Tobii Sustainability

Hållbarhet och påverkan

Som ett globalt teknikföretag har vi inte bara en meningsfull inverkan på världen tack vare de lösningar vi tillhandahåller våra kunder och användare, utan även på vårt sätt att bedriva vår verksamhet.

Vår hållbarhetstrategi

Eye tracking study small child Tobii Pro Fusion

Lösningar för en bättre framtid

People in a meeting at Tobii

Sättet vi bedriver vår verksamhet

Vår mission är att göra världen bättre med teknik som förstår vår uppmärksamhet och intention.

Hållbarhetsmål

Hållbarhetsmål är en del av Tobiis strategi och ingår i våra affärsplaner. Tobii bidrar till flera av FN:s hållbarhetsmål (Sustainable Development Goals, SDG) och har mest direkt påverkan på mål 3 God hälsa och välbefinnande och mål 12 Hållbar konsumtion och produktion.

Sustainability icons Swedish

Tobii bidrar till FN:s globala mål för hållbar utveckling  

MÅL 3 - GOD HÄLSA OCH VÄLBEFINNANDE 
Tobii är en producent av teknik och lösningar som direkt förbättrar hundratusentals människors välbefinnande, och har potential att hjälpa miljoner. Detta sträcker sig från att hjälpa individer att kommunicera och vara mer självständiga, till diagnos och behandling av medicinska tillstånd. Som arbetsgivare påverkar Tobii dessutom våra medarbetares arbetsmiljö och säkerhet. 

MÅL 4 - GOD UTBILDNING FÖR ALLA 
Genom våra kommunikationslösningar hjälper Tobii personer med funktionsnedsättning att få en röst och en chans att bli hörda, så att de inte utesluts från det allmänna utbildningssystemet. Vårt specialutbildningsverktyg Boardmaker hjälper miljoner studenter med inlärningsutmaningar. Användningen av eyetracking växer också inom många andra utbildningsrelaterade ändamål, till exempel vid läsbedömningar. 

MÅL 5 - JÄMSTÄLLDHET 
Tobii verkar i en bransch där det finns ojämn könsfördelning. Tobii har ett omfattande program för mångfald och inkludering och arbetar aktivt med flera initiativ för att vara en mångsidig och inkluderande organisation. 

MÅL 8 - ANSTÄNDIGA ARBETSVILLKOR OCH EKONOMISK TILLVÄXT 
Både direkt och indirekt påverkar Tobii arbetsmiljön och förhållandena för många grupper av människor, inklusive sina egna medarbetare, kontrakterade leverantörer och underleverantörer. Tobiis policyer och rutiner för arbetsmiljö och säkerhet samt leverantörens uppförandekod är tydligt kopplade till mål 8. 

MÅL 10 - MINSKAD OJÄMLIKHET 
Vi på Tobii anser att alla har en grundläggande mänsklig rättighet till en röst. Alla Tobiis avdelningar bidrar till detta, från att skapa de kärnteknologier som krävs och att föra ut kommunikationsprodukter på marknaden till att möjliggöra relevant forskning om mänskligt beteende. Tobii påverkar också detta mål som arbetsgivare där vi arbetar för att minska ojämlikheter via vårt mångfalds- och inkluderingsprogram. 

MÅL 12 - HÅLLBAR KONSUMTION OCH PRODUKTION 
Tobii har åtagit sig att göra våra produkters hela livscykler, från tillverkning till användning och bortskaffande, mer miljövänliga. 

MÅL 13 - BEKÄMPA KLIMATFÖRÄNDRINGARNA 
Tobii har åtagit sig att minska vår miljö- och klimatpåverkan och arbetar för att minska CO2-utsläpp från kontorens energiförbrukning, transport av produkter och affärsresor. Vi skapar också teknik och lösningar som ger både våra kunder och deras slutanvändare möjlighet att använda energi mer effektivt via erbjudanden såsom Tobii Spotlight Technology™ och Tobii Aware.