Publiceringsdatum

 • 4 maj, 2023

Tobiis delårsrapport för första kvartalet 2023

Pressmeddelande

Stockholm, 4 maj 2023

Tobii AB (publ) redovisade idag resultatet för första kvartalet 2023.

Första kvartalet januari – mars 2023

 • Omsättningen uppgick till 168 MSEK (171), vilket motsvarar en organisk nedgång på 7 %
 • Bruttomarginalen ökade till 73 % (71 %)
 • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till -53 MSEK (-45)
 • Periodens nettoresultat uppgick till -57 MSEK (-42)
 • Resultatet per aktie uppgick till -0,54 SEK (-0,42)
 • Kassaflöde efter löpande investeringar uppgick till 46 MSEK
  (-48), inklusive 166 miljoner kronor i skatteuppskov relaterade till covidlättnader
 • Likvida medel uppgick till 439 MSEK (402), excklusive 49 MSEK (61) in finansiella leasingskulder

Väsentliga händelser under perioden

 • Tobii erhöll tre design wins under kvartalet. En för ett Enterprise VR-headset och två för integration av Tobii Aware i bärbara datorer.
 • Den finansiella ställningen stärktes genom ytterligare skatteuppskov relaterade till covid-lättnader på 63 miljoner kronor och en revolverande kreditfacilitet på 50 miljoner kronor.
 • Den 22 februari 2023 lanserade Sony PlayStation VR2 (PS VR2). Recensioner av både headsetet och dess eyetracking-prestanda har varit positiva.

Väsentliga händelser efter periodens slut

 • Tobii tillkännagav att det har blivit utvalt av världens största underleverantör till fordonsindustrin baserad i Tyskland för att leverera sin mjukvara för driver monitoring systems (DMS) till 25 tunga fordonsmodeller från en europeisk OEM.

VD-kommentar

Vår första design win inom DMS för fordon

Under kvartalet har vi gjort betydande framsteg på många fronter, inte minst inom viktiga kundprojekt inom XR och Automotive. Detta visades tydligt efter kvartalets slut i vårt genombrott inom DMS, där vi vunnit en design win tillsammans med världens största underleverantör till fordonsindustrin. Denna design win tilldelades från en kommersiell fordonstillverkare med flera varumärken och huvudkontor i Europa. Jag förväntar mig att detta var den första av flera design wins under året.

När vi gick in på denna marknad var vår ambition att skapa en ledande lösning med högsta prestanda, som är enklast att integrera och som möjliggör den lägsta totala systemkostnaden för kund. Vår mjukvara för DMS är mycket konkurrenskraftig och vi kan nu framgångsrikt etablera Tobii i branschen. Våra dialoger och projekt med flera tier 1s, OEMs och andra partners har fortsatt att utvecklas väl. Vårt mål är tydligt - att nå en marknadsledande position. Industrin för DMS-mjukvara för fordon förväntas bli en miljardmarknad under det kommande decenniet. Detta adderar ytterligare en betydande marknad för våra kärnteknologier och möjliggör synergier i utveckling och investeringar mellan våra vertikaler.

Ett trögt kvartal intäktsmässigt

Intäkterna under första kvartalet 2023 minskade med 7 procent organiskt. Inom segmentet Products & Solutions var svagheten främst relaterad till fortsatt motvind för försäljningen till företagskunder. Inom segmentet Integrations såg vi en låg nivå av projektrelaterade intäkter (NRE) under kvartalet och vi fick inga licensintäkter från Sony eftersom de förbrukade licenser köpta under 2022.

Vi är trygga i potentialen för vårt Integrations-segment för helåret. Som vi betonade i vårt rekordstarka fjärde kvartal 2022 kan vår verksamhet variera avsevärt mellan kvartalen. För att skapa en mer korrekt bild bör vår underliggande finansiella utveckling därför ses över en längre tidshorisont.

