Publiceringsdatum

 • 20 augusti, 2021

Tobiis delårsrapport för andra kvartalet 2021

Tobii AB (publ) redovisade idag resultatet för det andra kvartalet 2021.

Kommentar från Tobiis VD Henrik Eskilsson:

”Vårt resultat påverkades kraftigt av leveransstörningar och fortsatt påverkan från pandemin. Affärsaktiviteten utvecklades dock positivt inom alla affärsområden, vilket visade sig i en god orderingång. Vi ser nu fram emot ett starkt andra halvår 2021, vilket vi inledde med offentliggörandet av vår investering i DMS med flera samarbeten och förvärvet av Phasya. Båda investeringarna har en utmärkt strategisk logik och är fantastiska komplement till vår nuvarande portfölj.”

Andra kvartalet april-juni 2021

 • Omsättningen uppgick till 282 MSEK (333), motsvarande en organisk minskning om 4 %. I linje med vad som tidigare meddelats resulterade leveransstörningar i Tobii Dynavox i att omsättning från andra kvartalet sköts fram till främst tredje kvartalet 2021.
 • Bruttomarginalen uppgick till 66 % (69 %).
 • Koncernens rörelseresultat uppgick till -99 MSEK (-45).
 • Periodens resultat uppgick till -114 MSEK (-74).
 • Resultatet per aktie var -1,14 SEK (-0,75).

Affärens utveckling

 • Orderingången var stark med Tobii Pro tillbaka på ungefär samma nivå som före pandemin och Tobii Dynavox orderingång tillbaka över nivåerna före pandemin.
 • Tobii Tech erhöll fem design wins, däribland för ett VR-headset och flera medicinska tillämpningar.
 • Tobii samarbetade med Nvidia för att baserat på Tobii´s Spotlight Technology introducera en Dynamic Foveated Rendering-lösning utan behov av anpassning av programvaran för att främja storskalig användning av eyetracking i VR.
 • Efter kvartalet offentliggjorde Tobii sitt inträde på marknaden för Driver Monitoring-system i bilar.
 • Efter kvartalet presenterade Tobii förvärvet av Phasya. Förvärvet kommer att accellerera Tobiis produktplan inom Automotive samt öppna nya möjligheter inom flera andra marknader.
 • Förberedelserna för noteringen av Tobii Dynavox och integrationen av Tobii Tech och Tobii Pro fortlöper enligt plan.

VD-kommentar

Vårt resultat påverkades kraftigt av leveransstörningar och fortsatt påverkan från pandemin. Affärsaktiviteten utvecklades dock positivt inom alla affärsområden, vilket visade sig i en god orderingång. Vi ser nu fram emot ett starkt andra halvår 2021, vilket vi inledde med offentliggörandet av vårt steg in på DMS-marknaden med flera samarbeten och förvärvet av Phasya. Båda investeringarna har en utmärkt strategisk logik och är fantastiska komplement till vår nuvarande portfölj.

Tobii Dynavox omsättning minskade organiskt med 15 procent. Detta var ett resultat av de tidigare meddelade leveransstörningarna till följd av komponentbrist som ledde till en exceptionellt stor orderstock och försäljningspipeline. Detta motsvarar en uppskjuten omsättning om cirka 70 MSEK från första halvåret 2021 vilket kommer att materialiseras som ytterligare omsättning främst under tredje kvartalet 2021.
Detta visar på en stark efterfrågan och banar väg för en återgång till en solid tillväxt under andra halvåret 2021. Vi har löst de akuta leveransstörningarna och levererade större delen av orderboken i början av det tredje kvartalet.

Tobii Pros omsättning ökade organiskt med 40 procent trots ett tillfälligt budgetstopp för de flesta universiteten i Kina och en fortsatt negativ inverkan av pandemin, då viktiga marknader har haft förlängda restriktioner.
Trots detta är jag mycket nöjd med utvecklingen eftersom orderingången stärktes markant och var 50 procent högre än under andra kvartalet 2020, ungefär på samma nivå som under 2019, och vi såg en mycket god utveckling av kundernas intresse och aktivitet.
Tobii Pro lanserade en lösning för marknadsundersökningar med eyetracking på smartphones, vilket är ett viktigt steg i att växa vår affär inom analys av uppmärksamhetsdata.

