Publiceringsdatum

 • 26 maj, 2023

Kallelse till Tobii AB:s (publ) årsstämma 2023

Tobii AB (publ) kallar härmed till årsstämma fredagen den 26 maj 2023 kl. 11.00 i Tobiis lokaler, Karlsrovägen 2D, 182 53 Danderyd.

Registrering och anmälan

Aktieägare som vill deltaga i årsstämman ska (i) vara upptagen i den av Euroclear Sweden AB framställda aktieboken avseende förhållandena den 17 maj 2023, och (ii) anmäla sig till årsstämman senast den 22 maj 2023. Anmälan kan ske skriftligt till Tobii AB (publ), att. AGM, Box 743, 182 17 Danderyd, eller via e-post till generalmeeting@tobii.com. Vid anmälan bör uppges namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer och aktieinnehav samt i förekommande fall uppgift om ställföreträdare, ombud och biträde.

För att ha rätt att delta i årsstämman måste en aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier, förutom att anmäla sig till stämman, låta registrera aktierna i eget namn så att aktieägaren blir införd i aktieboken per den 17 maj 2023. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering) och begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner i sådan tid i förväg som förvaltaren bestämmer. Rösträttsregistreringar som gjorts senast den andra bankdagen efter den 17 maj 2023 beaktas vid framställningen av aktieboken.

Ombud m.m.

Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda skriftlig och daterad fullmakt för ombudet eller, för det fall rätten att företräda aktieägarens aktier är uppdelad på olika personer, ombuden med angivande av antal aktier respektive ombud har rätt att företräda. Fullmakten är giltig högst ett år från utfärdandet, eller under den längre giltighetstid som anges i fullmakten, dock längst fem år från utfärdandet. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen, som utvisar behörighet att utfärda fullmakten, bifogas. Fullmakten i original samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före stämman insändas per brev till bolaget på ovan angivna adress. Blankett för fullmakt finns att hämta på bolagets hemsida, www.tobii.com, och kommer även att sändas till aktieägare som så begär och som uppger sin postadress.

Rätt att begära upplysningar

Aktieägarna erinras om rätten att, vid årsstämman, ställa frågor till styrelsen och verkställande direktören i enlighet med aktiebolagslagen 7 kap. 32 §.

Antal aktier och röster

I bolaget finns per dagen för denna kallelse totalt 107 268 145 aktier i Tobii AB (publ), varav 105 925 772 stamaktier och 1 342 373 C-aktier, motsvarande totalt 106 060 009 röster.

Förslag till dagordning

 1. Stämmans öppnande och val av ordförande vid bolagsstämman.
 2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
 3. Godkännande av dagordningen.
 4. Val av en eller två justeringspersoner att justera protokollet.
 5. Prövning av om bolagsstämman blivit behörigen sammankallad.
 6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.
 7. Beslut om:
 8. fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning,
 9. dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen, och
 10. ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör.
 11. Fastställande av antalet styrelseledamöter och revisorer.
 12. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna.
 13. Val av styrelseledamöter.
 14. Val av styrelseordförande.
 15. Val av revisorer och, i förekommande fall, revisorssuppleanter.
 16. Framläggande av styrelsens ersättningsrapport för godkännande.
 17. Förslag till bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av aktier.
 18. Förslag till beslut om incitamentsprogram 2023.
 19. Förslag till beslut om ändring av bolagsordning.
 20. Stämmans avslutande.

Förslag om dispositioner beträffande bolagets resultat (ärende 7b)

Styrelsen och verkställande direktören föreslår att bolagets resultat balanseras i ny räkning och att någon utdelning således ej lämnas.

Fastställande av antal styrelseledamöter och styrelsesuppleanter, arvode till styrelsen samt val av styrelseledamöter (ärende 1, 8, 9, 10, 11 och 12)

Valberedningen, som utsågs enligt den procedur som beslutades av årsstämman den 8 maj 2018, utgörs av Helen Fasth Gillstedt (utsedd av Handelsbanken Fonder), Kent Sander (utsedd av Tobiis tre grundare), Robin Nestor (utsedd av Lannebo Fonder) samt Per Norman (styrelseordförande i Tobii). Valberedningen har utsett Helen Fasth Gillstedt till valberedningens ordförande. Valberedningen föreslår att:

