Publiceringsdatum

  • 21 juni, 2021

Kommuniké från extra bolagsstämma i Tobii AB (publ) den 21 juni 2021

Vid extra bolagsstämma i Tobii AB (publ) den 21 juni 2021 fattade stämman beslut om antagande av ett incitamentsprogram. Stämman genomfördes enbart genom förhandsröstning, utan fysisk närvaro av aktieägare, ombud och utomstående. Styrelsens fullständiga förslag har tidigare publicerats och finns tillgängligt på bolagets webbplats, www.tobii.com.

Beslut om incitamentsprogram 2021
Extra bolagsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om införandet av ett nytt långsiktigt incitamentsprogram för anställda och konsulter med anställningsliknande villkor inom Tobii-koncernen (”LTI 2021”), innebärande att sammanlagt högst 140 personer inom Tobii-koncernen kan delta.

Deltagarna i LTI 2021 kommer att erhålla villkorade aktierätter vilka, under förutsättning att vissa villkor är uppfyllda, kan ge rätt att vederlagsfritt erhålla stamaktier i bolaget (”Aktierätter”). Sammanlagt kan högst 500 000 Aktierätter komma att tilldelas deltagarna.

Extra bolagsstämman beslutade vidare, i enlighet med styrelsens förslag, att anta vissa säkringsåtgärder för att säkerställa leverans av aktier vid programmets slut. Säkringsåtgärderna innefattar ett bemyndigande för styrelsen om en riktad emission av högst 600 000 C-aktier, bemyndigande om återköp av emitterade C-aktier samt ett beslut om överlåtelse av de återköpta aktierna, efter omvandling till stamaktier, vederlagsfritt till deltagare i programmet samt att överlåta högst 100 000 stamaktier i marknaden för att täcka sociala avgifter. Incitamentsprogrammet 2021 innebär således en maximal utspädningseffekt om ca 0,6 procent av antalet aktier och röster i bolaget.

Publiceringsdatum

  • 21 juni, 2021

Relaterade dokument

Investor Relations

Tobii Head of IR - Caroline Strömlid

Carolina Strömlid

Head of Investor Relations

Presskontakt

Rasmus Löwenmo Buckhöj  - Head of Communications, Tobii

Rasmus Löwenmo Buckhöj

Head of Communications