Tobii Techs omsättning minskade organiskt med 15 procent. Pandemin har försenat produklanseringar och bromsat försäljningsutvecklingen för våra integrationskunder. Situationen har gradvis blivit mer hanterbar och utsikterna för våra kunder blir allt gynnsammare. Intaget av nya kunder och kundintresset utvecklades väl och vi erhöll fem nya design wins under kvartalet – en för nästa generations VR-headset med en befintlig kund och fyra inom medicinska tillämpningar.
Efter kvartalet offentliggjorde vi vårt initiativ inom Driver Monitoring-System i fordon (DMS). DMS är en vertikal som kommer att växa snabbt under de kommande 5–10 åren och Tobii har en unik position för att bygga upp en ledande produkt- och marknadsposition.
Vi förvärvade också Phasya, ett innovativt AI-programvaruföretag vars teknik och expertis är ett utmärkt komplement till Tobiis befintliga portfölj, främst inom fordonssektorn, men även inom andra delar av Tobii. Med Tobiis bredd kan vi avsevärt påskynda uppskalningen av Phasyas försäljning och ta dess produkter till fler vertikaler och tillämpningsområden. Vi hälsar Phasya-teamet varmt välkomna till Tobii-familjen.

Vi ser fram emot ett starkt andra halvår

Koncernen har genomgående sett försäljningsaktiviteten öka, vilket gjort att sälj och marknadsföringsutgifterna normaliserats något. Lönsamheten påverkades dock av störningarna i leverantörskedjan, fortsatta effekter av pandemin samt vissa kostnader i samband med avknoppningen och börsnoteringen av Tobii Dynavox. Att nå lönsamhet för helåret 2021 är fortfarande vår ambition men det har blivit mer utmanande på grund av pandemins fortsatta negativa effekter.
Förberedelserna för avknoppningen och noteringen av Tobii Dynavox i slutet av året framskrider enligt plan. Parallellt med detta implementerar vi integrationen av Tobii Pro och Tobii Tech, kämpar oss framgångsrikt ut ur pandemin samt driver innovation och nya initiativ. Tillsammans med en fortsatt förbättrad affärsaktivitet i alla tre affärsområden bäddar detta för en stark och spännande höst.

Henrik Eskilsson
VD

Telefonkonferens och presentation
Klockan 09.00 idag håller Tobii en webbpresentation för investerare, analytiker och finanspress.Information för deltagare finns på Tobiis hemsida under Kalendern.

Rapporten har ej varit föremål för granskning av bolagets revisorer.

Denna information är sådan information som Tobii AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom nedan kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 20 augusti 2021 kl. 07.30.


Om Tobii

Tobii är världsledande inom eyetracking och pionjär inom attention computing. Vårt mål är att göra världen bättre med teknik som förstår vår uppmärksamhet och intention. Vi skapar en bättre framtid med våra produkter och lösningar som appliceras inom områden så som beteendestudier och forskning, hälso- och sjukvård, träning och utbildning, gaming, extended reality (VR, AR & MR), fordonsindustrin, med flera. Tobiis eyetracking-lösningar används av tusentals företag, universitet och forskningsinstitutioner runt om i världen. Tobii har sitt huvudkontor i Sverige och är noterat på Nasdaq Stockholm (TOBII). Mer information finns på: www.tobii.com.

Publiceringsdatum

 • 20 augusti, 2021

Relaterade dokument

  Kategori

  • Regulatorisk
  • Finansiell rapport

Investor Relations

Tobii Head of IR - Caroline Strömlid

Carolina Strömlid

Head of Investor Relations

Presskontakt

Tobii Head of PR and Comms

Joel Karlsson

Head of Communications, Tobii


Om Tobii

Tobii är världsledande inom eyetracking och pionjär inom attention computing. Vårt mål är att göra världen bättre med teknik som förstår vår uppmärksamhet och intention. Vi skapar en bättre framtid med våra produkter och lösningar som appliceras inom områden så som beteendestudier och forskning, hälso- och sjukvård, träning och utbildning, gaming, extended reality (VR, AR & MR), fordonsindustrin, med flera. Tobiis eyetracking-lösningar används av tusentals företag, universitet och forskningsinstitutioner runt om i världen. Tobii har sitt huvudkontor i Sverige och är noterat på Nasdaq Stockholm (TOBII). Mer information finns på: www.tobii.com.