 • Advokat Jesper Schönbeck från Advokatfirman Vinge, eller den som valberedningen föreslår vid hans förhinder, ska utses till ordförande vid årsstämman (ärende 1).
 • Antalet styrelseledamöter ska vara sex (6) utan suppleanter samt att antalet revisorer ska vara ett (1) registrerat revisionsbolag (ärende 8).
 • Styrelsearvodet fastställs till 2 165 000 (2 285 000) kronor att fördelas med 750 000 (725 000) kronor till styrelsens ordförande samt 270 000 (260 000) kronor vardera till övriga styrelseledamöter som inte är anställda i bolaget. Arvode för kommittéarbete ska utgå med sammanlagt högst 335 000 (330 000) kronor, fördelat på 245 000 (240 000) kronor avseende revisionsutskottet (varav 125 000 (120 000) kronor till utskottets ordförande och 60 000 (60 000) kronor vardera till övriga två ledamöter) och 90 000 (90 000) kronor avseende ersättningsutskottet (varav 40 000 (40 000) kronor till utskottets ordförande och 25 000 (25 000) kronor vardera till övriga två ledamöter), samt att arvodet till revisorerna föreslås utgå enligt godkänd räkning (ärende 9).
 • Omval av styrelseledamöterna Mats Backman, Henrik Eskilsson, Charlotta Falvin, Jörgen Lantto, Per Norman och Jan Wäreby (ärende 10). Omval av Per Norman som styrelsens ordförande föreslås (ärende 11). Det noterades att Heli Arantola inte står till förfogande för omval vid årsstämman 2023.
 • Omval av revisionsbolaget PricewaterhouseCoopers AB. Förslaget överensstämmer med revisionsutskottets rekommendation (ärende 12).

Upplysningar om de föreslagna styrelseledamöterna finns på www.tobii.com.

Förslag till bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av aktier (ärende 14)

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen att fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, mot kontant betalning eller mot betalning genom kvittning eller med apportegendom, eller annars med villkor, besluta om emission av nya aktier, dock att sådana emissioner inte får medföra att bolagets registrerade aktiekapital eller antal aktier i bolaget ökas med mer än totalt 10 procent. Syftet med bemyndigandet är att öka bolagets finansiella flexibilitet och styrelsens handlingsutrymme samt att potentiellt utöka bolagets aktieägarkrets.

Förslag till beslut om incitamentsprogram 2023 (ärende 15)

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om införandet av ett nytt långsiktigt incitamentsprogram för anställda och konsulter med anställningsliknande villkor inom Tobii-koncernen (”LTI 2023”) i enlighet med nedan.

Förslag till beslut om antagande av LTI 2023

Programmet i sammandrag

LTI 2023 föreslås omfatta ledningsgruppen (inklusive VD), den utökade ledningsgruppen och vissa andra anställda och långsiktiga konsulter med anställningsliknande villkor, innebärande att LTI 2023 föreslås omfatta maximalt 200 personer inom Tobii-koncernen. Deltagarna kommer att ges möjlighet att vederlagsfritt erhålla stamaktier (”Prestationsaktier”) enligt de villkor som anges nedan. Inom ramen för LTI 2023 kommer bolaget att tilldela deltagare aktierätter, innebärande rätten att, under förutsättning att vissa villkor är uppfyllda, vederlagsfritt erhålla en Prestationsaktie (”Aktierätter”).

För samtliga deltagare gäller intjänandevillkoren under rubriken Intjänandevillkor för samtliga deltagare nedan. Därutöver kommer ett avkastningsvillkor enligt vad som beskrivs under rubriken Avkastningsvillkor för deltagare i kategori 1 och 2 nedan att tillämpas för deltagare i kategori 1 (VD) och kategori 2 (övriga i ledningsgruppen och den utökade ledningsgruppen) och för svenska deltagare i kategori 3 (övriga deltagare) kommer ett annat avkastningsvillkor enligt vad som beskrivs under rubriken Avkastningsvillkor för svenska deltagare i kategori 3 nedanatt tillämpas.

Bakgrund och motiv för förslaget

Syftet med förslaget är att skapa förutsättningar för att i större utsträckning behålla och öka motivationen hos strategiskt viktiga anställda och konsulter med anställningsliknande villkor i koncernen samt att öka koncernens möjligheter att rekrytera topptalanger till strategiska befattningar. Styrelsen anser att införande av ett incitamentsprogram enligt ovan är till fördel för koncernen och bolagets aktieägare. LTI 2023 har utformats så att programmet omfattar såväl nuvarande som framtida ledande befattningshavare, andra anställda och konsulter med anställningsliknande villkor. LTI 2023 belönar även anställdas och konsulter med anställningsliknande villkors fortsatta lojalitet och därigenom den långsiktiga värdetillväxten i bolaget. Mot bakgrund av detta anser styrelsen att LTI 2023 kommer att få en positiv effekt på Tobii-koncernens framtida utveckling och kommer följaktligen att vara fördelaktigt för både bolaget och dess aktieägare.

