Publiceringsdatum

 • 8 februari, 2022

Tobiis bokslutskommuniké för 2021

Tobii AB (publ) redovisade idag resultatet för fjärde kvartalet och helåret 2021.

Kommentar från Tobiis VD Anand Srivatsa:

”När jag ser tillbaka på 2021 ser jag ett år med enorma ansträngningar och goda resultat i hela organisationen. Vår verksamhet återgick till en sund organisk tillväxt samtidigt som vi framgångsrikt genomförde avknoppningen av Tobii Dynavox och integrationen av Tobii Pro och Tobii Tech. Vi avslutar året starkt och ser med tillförsikt fram emot ett spännande 2022.”

Kvartalet oktober - december

 • Omsättningen ökade till 196 MSEK (178), vilket motsvarar en organisk tillväxt på 10 %.
 • Bruttomarginalen uppgick till 77 % (70 %)
 • Rörelseresultatet uppgick till -31 MSEK (-43)
 • Periodens resultat uppgick till 3 272 MSEK (4)
 • Resultatet per aktie uppgick till 31,73 SEK (0,07)
 • Det fria kassaflödet uppgick till 23 MSEK (-24)

Väsentliga händelser under perioden

 • Microsoft Flight Simulator integrerade Tobiis head tracking- och eye tracking-teknologier för att förhöja spelupplevelsen
 • Tobii och Pimax offentliggjorde ett samarbete för att integrera eyetracking i VR-headset (virtual reality)
 • Tobii erhöll fem design wins under kvartalet, en för integrering av Aware med MSI, en global PC-OEM, en för integrering av Tobii Horizon i Lenovo´s spellaptop Legion 5 Pro-serien, och tre för Ocumen, Tobiis mjukvarulösning för hälsovårdsapplikationer i XR
 • Anand Srivatsa utsågs till ny VD för Tobii
 • Alla stamaktier i Tobii Dynavox delades ut till Tobiis aktieägare
 • Tobii genomförde en riktad emission på cirka 300 MSEK, främst för att finansiera Tobii Dynavox förvärv av Acapela Group. Förvärvet avtalades före avknoppningen av Tobii Dynavox
 • Tobii genomförde en förtida inlösen av sina utestående 2019/2022 obligationer

Väsentliga händelser efter periodens slut

 • Tobii meddelade att man förhandlar med Sony Interactive Entertainment om att bli leverantör av eyetracking-teknik i nya VR-headset PlayStation VR2 (PS VR2)

VD-kommentar

När jag ser tillbaka på 2021 ser jag ett år med enorma ansträngningar och goda resultat i hela organisationen. Vår verksamhet återgick till en sund organisk tillväxt samtidigt som vi framgångsrikt genomförde avknoppningen av Tobii Dynavox och integrationen av Tobii Pro och Tobii Tech. Vi avslutar året starkt och ser med tillförsikt fram emot ett spännande 2022.

2021 – ett intensivt och oförutsägbart år
2021 var ett intensivt år för stora delar av organisationen. Coronaviruspandemin har gått i vågor, vilket har varit påfrestande för leverantörskedjorna och påverkat våra kunders förmåga att leverera produkter och genomföra studier. Den globala osäkerheten och volatiliteten tvingade oss att införa dynamiska arbetssätt, och jag är stolt över teamets engagemang och framgångsrika insatser. Under allt detta slutförde vi också avknoppningen av Tobii Dynavox och integrationen av den återstående Tobii med affärsenheterna Tobii Tech och Tobii Pro, som har lagt grunden för det nya Tobii.

Det nya Tobii
Det värde som skapats genom integrationen av Tobii Tech och Tobii Pro bär redan frukt, och jag är säker på att vi kommer att fortsätta att frigöra outnyttjad potential under de kommande åren. Det nya Tobii är ett mer fokuserat företag och ett tydligare investeringsalternativ. Företaget är verksamt inom området Attention Computing och på mycket attraktiva tillväxtmarknader som drivs av megatrender som metaverse, attention economy och digitaliseringen av utbildning och hälso- och sjukvården.

Kv4 2021 – hälsosam omsättningstillväxt och stark affärsutveckling
Återhämtningen fortsatte på de flesta av våra marknader under kvartalet. Vår verksamhet hade en organisk tillväxt på 10 %. Vårt segment Products and Solutions växte organiskt med 2 % och nådde en rekordhög nivå som överträffade toppnivåerna före pandemin under fjärde kvartalet 2019, och vårt segment Integrations uppnådde en imponerande organisk tillväxt på 37 %. Bruttovinsten ökade organiskt med 18 %, vilket höjde bruttomarginalen med hela 7 procentenheter till 77 %, tack vare en mixförskjutning mot licenser och mjukvara.

