Publiceringsdatum

 • 1 februari, 2024

Tobii kallar till extra bolagsstämma

Tobii AB (publ) kallar härmed till extra bolagsstämma måndagen den 4 mars 2024 kl. 10.00 i Tobiis lokaler, Karlsrovägen 2D, 182 53 Danderyd.

Registrering och anmälan

Aktieägare som vill deltaga i extra bolagsstämman ska (i) vara upptagen i den av Euroclear Sweden AB framställda aktieboken avseende förhållandena den 23 februari 2024, och (ii) anmäla sig till den extra bolagsstämman senast den 27 februari 2024. Anmälan kan ske via e-post till generalmeeting@tobii.com eller skriftligt till Tobii AB (publ), att. Carolina Strömlid, Box 743, 182 17 Danderyd. Vid anmälan bör uppges namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer och aktieinnehav samt i förekommande fall uppgift om ställföreträdare, ombud och biträde.

För att ha rätt att delta i extra bolagsstämman måste en aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier, förutom att anmäla sig till stämman, låta registrera aktierna i eget namn så att aktieägaren blir införd i aktieboken per 23 februari 2024. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering) och begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner i sådan tid i förväg som förvaltaren bestämmer. Rösträttsregistreringar som gjorts senast den andra bankdagen efter den 23 februari 2024 beaktas vid framställningen av aktieboken.

Förhandsröstning

Aktieägarna får utöva sin rösträtt vid extra bolagsstämman genom att rösta på förhand, s.k. poströstning i enlighet med Tobiis bolagsordning. För förhandsröstning ska ett särskilt formulär användas. Formuläret finns tillgängligt på bolagets hemsida, www.tobii.com/sv/. Den som vill närvara i stämmolokalen personligen eller genom ombud, måste anmäla detta enligt vad som anges under Registrering och anmälan ovan. Det betyder att en anmälan genom endast poströstning inte räcker för den som vill närvara i stämmolokalen.

Det ifyllda formuläret måste vara Tobii tillhanda senast tisdagen den 27 februari 2024. Det ifyllda formuläret kan skickas med e-post till generalmeeting@tobii.com eller med post till Tobii AB (publ), att. Carolina Strömlid, Box 743, 182 17 Danderyd. Om aktieägaren förhandsröstar genom ombud ska fullmakt biläggas formuläret. Om aktieägaren är en juridisk person ska registreringsbevis eller annan behörighetshandling biläggas formuläret. Aktieägaren får inte förse förhandsrösten med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är rösten ogiltig.

Ytterligare anvisningar och villkor framgår av förhandsröstningsformuläret.

Ombud m.m.

Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda skriftlig och daterad fullmakt för ombudet eller, för det fall rätten att företräda aktieägarens aktier är uppdelad på olika personer, ombuden med angivande av antal aktier respektive ombud har rätt att företräda. Fullmakten är giltig högst ett år från utfärdandet, eller under den längre giltighetstid som anges i fullmakten, dock längst fem år från utfärdandet. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen, som utvisar behörighet att utfärda fullmakten, bifogas. Fullmakten i original samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före extra bolagsstämman insändas per brev till bolaget på ovan angivna adress. Blankett för fullmakt finns att hämta på bolagets hemsida, www.tobii.com/sv/, och kommer även att sändas till aktieägare som så begär och som uppger sin postadress.

Rätt att begära upplysningar

Aktieägarna erinras om rätten att, vid extra bolagsstämman, ställa frågor till styrelsen och verkställande direktören i enlighet med aktiebolagslagen 7 kap. 32 §.

Antal aktier och röster

I bolaget finns per dagen för denna kallelse totalt 108 359 645 aktier i Tobii AB (publ), varav 106 182 266 stamaktier och 2 177 379 C-aktier, motsvarande totalt 106 400 003,9 röster. Bolagets egna innehav uppgår till 310 562 stamaktier och 2 177 379 C-aktier. Bolaget får inte rösta för egna aktier.

Förslag till dagordning

 1. Extra bolagsstämmans öppnande och val av ordförande vid bolagsstämman.
 2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
 3. Godkännande av dagordningen.
 4. Val av en eller två justeringspersoner att justera protokollet.
 5. Prövning av om extra bolagsstämman blivit behörigen sammankallad.
 6. Förslag till beslut om ändring av bolagsordning.
 7. Förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av stamaktier.
 8. Extra bolagsstämmans avslutande.