Intjänandevillkor för samtliga deltagare

Sista dag för tilldelning av Aktierätter enligt LTI 2023 ska vara dagen före årsstämman för Tobii 2024. De tilldelade Aktierätterna kommer att intjänas i tre omgångar under perioden från starten av LTI 2023 till och med 31 maj 2027. En tredjedel (1/3) av de tilldelade Aktierätterna ska anses intjänade per vardera av 31 maj 2025, 2026 respektive 2027 (vardera en ”Intjänandetidpunkt”). Aktierätter kommer att intjänas förutsatt att deltagaren, med vissa undantag, från starten av LTI 2023 för respektive deltagare, till och med respektive Intjänandetidpunkt, fortfarande är anställd inom Tobii-koncernen.

Avkastningsvillkor för deltagare i kategori 1 och 2

Utöver kravet på deltagarens fortsatta anställning enligt ovan ska det slutliga antalet Prestationsaktier för respektive deltagare inom kategori 1 och 2 även vara villkorat av att den årliga totalavkastningen (”Totalavkastningen), inklusive avkastning till aktieägarna i form av kursuppgång plus återinvestering av eventuella utdelningar, på Tobiis stamaktie uppgår till en ökning om minst 5 procent av den volymviktade aktiekursen under de 10 handelsdagar som omedelbart föregår tilldelningen av respektive deltagares Aktierätter vid relevant Intjänandetidpunkt (vardera en ”Intjänandeperiod”).

För det fall Totalavkastningen för bolagets stamaktie är mindre än den ovan beskrivna nivån under en Intjänandeperiod så kommer inte de Aktierätter som är föremål för intjäning under sådan Intjänandeperiod att anses intjänade. Sådana Aktierätter kommer istället kunna intjänas vid en senare Intjäningstidpunkt om Totalavkastningen för bolagets stamaktie under en senare Intjänandeperiod uppgår till minst den ovan beskrivna nivån. För det fall Totalavkastningen för bolagets stamaktie är högre än den ovan beskrivna nivån under exempelvis den första Intjänandeperioden men lägre under exempelvis den andra och/eller tredje Intjänandeperioden kommer Aktierätter fortsatt intjänas om Totalavkastningen för bolagets stamaktie under en senare Intjänandeperiod, eller under hela löptiden för LTI 2023, inte är mindre än den ovan beskrivna nivån.

Avkastningsvillkor för svenska deltagare i kategori 3

Utöver kravet på deltagarens fortsatta anställning enligt ovan ska det slutliga antalet Prestationsaktier för respektive svensk deltagare i kategori 3 även vara villkorat av att Totalavkastningen på Tobiis stamaktie är positiv under tillämplig Intjänandeperiod_._ Aktiekursens utveckling mäts relativt den volymviktade aktiekursen under de 10 handelsdagar som omedelbart föregår tilldelningen av respektive deltagares Aktierätter.

För det fall totalavkastningen för bolagets stamaktie är negativ under en Intjänandeperiod kommer inte de Aktierätter som är föremål för intjäning under sådan Intjänandeperiod att anses intjänade. Sådana Aktierätter kommer istället kunna intjänas vid en senare Intjäningstidpunkt om Totalavkastningen för bolagets stamaktie under en senare Intjänandeperiod är positiv.

Aktierätterna

För Aktierätterna ska, utöver vad som anges ovan, följande villkor gälla:

 • Aktierätterna erhålls vederlagsfritt senast dagen före årsstämman i Tobii 2024.
 • Aktierätterna kan inte överlåtas eller pantsättas.
 • För att likställa deltagarnas intresse med aktieägarnas kommer bolaget även att kompensera deltagarna för lämnade utdelningar genom omräkning av det antal Prestationsaktier som respektive ännu inte intjänad Aktierätt ger rätt till efter Intjänandeperioden.
 • Ytterligare villkor tillkommer för vissa deltagare i enlighet med ovan.

