Publiceringsdatum

  • 26 maj, 2023

Kommuniké från årsstämma i Tobii AB (publ) den 26 maj 2023

Pressmeddelande

Stockholm, 26 maj 2023

Vid årsstämma i Tobii AB (publ) den 26 maj 2023 fattade årsstämman följande beslut. Styrelsens fullständiga förslag har tidigare publicerats och finns tillgängliga på bolagets webbplats.

Fastställande av årsbokslut, resultatdisposition och ansvarsfrihet
Årsstämman beslutade att fastställa resultat- och balansräkning för moderbolaget och koncernresultat- och koncernbalansräkning för verksamhetsåret 2022. Vidare beslutades att bolagets resultat balanseras i ny räkning och att någon utdelning således inte lämnas. Årsstämman beslutade även om ansvarsfrihet för samtliga som under 2022 innehaft uppdrag som styrelseledamot eller verkställande direktör i bolaget.

Antalet styrelseledamöter och revisorer, val av styrelse och revisorer samt arvode till styrelsen och revisorn
Årsstämman beslutade att antalet av årsstämman utsedda styrelseledamöter ska vara sex utan suppleanter. Årsstämman beslutade att genom omval utse Mats Backman, Henrik Eskilsson,
Charlotta Falvin, Jörgen Lantto, Per Norman och Jan Wäreby till styrelseledamöter. Per Norman utsågs genom omval till styrelsens ordförande.

Årsstämman beslutade att antalet revisorer ska vara en utan revisorssuppleanter. PricewaterhouseCoopers AB omvaldes som bolagets revisor.

Årsstämman beslutade att arvode till styrelsen ska uppgå till 2 165 000 kronor att fördelas med 750 000 kronor till styrelsens ordförande samt 270 000 kronor vardera till övriga styrelseledamöter som inte är anställda i bolaget. Arvode för kommittéarbete ska utgå med sammanlagt högst 335 000 kronor, fördelat på 245 000 kronor avseende revisionsutskottet (varav 125 000 kronor till utskottets ordförande och 60 000 kronor vardera till övriga två ledamöter) och 90 000 kronor avseende ersättningsutskottet (varav 40 000 kronor till utskottets ordförande och 25 000 kronor vardera till övriga två ledamöter). Till bolagets revisor ska arvode utgå enligt godkänd räkning.

Godkännande av styrelsens ersättningsrapport
Årsstämman godkände styrelsens ersättningsrapport.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av aktier
Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av aktier, innebärande att styrelsen bemyndigas att fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, mot kontant betalning eller mot betalning genom kvittning eller med apportegendom, eller annars med villkor, besluta om emission av nya aktier, dock att sådana emissioner inte får medföra att bolagets registrerade aktiekapital eller antal aktier i bolaget ökas med mer än totalt 10 procent. Bemyndigandet syftar till att öka bolagets finansiella flexibilitet och styrelsens handlingsutrymme samt att potentiellt utöka bolagets aktieägarkrets.

Beslut om incitamentsprogram 2023

Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om införandet av ett nytt långsiktigt incitamentsprogram för anställda och konsulter med anställningsliknande villkor inom Tobii-koncernen, innefattande beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av högst 1 075 000 C‑aktier, bemyndigande för styrelsen att besluta om återköp av egna C-aktier, bemyndigande för styrelsen att besluta om överlåtelse av egna stamaktier samt bemyndigande för styrelsen att besluta om försäljning av egna stamaktier.

Beslut om ändring av bolagsordning

Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att införa en ny bestämmelse i bolagsordningen som tillåter styrelsen att samla in fullmakter i enlighet med den ordning som föreskrivs i aktiebolagslagen samt som tillåter styrelsen att besluta att aktieägare ska kunna utöva sin rösträtt per post före bolagsstämman.


Om Tobii

Tobii är världsledande inom eyetracking och pionjär inom attention computing. Vårt mål är att göra världen bättre med teknik som förstår vår uppmärksamhet och intention. Vi skapar en bättre framtid med våra produkter och lösningar som appliceras inom områden så som beteendestudier och forskning, hälso- och sjukvård, träning och utbildning, gaming, extended reality (VR, AR & MR), fordonsindustrin, med flera. Tobiis eyetracking-lösningar används av tusentals företag, universitet och forskningsinstitutioner runt om i världen. Tobii har sitt huvudkontor i Sverige och är noterat på Nasdaq Stockholm (TOBII). Mer information finns på: www.tobii.com.

Publiceringsdatum

  • 26 maj, 2023

Relaterade dokument

Investor Relations

Tobii Head of IR - Caroline Strömlid

Carolina Strömlid

Head of Investor Relations

Presskontakt

Rasmus Löwenmo Buckhöj  - Head of Communications, Tobii

Rasmus Löwenmo Buckhöj

Head of Communications


Om Tobii

Tobii är världsledande inom eyetracking och pionjär inom attention computing. Vårt mål är att göra världen bättre med teknik som förstår vår uppmärksamhet och intention. Vi skapar en bättre framtid med våra produkter och lösningar som appliceras inom områden så som beteendestudier och forskning, hälso- och sjukvård, träning och utbildning, gaming, extended reality (VR, AR & MR), fordonsindustrin, med flera. Tobiis eyetracking-lösningar används av tusentals företag, universitet och forskningsinstitutioner runt om i världen. Tobii har sitt huvudkontor i Sverige och är noterat på Nasdaq Stockholm (TOBII). Mer information finns på: www.tobii.com.