Val av ordförande vid bolagsstämman (ärende 1)

Styrelsen föreslår att advokat Rikard Lindahl från Advokatfirman Vinge väljs till ordförande vid extra bolagsstämman, eller vid förhinder för honom, den som styrelsen anvisar.

Förslag till beslut om ändring av bolagsordning (ärende 6)

Styrelsen föreslår att stämman beslutar om ändring av § 4 och § 5 i bolagsordningen enligt nedan. Beslutet är villkorat av, och ska anmälas för registrering hos Bolagsverket efter att bolaget har beslutat om nyemission av aktier på basis av och under förutsättning av extra bolagsstämmans godkännande av förslaget om emissionsbemyndigande enligt ärende 7 nedan.

Förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av stamaktier (ärende 7)

Styrelsen föreslår att extra bolagsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma, besluta om emission av nya stamaktier med företrädesrätt för bolagets aktieägare. Bolagets aktiekapital och antalet aktier får med stöd av bemyndigandet ökas med ett belopp respektive antal som ryms inom gränserna enligt vid var tid gällande bolagsordning, dock att den samlade emissionslikviden inte får överstiga cirka 300 miljoner kronor. Emissioner ska kunna ske mot kontant betalning och/eller genom kvittning, eller i övrigt förenas med villkor.

Vidare föreslår styrelsen att styrelsen, eller den styrelsen utser, ska äga rätt att vidta de smärre ändringar av stämmans beslut som kan bli erforderliga i samband med registrering vid Bolagsverket eller av annat administrativt skäl.

Särskilda majoritetskrav

För giltigt beslut enligt ärende 6 ovan krävs bifall av minst två tredjedelar (2/3) av såväl de avgivna rösterna som de vid den extra bolagsstämman företrädda aktierna.

Handlingar

Handlingar enligt aktiebolagslagen kommer att hållas tillgängliga hos Tobii AB (publ), med säte i Danderyds kommun, adress Karlsrovägen 2D, 182 53 Danderyd och på bolagets hemsida, www.tobii.com/sv/, samt sändas till aktieägare som så begär och som uppger sin postadress. Tobiis organisationsnummer är 556613-9654.

Behandling av personuppgifter

För information om hur dina personuppgifter behandlas hänvisas till den integritetspolicy som finns tillgänglig på Euroclears hemsida.

Danderyd i februari 2024

Tobii AB (publ)

Styrelsen


Om Tobii

Tobii är världsledande inom eyetracking och pionjär inom attention computing. Vårt mål är att göra världen bättre med teknik som förstår vår uppmärksamhet och intention. Vi skapar en bättre framtid med våra produkter och lösningar som appliceras inom områden så som beteendestudier och forskning, hälso- och sjukvård, träning och utbildning, gaming, extended reality (VR, AR & MR), fordonsindustrin, med flera. Tobiis eyetracking-lösningar används av tusentals företag, universitet och forskningsinstitutioner runt om i världen. Tobii har sitt huvudkontor i Sverige och är noterat på Nasdaq Stockholm (TOBII). Mer information finns på: www.tobii.com.

Publiceringsdatum

 • 1 februari, 2024

Relaterade dokument

  Kategori

  • Tobii Group
  • Pressmeddelande

Investor Relations

Tobii Head of IR - Caroline Strömlid

Carolina Strömlid

Head of Investor Relations

Presskontakt

Tobii Head of PR and Comms

Joel Karlsson

Head of Communications, Tobii


Om Tobii

Tobii är världsledande inom eyetracking och pionjär inom attention computing. Vårt mål är att göra världen bättre med teknik som förstår vår uppmärksamhet och intention. Vi skapar en bättre framtid med våra produkter och lösningar som appliceras inom områden så som beteendestudier och forskning, hälso- och sjukvård, träning och utbildning, gaming, extended reality (VR, AR & MR), fordonsindustrin, med flera. Tobiis eyetracking-lösningar används av tusentals företag, universitet och forskningsinstitutioner runt om i världen. Tobii har sitt huvudkontor i Sverige och är noterat på Nasdaq Stockholm (TOBII). Mer information finns på: www.tobii.com.