Tilldelning

Deltagarna är indelade i tre kategorier; verkställande direktören (kategori 1), övriga ledande befattningshavare och den utökade ledningsgruppen (kategori 2) samt övriga deltagare (kategori 3). Antalet Aktierätter som en deltagare kan bli tilldelad är beroende av kategoritillhörighet.Tilldelning inom respektive kategori framgår av tabellen nedan.

Kategori

| Maximalt antal deltagare | Maximalt antal Aktierätter | Maximalt antal Aktierätter per deltagare

Verkställande direktören (Kategori 1)

| 1 | 350 000 | 350 000

Övriga ledande befattningshavare och den utökade ledningsgruppen (Kategori 2)

| 23 | 350 000 | 90 000

Övriga deltagare (Kategori 3)

| 176 | 1 000 000 | 90 000

Sammanlagt kan maximalt 855 000 Aktierätter komma att tilldelas deltagarna i LTI 2023.

Beredning av förslaget, utformning och hantering

LTI 2023 har enligt riktlinjer från styrelsen utarbetats av bolagets ersättningsutskott, koncernledning och externa rådgivare samt behandlats vid styrelsesammanträde i mars 2023.

Styrelsen ska ansvara för den närmare utformningen och hanteringen av LTI 2023, inom ramen för angivna villkor och riktlinjer, innefattande bestämmelser om omräkning i händelse av förändringar i Tobiis kapitalstruktur såsom fondemission, sammanläggning, split, företrädesemission och/eller andra liknande händelser. I samband därmed ska styrelsen äga rätt att göra anpassningar för att uppfylla särskilda utländska regler eller marknadsförutsättningar. Om det sker betydande förändringar i Tobii-koncernen eller dess omvärld, som skulle medföra att beslutade villkor för tilldelning och intjäning av Aktierätter enligt LTI 2023 inte längre är ändamålsenliga, ska styrelsen äga rätt att vidta andra justeringar, innefattande bland annat att justeringar kan komma att beslutas vad avser prestationsvillkoren som gäller för vissa deltagarkategorier enligt ovan. Innan styrelsen beslutar om intjäning av och utbetalning enligt Aktierätternas villkor, ska styrelsen pröva om utfallet från LTI 2023 är rimligt. Denna prövning görs i förhållande till bolagets finansiella resultat och ställning, förhållandena på aktiemarknaden och i övrigt. Om styrelsen vid sin prövning bedömer att utfallet inte är rimligt, ska styrelsen reducera det antal stamaktier som ska tilldelas.

Kostnader och påverkan på viktiga nyckeltal

Vid antagande om en aktiekurs uppgående till 20 kronor vid tilldelning och maximalt utfall för LTI 2023 samt en genomsnittlig årlig uppgång i aktiekursen på fem procent, beräknas kostnaden inklusive uppskattade kostnader för sociala avgifter, uppgå till cirka 21 miljoner kronor under hela perioden om fyra år. Det motsvarar cirka 4,2 procent av Tobii-koncernens lönekostnader för 2022. Den sammanlagda maximala kostnaden för bolaget beror på värdeutvecklingen på Tobiis aktiekurs. Marknadsvärdet för Aktierätterna är beräknat att vara 14 miljoner kronor. Marknadsvärdet har bestämts av Novare Pay och är beräknat enligt en så kallad Monte Carlo-simulering. LTI 2023 kommer att redovisas i enlighet med IFRS 2 som innebär att Aktierätterna ska kostnadsföras som en personalkostnad och periodiseras över intjänandeperioden.

Givet ovanstående antaganden avseende omfattning och kostnader, samt att LTI 2023 införts under 2022 istället, beräknas att nyckeltalet resultat per aktie för räkenskapsåret 2022 hade minskat från
-0,94 kronor till cirka -0,97 kronor.

Utspädning av befintliga aktier och röster

Vid maximal tilldelning av Prestationsaktier kan upp till 855 000 stamaktier komma att tilldelas deltagare enligt LTI 2023, samt att 220 000 stamaktier kan komma att användas för att täcka eventuella sociala avgifter till följd av LTI 2023, vilket innebär en maximal utspädningseffekt om cirka 1,00 procent av befintligt antal aktier i bolaget. Om samtliga utestående incitamentsprogram inkluderas i beräkningen uppgår den maximala utspädningen till 2,91 procent.

Information om Tobiis befintliga incitamentsprogam finns i årsredovisningen för räkenskapsåret 2022 och på bolagets hemsida, www.tobii.com/.

