Publiceringsdatum

 • 23 augusti, 2022

Tobiis delårsrapport för andra kvartalet 2022

Tobii AB (publ) redovisade idag resultatet för andra kvartalet 2022.

Kommentar från Tobiis VD Anand Srivatsa:

”Tobii levererade ett starkt kvartal med en organisk försäljningstillväxt på 21 procent, vilket gjorde det möjligt för oss att leverera en rekordhög försäljning för andra kvartalet och en förbättrad lönsamhet. Ännu viktigare är att affärens underliggande utveckling var mycket uppmuntrande eftersom vi gjorde betydande framsteg i flera investeringsinitiativ. Ett viktigt exempel var vår Sony PS VR2-affär, som visar att våra investeringar och uthållighet inom VR and AR ger resultat.”

Andra kvartalet april - juni

 • Omsättningen ökade till 167 MSEK (126), vilket motsvarar en organisk tillväxt på 21 %
 • Bruttomarginalen ökade till 79 % (65 %)
 • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till -50 MSEK (-76)
 • Periodens nettoresultat uppgick till -31 MSEK (-114)
 • Resultatet per aktie uppgick till -0,29 SEK (-0,80)
 • Det fria kassaflödet uppgick till -68 MSEK (-93)

Väsentliga händelser under perioden

 • Sony Interactive Entertainment valde Tobii som leverantör av eyetrackingteknik för Sony PlayStation VR2 (PS VR2)
 • Tobii erhöll sex design wins under kvartalet. I tillägg till Sony PS VR2, var en för integration av IS5-plattformen i medicinska bildskärmar och fyra för vår Aware-programvara i PCs och laptops för utbildning
 • Per Norman valdes till ny styrelseordförande och Mats Backman till ny styrelseledamot

VD-kommentar

Tobii levererade ett starkt kvartal med en organisk försäljningstillväxt på 21 procent, vilket gjorde det möjligt för oss att leverera en rekordhög försäljning för andra kvartalet och en förbättrad lönsamhet. Ännu viktigare är att affärens underliggande utveckling var mycket uppmuntrande eftersom vi gjorde betydande framsteg i flera investeringsinitiativ. Ett viktigt exempel var vår Sony PS VR2-affär, som visar att våra investeringar och uthållighet inom VR and AR ger resultat.

Stark organisk försäljningstillväxt och lönsamhetsförbättring i ett säsongsmässigt svagt kvartal

Vi levererade ett starkt kvartal med en intäktstillväxt på 21 procent, vilket är sjätte kvartalet i rad med organisk tillväxt. Bruttovinsten ökade ännu snabbare tack vare en väsentlig förbättring av bruttomarginalen med 14 procentenheter. Detta var ett resultat av en positiv produktmix, som också illustrerar den förväntade dynamiken när vi går mot mer licensbaserade intäkter. Rörelseresultatet förbättrades med 26 MSEK till -50 MSEK. Även om utvecklingen på koncernnivå var positiv var den underliggande dynamiken i våra affärssegment tudelad.

Segmentet Integrations var tillväxtmotorn med en imponerande organisk tillväxt på 99 procent. Tillväxten berodde på att vårt erbjudande till VR-kunder fortsatte att utveckla sig mycket väl. Kontraktet för Sony PS VR2 resulterade i betydande initiala intäkter, vilket återspeglas i resultatet för andra kvartalet. Vi förväntar oss att Sony-avtalet kommer att fortsätta att bidra med intäkter under andra halvåret 2022 och därefter. Under innevarande år väntas intäkterna från affären utgöra mer än 10 % av Tobiis totala intäkter under 2022. Vi ser ett tydligt skifte i integrationsverksamheten från hårdvara mot en mer mjukvarubaserad produktmix, där Sony-kontraktet är ett exempel, vilket påverkar bruttomarginalen positivt. Segmentet Integrations kommer även fortsättningsvis att kännetecknas av att intäkterna varierar från kvartal till kvartal, även om de på årsbasis bör uppvisa en fortsatt stark intäktstillväxt

Vårt segment Products & Solutions nådde inte upp till våra förväntningar och minskade organiskt med 8 procent, vilket vi främst ser som ett resultat av det makroekonomiska omvärldsläget. Pandemirelaterade nedstängningar vilka påbörjades i slutet av första kvartalet i Kina hade en negativ påverkan under större delen av andra kvartalet. Därtill gör den makroekonomiska utmaningar relaterade till inflation och oro för en stundande lågkonjunktur att vissa av våra kunder fokuserar på kostnadsreduktioner. Om kundernas försiktighet relaterad till de globala ekonomiska utsikterna kvarstår förväntar vi oss att motvinden kommer att fortsätta att påverka tillväxten inom detta segment under de kommande kvartalen.

