Tobii Global employee meeting

Hur vi driver vår verksamhet

Våra väsentliga hållbarhetsaspekter ligger i linje med vår affärsstrategi. Vi fokuserar på att vara en hållbar arbetsgivare som tar ansvar för miljön och agerar etiskt, vilket vi också har förlängt genom arbetet inom vårt leverantörsnätverk.

Hållbar arbetsgivare

Bakom Tobiis framgång hittar du våra lysande medarbetare, Tobiianerna. Det är de som formar vår starka företagskultur och bidrar till att uppnå Tobiis mål.

Lärande kultur

Tobii erbjuder en dynamisk arbetsplats med generösa inlärnings- och utvecklingsmöjligheter. Vi strävar efter att utveckla och förbättra vår inlärningskultur och vårt sätt att arbeta för att ge den bästa miljön för personlig och organisatorisk utveckling.

Mångfald och inkludering

Vi brinner för att skapa en inkluderande och välkomnande miljö som värdesätter och främjar mångfald. Mångfald och inkludering är en del av våra strategiska affärsbeslut, såväl som vårt dagliga arbete, och sträcker sig långt utöver våra juridiska skyldigheter. Idag har vi medarbetare från över 50 olika länder på vårt huvudkontor.

Att må bra och ha kul på jobbet

Att skapa en hälsosam, rolig och engagerande arbetsplats är ett av våra fokusområden. Vår evenemangskommitté "Fun Trackers" genomför aktiviteter för att utveckla och bibehålla vår kultur och samhörighet. Vårt hälsoinitiativ ”Team Tobii” genomför också flera olika aktiviteter för att främja medarbetarnas välbefinnande och hälsa. Vi har ett brett utbud av förmåner och program över hela företaget, som ska bidra till en bra balans mellan arbete och privatliv och främja långsiktig hälsa hos medarbetarna.

Miljöansvar

Vi är införstådda med utmaningarna i samband med klimatförändringarna och de påverkan detta kan ha på människors hälsa och på miljön - Vi är införstådda med utmaningarna i samband med klimatförändringarna och den påverkan detta kan ha på människors hälsa och miljö.

Produktdesign och livscykelhantering

Tobii har åtagit sig att minska miljöpåverkan av våra produkter under hela livscykeln, från tillverkning till användning och återvinning. Viktiga faktorer vi tar hänsyn till när vi väljer material är produktens användarupplevelse, livslängd och användbarhet, samt att minimera miljöpåverkan och förbättra vår materialeffektivitet.

Koldioxidutsläpp och energiförbrukning

Vi analyserar och följer årligen upp vår miljöpåverkan som en del av vårt miljöledningsprogram. Vi optimerar kontinuerligt vår leverantörskedja för att minska koldioxidutsläppen från transporter av produkter. En del av den miljöpåverkan Tobii ger upphov till kommer från energianvändning i våra kontor. Vi har infört 100 % förnybar energi i de lokaler där vi har egna avtal, och för kontor där vi har direktavtal med elleverantörer övervakar vi systematiskt energiförbrukningen och arbetar för att förbättra vår energieffektivitet.

Producentansvar

Tobii är medlem i olika efterlevnadssystem för insamling, återvinning och återanvändning av elektroniskt avfall (WEEE), batterier och förpackningar. Vi har samarbetat med lokala organisationer inom Europeiska Unionen såväl som i Storbritannien, Schweiz och Norge för att undvika onödig transport av elektroniskt avfall och batterier för återtagning. Lär dig mer om hur du kan återvinna din Eye Tracker, Återtagningsalternativ och hur vi tar ansvar angående WEEE/BATT/PACK:
Producentansvar

Affärsetik

Vi strävar efter att vara ett transparent och ansvarsfullt företag som både bygger och förtjänar förtroende, och att vara en värdig och mycket engagerad samarbetspartner. Vi har en stark värdegrund och en hög ambitionsnivå avseende affärsetik och efterlevnad, såväl som företag och som individer. Vi gör detta för att det är viktigt för oss att vara en positiv kraft i samhället och att ha ett gott anseende, trogna kunder och motiverade medarbetare.

Tobiis uppförandekod

För oss på Tobii är det viktigt att bedriva vår verksamhet på ett sätt som är rättvist, ärligt, öppet och med integritet, och efterleva de juridiska kraven i de länder där vi verkar. Som ett globalt företag måste vi följa de olika regelverk i de länder där vi bedriver verksamhet. Om sådana lokala regelverk skiljer sig från Tobiis uppförandekod så är vår riktlinje att vi följer de regler som innebär ett mer konservativt förhållningssätt.

Visselblåsarpolicyn

Visselblåsarpolicyn innehåller information om hur man rapporterar klagomål, vad man ska rapportera, behandling av rapporter, undersökningsresultat, och skydd av visselblåsare, inklusive en klausul mot repressalier. Vem som helst, inklusive anställda, partners, leverantörer eller allmänheten, kan rapportera öppet, konfidentiellt eller anonymt och rapporterna hanteras konfidentiellt.

Antikorruptionspolicyn

Risker för mutor och korruption hanteras som en del av den riskanalys som Tobiis ledningsgrupp går igenom årligen tillsammans med styrelsen. Även Tobiis leverantörspolicy uttrycker en nollvision för alla former av mutor, korruption, utpressning och förskingring.

Datasäkerhet och integritet

Vi har ett antal rutiner och förfaranden för att säkerställa överensstämmelse med den allmänna dataskyddsförordningen (GDPR) och vi är fast beslutna att säkerställa att integriteten skyddas. Vår integritetspolicy beskriver hur Tobii hanterar personuppgifter.

Hållbarhetsprogram för leverantörer

Tobii är ett globalt företag med leverantörer spridda över hela världen. Som leverantör av slutprodukter och plattformar hanterar inte Tobii själva råmaterialet utan sätter nödvändiga standarder som ska följas i hela leveranskedjan.

Som en väsentlig del av Tobiis hållbarhetsarbete strävar vi efter att våra leverantörer och underleverantörer bedriver affärer enligt högsta tillämpliga ESG-standarder (Environmental, Social and Governance). Vårt hållbarhetsprogram för leverantörer innehåller processer för att efterleva dessa standarder.

Programmet sträcker sig från kvalificering av nya leverantörer och över hela uppdragsperioden. Standarderna och kraven anges tydligt i Uppförandekoden för leverantörer, i syfte att säkerställa att alla leverantörer och deras underleverantörer tar miljö- och etiskt ansvar, att arbetsförhållandena är säkra och rättvisa och att arbetare behandlas med respekt och värdighet. Tobiis uppförandekod för leverantörer kräver att alla leverantörer respekterar mänskliga rättigheter i enlighet med internationellt erkända standarder, inklusive ILO-deklarationen om grundläggande principer och rättigheter i arbetet och FN:s allmänna deklaration om mänskliga rättigheter. Vi övervakar efterlevnad och driver kontinuerliga förbättringar genom vårt granskningsprogram.

Relaterade dokument