För att säkerställa leverans av aktier i enlighet med LTI 2023 föreslår styrelsen, i enlighet med nedan, att årsstämman bemyndigar styrelsen att besluta om en riktad emission av C-aktier till medverkande bank samt att styrelsen bemyndigas att därefter besluta om att återköpa C-aktierna från medverkande bank. C-aktierna kommer sedan innehas av bolaget och därefter kommer erforderligt antal C-aktier, efter omvandling till stamaktier, att överlåtas till deltagarna i enlighet med LTI 2023 och Tobiis andra utestående aktiebaserade incitamentprogram samt säljas på marknaden för att täcka kassaflödesrelaterade kostnader för sociala avgifter knutna till LTI 2023 samt Tobiis andra utestående aktiebaserade incitamentsprogram.

För detta ändamål föreslår styrelsen att årsstämman, i enlighet med nedan, beslutar om vederlagsfri överlåtelse av högst 2 455 414 stamaktier till deltagare i enlighet med LTI 2023 och Tobiis andra utestående aktiebaserade incitamentsprogram och att högst 664 732 stamaktier ska kunna överlåtas för att säkerställa Tobii åtaganden, inklusive sociala avgifter och preliminär löneskatt i samband med leverans av aktier till deltagare i LTI 2023 samt Tobiis andra utestående aktiebaserade incitamentsprogram. Skälet för att låta besluten om överlåtelse och försäljning av egna aktier även omfatta andra utestående aktiebaserade incitamentsprogram och de C-aktier som redan emitterats och som kan emitteras på basis av befintliga eller föreslagna bemyndiganden, uppgående till högst 3 120 146 C-aktier, är att skapa flexibilitet framöver. Detta skulle exempelvis kunna behövas om ett ökat antal aktier skulle krävas för ett eller flera incitamentsprogram till följd av exempelvis omräkningar som sker till följd av ändringar i Tobiis kapitalstruktur som en konsekvens av exempelvis en aktiesplit, företrädesemissioner och/eller liknande händelser.

Bemyndigande att besluta om emission av C-aktier

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen att under tiden intill årsstämman 2024 öka bolagets aktiekapital med högst 7 801,203819 kronor genom emission av högst 1 075 000 C‑aktier, vardera med kvotvärde om cirka 0,007257 kronor. De nya aktierna ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, kunna tecknas av medverkande bank till en teckningskurs motsvarande kvotvärdet. Syftet med bemyndigandet samt skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt vid genomförande av emissionen är att säkerställa leverans av stamaktier till deltagare samt att täcka kontantutbetalningar, sociala avgifter och/eller andra kostnader med anledning av LTI 2023.

Bemyndigande att besluta om återköp av egna C-aktier

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen att under tiden intill årsstämman 2024 besluta om återköp av egna C-aktier. Återköp får endast ske genom ett förvärvserbjudande som riktats till samtliga ägare av C-aktier och ska omfatta samtliga utestående C-aktier. Förvärv ska ske till ett pris motsvarande aktiens kvotvärde. Betalning för förvärvade C-aktier ska ske kontant. Syftet med återköpet är att säkerställa leverans av stamaktier i enlighet med LTI 2023.

Beslut om överlåtelse av egna stamaktier

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att C-aktier som bolaget förvärvar med stöd av bemyndigandet om återköp av egna C-aktier i enlighet vad som anges under rubriken Bemyndigande att besluta om återköp av egna C-aktier ovankan, efter omvandling till stamaktier, överlåtas till deltagarna i LTI 2023 samt Tobiis andra utestående aktiebaserade incitamentsprogram, eller säljas på Nasdaq Stockholm i enlighet med vad som anges under rubriken Bemyndigande att besluta om försäljning av egna stamaktier nedan.

Styrelsen föreslår därför att årsstämman beslutar att högst 2 455 414 stamaktier ska kunna överlåtas till deltagare i enlighet med villkoren för LTI 2023 samt Tobiis andra utestående aktiebaserade incitamentsprogram.

Bemyndigande att besluta om försäljning av egna stamaktier

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden intill årsstämman 2024, besluta om försäljning av stamaktier på Nasdaq Stockholm. Antalet stamaktier som säljs får inte överstiga antalet stamaktier som bolaget innehar vid tidpunkten för styrelsens beslut. Försäljning av stamaktier får endast ske mot kontant betalning inom det registrerade aktiekursintervallet vid den tidpunkten, varmed avses intervallet mellan högsta köpkurs och lägsta säljkurs.