Kvartalet en milstolpe för Tobii och eyetracking

I slutet av kvartalet stängde vi ett viktigt avtal avseende Sony PS VR2. Detta är betydelsefullt av många olika anledningar. Det kommer att ge miljontals spelare möjlighet att uppleva eyetracking och det kommer att ta VR-headsets för konsumenter till en ny nivå. Det råder inte längre något tvivel inom branschen om att eyetracking är på väg att bli en hygienfaktor i headset för konsumenter och professionella användare.

För Tobii innebär kontraktet att vi befäster vår position som världens ledande leverantör av eyetracking. Det är ytterligare ett bevis på Tobiis förmåga att exekvera på komplexa projekt och med vår teknik och expertis framgångsrikt leverera lösningar till de mäst krävande globala tillverkarna av konsumentelektronik. Vi förväntar oss att effekten av leveransen till Sony kommer att ge positiva avtryck i alla Tobiis verksamheter genom att öka medvetenheten kring eye tracking som teknologi och en ökad spridning av tekniken.

Vi fortsätter att bygga momentum

VR och AR-marknaden fortsätter att vara mycket aktiv, och vi har en bättre position än någonsin för att dra nytta av den positiva utvecklingen inom VR, AR och The metaverse.

På samma sätt ser vi en positiv utveckling i andra investeringsinitiativ, bland annat inom fordonsindustrin, där vi gör framsteg i flera anbudsförfrågningar och samarbetsdiskussioner.

Trots att makromiljön innebär utmaningar för delar av vår verksamhet gör denna positiva utveckling oss trygga i vår förmåga att exekvera väl också framgent.

Anand Srivatsa

VD

Webbpresentation
Klockan 09.00 idag håller Tobii en webbpresentation för investerare, analytiker och finanspress. Presentationsmaterialet och en länk till webbpresentationen kommer att finns tillgängligt under Kalendern på Tobiis hemsida innan webcasten. Där kommer även delårsrapporten och en inspelning av webbpresentationen finnas tillgänglig efter offentliggörandet och presentationen. Ni kan också delta genom följande länk.

Denna information är sådan information som Tobii AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande kl. 7.30 den 23 augusti 2022


Om Tobii

Tobii är världsledande inom eyetracking och pionjär inom attention computing. Vårt mål är att göra världen bättre med teknik som förstår vår uppmärksamhet och intention. Vi skapar en bättre framtid med våra produkter och lösningar som appliceras inom områden så som beteendestudier och forskning, hälso- och sjukvård, träning och utbildning, gaming, extended reality (VR, AR & MR), fordonsindustrin, med flera. Tobiis eyetracking-lösningar används av tusentals företag, universitet och forskningsinstitutioner runt om i världen. Tobii har sitt huvudkontor i Sverige och är noterat på Nasdaq Stockholm (TOBII). Mer information finns på: www.tobii.com.

Publiceringsdatum

 • 23 augusti, 2022

Relaterade dokument

  Kategori

  • Regulatorisk
  • Finansiell rapport

Investor Relations

Tobii Head of IR - Caroline Strömlid

Carolina Strömlid

Head of Investor Relations

Presskontakt

Tobii Head of PR and Comms

Joel Karlsson

Head of Communications, Tobii


Om Tobii

Tobii är världsledande inom eyetracking och pionjär inom attention computing. Vårt mål är att göra världen bättre med teknik som förstår vår uppmärksamhet och intention. Vi skapar en bättre framtid med våra produkter och lösningar som appliceras inom områden så som beteendestudier och forskning, hälso- och sjukvård, träning och utbildning, gaming, extended reality (VR, AR & MR), fordonsindustrin, med flera. Tobiis eyetracking-lösningar används av tusentals företag, universitet och forskningsinstitutioner runt om i världen. Tobii har sitt huvudkontor i Sverige och är noterat på Nasdaq Stockholm (TOBII). Mer information finns på: www.tobii.com.