Vi hade ytterligare ett kvartal med positivt kassaflöde och genererade 46 miljoner kronor i kassaflöde efter löpande investeringar, vilket resulterade i en sund kassa på 439 miljoner kronor. Kassaflödet stärktes av 63 miljoner kronor i uppskjuten skatt relaterad till Covid-lättnader. Vi har också tecknat en kreditfacilitet på 50 miljoner kronor, vilket stärker vår likviditetsposition ytterligare.

Vi bygger vidare på vår framgångsrika historik av selektiva förvärv

Den makroekonomiska osäkerheten under de senaste kvartalen har skapat utmanande finansieringsvillkor för många företag vilket har resulterat i fler M&A-möjligheter till attraktiva värderingar.

Under första kvartalet förvärvade vi Oculid i Tyskland. Oculid har en ledande lösning för molnbaserade användar- och marknadsstudier på mobiltelefoner. Genom samgåendet kan vi accelerera vår produktutveckling, skapa ett mer komplett erbjudande för Tobii och påskynda kommersialiseringen av Oculids produkt. Affären är till sin karaktär snarlikt vårt förvärv av Phasya 2021, som gav oss viktig kompletterande teknik som banade väg för de framsteg vi nu gör inom DMS.

Vi kommer fortsätta att vara mycket selektiva och precisa i vår förvärvsstrategi också framöver.

Genombrott för våra långsiktiga investeringar

Under 2023 har Tobii redan uppnått många viktiga genombrott. Vi har äntligen nått massmarknaden med miljontals användare som upplevt kraften i eyetracking med PSVR 2. 2023 är ännu mer betydelsefullt eftersom vi också har lyckats bryta oss in på en ny stor marknad, DMS-mjukvara för fordon. Jag ser fram emot att avsluta detta år med att återigen vara lönsam under fjärde kvartalet 2023.

Anand Srivatsa

VD

Webbpresentation
Klockan 09.00 idag håller Tobii en webbpresentation för investerare, analytiker och finanspress. Presentationsmaterialet och en länk till webbpresentationen kommer att finns tillgängligt under Kalendern på Tobiis hemsida innan webcasten. Där kommer även delårsrapporten och en inspelning av webbpresentationen finnas tillgänglig efter offentliggörandet och presentationen. Ni kan också delta genom följande länk.

Denna information är insiderinformation som Tobii AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 4 maj 2023 kl. 07.30 CET.


Om Tobii

Tobii är världsledande inom eyetracking och pionjär inom attention computing. Vårt mål är att göra världen bättre med teknik som förstår vår uppmärksamhet och intention. Vi skapar en bättre framtid med våra produkter och lösningar som appliceras inom områden så som beteendestudier och forskning, hälso- och sjukvård, träning och utbildning, gaming, extended reality (VR, AR & MR), fordonsindustrin, med flera. Tobiis eyetracking-lösningar används av tusentals företag, universitet och forskningsinstitutioner runt om i världen. Tobii har sitt huvudkontor i Sverige och är noterat på Nasdaq Stockholm (TOBII). Mer information finns på: www.tobii.com.

Publiceringsdatum

 • 4 maj, 2023

Relaterade dokument

  Kategori

  • Regulatorisk
  • Finansiell rapport

Investor Relations

Tobii Head of IR - Caroline Strömlid

Carolina Strömlid

Head of Investor Relations

Presskontakt

Tobii Head of PR and Comms

Joel Karlsson

Head of Communications, Tobii


Om Tobii

Tobii är världsledande inom eyetracking och pionjär inom attention computing. Vårt mål är att göra världen bättre med teknik som förstår vår uppmärksamhet och intention. Vi skapar en bättre framtid med våra produkter och lösningar som appliceras inom områden så som beteendestudier och forskning, hälso- och sjukvård, träning och utbildning, gaming, extended reality (VR, AR & MR), fordonsindustrin, med flera. Tobiis eyetracking-lösningar används av tusentals företag, universitet och forskningsinstitutioner runt om i världen. Tobii har sitt huvudkontor i Sverige och är noterat på Nasdaq Stockholm (TOBII). Mer information finns på: www.tobii.com.