Syftet med bemyndigandet är att säkerställa bolagets åtaganden, samt att täcka kontantutbetalningar, sociala avgifter och/eller andra kostnader som kan uppstå till följd av LTI 2023 samt Tobiis andra utestående aktiebaserade incitamentsprogram i samband med leverans av aktier till deltagarna i nyssnämnda incitamentsprogram.

Förslag till beslut om ändring av bolagsordning (ärende 16)

Styrelsen föreslår ändring av bolagsordningen. En ny paragraf är föreslagen att införas i bolagsordningen som tillåter styrelsen att samla in fullmakter i enlighet med den ordning som föreskrivs i 7 kap. 4 § andra stycket aktiebolagslagen (2005:551) samt som tillåter styrelsen att besluta att aktieägare ska kunna utöva sin rösträtt per post före bolagsstämman.

Bestämmelse

Ny bestämmelse § 15 Insamling av fullmakter och poströstning

Styrelsen får samla in fullmakter enligt det förfarande som anges i 7 kap. 4 § andra stycket aktiebolagslagen (2005:551). Styrelsen får inför en bolagsstämma besluta att aktieägarna ska kunna utöva sin rösträtt per post före bolagsstämman. |

Majoritetskrav

För giltigt beslut enligt ärende 14 och 16 ovan krävs bifall av minst två tredjedelar (2/3) av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna. För giltigt beslut enligt ärende 15 ovan krävs bifall av minst nio tiondelar (9/10) av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

Bemyndigande

Styrelsen, eller den som styrelsen förordnar, ska ha rätt att göra de mindre justeringar i årsstämmans beslut som kan visa sig erforderliga i samband med registreringen vid Bolagsverket eller Euroclear.

Övrigt

Årsredovisningen, revisionsberättelsen, ersättningsrapporten och revisorns yttrande huruvida styrelsens riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare har följts kommer senast från och med 5 maj 2023 att hållas tillgängliga hos Tobii AB (publ), med säte i Danderyds kommun, adress Karlsrovägen 2D, 182 53 Danderyd och på bolagets hemsida, www.tobii.com/sv/, samt sändas till aktieägare som så begär och som uppger sin postadress. Valberedningens fullständiga förslag och motiverade yttrande finns tillgängligt på den ovan nämnda adressen och hemsidan. Tobiis registreringsnummer är 556613-9654.

Behandling av personuppgifter

För information om hur dina personuppgifter behandlas hänvisas till den integritetspolicy som finns tillgänglig på Euroclears hemsida www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.

Danderyd i april 2023

Tobii AB (publ)

Styrelsen


Om Tobii

Tobii är världsledande inom eyetracking och pionjär inom attention computing. Vårt mål är att göra världen bättre med teknik som förstår vår uppmärksamhet och intention. Vi skapar en bättre framtid med våra produkter och lösningar som appliceras inom områden så som beteendestudier och forskning, hälso- och sjukvård, träning och utbildning, gaming, extended reality (VR, AR & MR), fordonsindustrin, med flera. Tobiis eyetracking-lösningar används av tusentals företag, universitet och forskningsinstitutioner runt om i världen. Tobii har sitt huvudkontor i Sverige och är noterat på Nasdaq Stockholm (TOBII). Mer information finns på: www.tobii.com.

Publiceringsdatum

 • 26 maj, 2023

Relaterade dokument

Investor Relations

Tobii Head of IR - Caroline Strömlid

Carolina Strömlid

Head of Investor Relations

Presskontakt

Rasmus Löwenmo Buckhöj - Head of Communications, Tobii

Rasmus Löwenmo Buckhöj

Head of Communications


Om Tobii

Tobii är världsledande inom eyetracking och pionjär inom attention computing. Vårt mål är att göra världen bättre med teknik som förstår vår uppmärksamhet och intention. Vi skapar en bättre framtid med våra produkter och lösningar som appliceras inom områden så som beteendestudier och forskning, hälso- och sjukvård, träning och utbildning, gaming, extended reality (VR, AR & MR), fordonsindustrin, med flera. Tobiis eyetracking-lösningar används av tusentals företag, universitet och forskningsinstitutioner runt om i världen. Tobii har sitt huvudkontor i Sverige och är noterat på Nasdaq Stockholm (TOBII). Mer information finns på: www.tobii.com.