Publiceringsdatum

  • 25 maj, 2022

Kommuniké från årsstämma i Tobii AB (publ) den 25 maj 2022

Vid årsstämma i Tobii AB (publ) den 25 maj 2022 fattade årsstämman följande beslut. Årsstämman genomfördes enbart genom förhandsröstning, utan fysisk närvaro av aktieägare, ombud och utomstående. Årsstämman beslutade i enlighet med samtliga förslag som styrelsen och valberedningen lagt fram.

Fastställande av årsbokslut, resultatdisposition och ansvarsfrihet
Årsstämman beslutade att fastställa resultat- och balansräkning för moderbolaget och koncernresultat- och koncernbalansräkning för verksamhetsåret 2021. Vidare beslutades att bolagets resultat balanseras i ny räkning och att någon utdelning således inte lämnas. Årsstämman beslutade även om ansvarsfrihet för samtliga som under 2021 innehaft uppdrag som styrelseledamot eller verkställande direktör i bolaget.

Antalet styrelseledamöter och revisorer, val av styrelse och revisorer samt arvode till styrelsen och revisorn
Årsstämman beslutade att antalet av årsstämman utsedda styrelseledamöter ska vara sju utan suppleanter. Årsstämman beslutade att genom omval utse Heli Arantola, Henrik Eskilsson, Charlotta Falvin, Jörgen Lantto och Jan Wäreby till styrelseledamöter och att genom nyval utse Mats Backman och Per Norman till styrelseledamöter. Per Norman utsågs genom nyval till styrelsens ordförande.

Årsstämman beslutade att antalet revisorer ska vara en utan revisorssuppleanter. PricewaterhouseCoopers AB omvaldes som bolagets revisor.

Årsstämman beslutade att arvode till styrelsen ska uppgå till 2 285 000 kronor att fördelas med 725 000 kronor till styrelsens ordförande samt 260 000 kronor vardera till övriga styrelseledamöter som inte är anställda i bolaget. Arvode för kommittéarbete ska utgå med sammanlagt högst 330 000 kronor, fördelat på 240 000 kronor avseende revisionsutskottet (varav 120 000 kronor till utskottets ordförande och 60 000 kronor vardera till övriga två ledamöter) och 90 000 kronor avseende ersättningsutskottet (varav 40 000 kronor till utskottets ordförande och 25 000 kronor vardera till övriga två ledamöter). Till bolagets revisor ska arvode utgå enligt godkänd räkning.

Godkännande av styrelsens ersättningsrapport
Årsstämman godkände styrelsens ersättningsrapport.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av aktier
Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av aktier, innebärande att styrelsen bemyndigas att fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, mot kontant betalning eller mot betalning genom kvittning eller med apportegendom, eller annars med villkor, besluta om emission av nya aktier, dock att sådana emissioner inte får medföra att bolagets registrerade aktiekapital eller antal aktier i bolaget ökas med mer än totalt 10 procent. Bemyndigandet syftar till att öka bolagets finansiella flexibilitet och styrelsens handlingsutrymme samt att potentiellt utöka bolagets aktieägarkrets.

Beslut om incitamentsprogram 2022

Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om införandet av ett nytt långsiktigt incitamentsprogram för anställda och konsulter med anställningsliknande villkor inom Tobii-koncernen, innefattande beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av högst 1 065 000 C‑aktier, bemyndigande för styrelsen att besluta om återköp av egna C-aktier, bemyndigande för styrelsen att besluta om överlåtelse av egna stamaktier samt bemyndigande för styrelsen att besluta om försäljning av egna stamaktier.

Beslut om överlåtelse av egna aktier som emitterats och återköpts under incitamentsprogram ursprungligen antaget 2020

Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att de C-aktier som bolaget har förvärvat med stöd av bemyndigandet att återköpa C-aktier för att säkra incitamentsprogrammet ursprungligen antaget 2020 (”LTI 2020”), efter omvandling till stamaktier, även får överlåtas för att säkra kontant ersättning som uppstår till följd av LTI 2020. Beslutades vidare att högst 437 254 stamaktier ska överlåtas på Nasdaq Stockholm, inklusive genom finansiell mellanhand, till ett pris inom det vid var tid registrerade kursintervallet för att täcka eventuella sociala avgifter och kontanta ersättningar som uppstår till följd av LTI 2020.

Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.

Publiceringsdatum

  • 25 maj, 2022

Relaterade dokument

Investor Relations

Tobii Head of IR - Caroline Strömlid

Carolina Strömlid

Head of Investor Relations

Presskontakt

Rasmus Löwenmo Buckhöj  - Head of Communications, Tobii

Rasmus Löwenmo Buckhöj

Head of Communications