Vår strategi att investera i teknologiskt ledarskap och ökad marknadsnärvaro fortsatte att ge resultat. Befintliga samarbeten fördjupas och nya bildas, samtidigt som våra kundrelationer sträcker sig över allt större delar av våra marknader. Exempel som tillkännagavs under kvartalet är ett samarbete med sensorleverantören Omnivision för eyetrackingsystem i XR, utvecklingen av en dator specialanpassad för utbildningsändamål tillsammans med Intel och Tencent och att våra lösningar integrerats i Microsoft Flight Simulator. Framsteg inom detta område är en viktig indikator på Tobiis prestation eftersom den utgör den centrala byggstenen för långsiktigt värdeskapande och framgång.

Marknaderna och ekosystemen utvecklas till vår fördel

Vi känner starkare medvind på marknaderna och de ekosystem vi verkar i rör sig i rätt riktning. Jag vill särskilt lyfta fram XR-segmentet, som har upplevt en markant ökad aktivitet under 2021. Jag tror att få har missat hypen kring metaverse. I dess kölvatten upplever vi att intresset för våra XR-lösningar är större än någonsin, och vårt integrationsteam gör goda framsteg med flera nyckelkunder.

Riktning framåt

Osäkerheten kring covid-19 och dess varianter är fortfarande stor, och utmaningarna i leverantörskedjan kvarstår. Trots dessa externa faktorer lämnar vi det här året på ett starkt sätt och vi är trygga med vår förmåga att exekvera under 2022.

Tobii är nu redo för en ny fas, där ökad marknadsacceptans och intensifierade försäljnings- och marknadsföringsinsatser kommer att leda till en starkare organisk tillväxt än tidigare. Vår verksamhet är stark och vi ser fram emot att förverkliga vår ambition att bygga en global marknadsledare inom attention computing.

Anand Srivatsa

VD

Webbpresentation
Klockan 09.00 idag håller Tobii en webbpresentation för investerare, analytiker och finanspress. Presentationsmaterialet och en länk till webbpresentationen kommer att finns tillgängligt under Kalendern på Tobiis hemsida innan webcasten. Där kommer även bokslutskommunikén och en inspelning av webbpresentationen finnas tillgänglig efter offentliggörandet och presentationen. Ni kan också delta genom följande länk.

Denna information är insiderinformation som Tobii AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 8 februari 2022 kl. 07.30 CEST.


Om Tobii

Tobii är världsledande inom eyetracking och pionjär inom attention computing. Vårt mål är att göra världen bättre med teknik som förstår vår uppmärksamhet och intention. Vi skapar en bättre framtid med våra produkter och lösningar som appliceras inom områden så som beteendestudier och forskning, hälso- och sjukvård, träning och utbildning, gaming, extended reality (VR, AR & MR), fordonsindustrin, med flera. Tobiis eyetracking-lösningar används av tusentals företag, universitet och forskningsinstitutioner runt om i världen. Tobii har sitt huvudkontor i Sverige och är noterat på Nasdaq Stockholm (TOBII). Mer information finns på: www.tobii.com.

Publiceringsdatum

 • 8 februari, 2022

Relaterade dokument

  Kategori

  • Regulatorisk
  • Finansiell rapport

Investor Relations

Tobii Head of IR - Caroline Strömlid

Carolina Strömlid

Head of Investor Relations

Presskontakt

Tobii Head of PR and Comms

Joel Karlsson

Head of Communications, Tobii


Om Tobii

Tobii är världsledande inom eyetracking och pionjär inom attention computing. Vårt mål är att göra världen bättre med teknik som förstår vår uppmärksamhet och intention. Vi skapar en bättre framtid med våra produkter och lösningar som appliceras inom områden så som beteendestudier och forskning, hälso- och sjukvård, träning och utbildning, gaming, extended reality (VR, AR & MR), fordonsindustrin, med flera. Tobiis eyetracking-lösningar används av tusentals företag, universitet och forskningsinstitutioner runt om i världen. Tobii har sitt huvudkontor i Sverige och är noterat på Nasdaq Stockholm (TOBII). Mer information finns på: www.tobii.com.