre organiskt. Tobii Tech har fortsatt att förbättra sitt rörelseresultat i en god takt till -40 MSEK från -61 MSEK i första kvartalet 2020.

Tjugo år av utveckling har byggt en stabil grund och världsledande positioner

Sedan Tobii grundades för 20 år sedan har vi varit en drivande kraft bakom utvecklingen av teknik och tillämpningar av eyetracking. Vår vision vid starten var ”En eyetracker i varje dator”. Varken tekniken eller världen var dock redo för massmarknadsadoption för 20 år sedan och vi fokuserade därför på applikationer och marknader där tekniken i dåvarande form kunde leverera stora värden. Under de senaste åren har eyetracking mognat – både som teknologi och hur tekniken används inom olika tillämpningar. Vi har därför accelererat våra investeringar i att realisera vår ursprungliga vision, som har utvecklats till att innefatta en stor bredd av intelligent teknik
Tack vare dessa investeringar har vi positionerat Tobii som en tydlig världsledare inom kärnteknologin eyetracking och inom de marknadssegment där vi bedriver verksamhet. Tekniken möjliggör idag nya innovativa lösningar, högre prestanda, transformativa upplevelser och värdefulla insikter inom en mängd branscher och applikationsområden. Kitteln kokar av tillämpningar med eyetracking som kärnteknik. Många av de vertikaler som ännu var långt borta för några år sedan är nu betydligt närmare storskalig kommersialisering.

Tiden är mogen för nästa steg i Tobiis utveckling

Till följd av de senaste årens goda utveckling och med positiva utsikter är tiden nu den rätta för att inleda arbetet med att dela Tobii i två bolag – Tobii Dynavox och Tobii. Detta är ett naturligt steg i Tobiis utveckling och jag är mycket optimistisk kring effekterna av att skapa två separata företag, var och en med ökat fokus på sitt individuella uppdrag, med organisationer som är än mer snabbfotade och som var för sig med större kraft kan genomdriva sina strategier. Två tydliga, differentierade och starka investeringsalternativ skapas som är lätta att förstå och uppskatta för investerare. Båda bolagen är mycket väl positionerade världsledande bolag i attraktiva marknader med goda utsikter att driva stark tillväxt under lång tid framöver.

Under de senaste åren har samarbetet mellan Tobii Pro och Tobii Tech gradvis ökat och tydliga fördelar med att affärsområdena arbetar tätare tillsammans har blivit uppenbara. Vi har därför beslutat att det nu är lämpligt att påbörja arbetet med att djupare integrera dessa två affärsenheter.

Efter 20 år av idogt arbete av att lägga grunden för Tobii i sin nuvarande form är vi glada att kunna inleda nästa stora fas i bolagets resa. Jag ser fram emot att se Tobii Dynavox blomma ut som fristående börsnoterat bolag samtidigt som Tobii fortsätter att fånga möjligheterna som utbredningen av eyetracking i samhället innebär.

Henrik Eskilsson

VD

Telefonkonferens och presentation
Klockan 10.30 idag håller Tobii en webbpresentation för investerare, analytiker och finanspress. Information för deltagare finns på Tobiis hemsida under Kalendern.

Rapporten har ej varit föremål för granskning av bolagets revisorer.

Denna information är insiderinformation som Tobii AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 29 april 2021 kl. 07.00 CET.


Om Tobii

Tobii är världsledande inom eyetracking och pionjär inom attention computing. Vårt mål är att göra världen bättre med teknik som förstår vår uppmärksamhet och intention. Vi skapar en bättre framtid med våra produkter och lösningar som appliceras inom områden så som beteendestudier och forskning, hälso- och sjukvård, träning och utbildning, gaming, extended reality (VR, AR & MR), fordonsindustrin, med flera. Tobiis eyetracking-lösningar används av tusentals företag, universitet och forskningsinstitutioner runt om i världen. Tobii har sitt huvudkontor i Sverige och är noterat på Nasdaq Stockholm (TOBII). Mer information finns på: www.tobii.com.

Publiceringsdatum

 • 29 april, 2021

Relaterade dokument

  Kategori

  • Regulatorisk
  • Finansiell rapport

Investor Relations

Tobii Head of IR - Caroline Strömlid

Carolina Strömlid

Head of Investor Relations

Presskontakt

Tobii Head of PR and Comms

Joel Karlsson

Head of Communications, Tobii


Om Tobii

Tobii är världsledande inom eyetracking och pionjär inom attention computing. Vårt mål är att göra världen bättre med teknik som förstår vår uppmärksamhet och intention. Vi skapar en bättre framtid med våra produkter och lösningar som appliceras inom områden så som beteendestudier och forskning, hälso- och sjukvård, träning och utbildning, gaming, extended reality (VR, AR & MR), fordonsindustrin, med flera. Tobiis eyetracking-lösningar används av tusentals företag, universitet och forskningsinstitutioner runt om i världen. Tobii har sitt huvudkontor i Sverige och är noterat på Nasdaq Stockholm (TOBII). Mer information finns på: www.tobii.com.