Chairs at an event

Bolagsstämma

Årsstämma 2021

  • 18 maj, 2021
  • Online

Eventinformation

  • 18 maj, 2021

  • Online

  • Free

Information om årsstämman 2021

Årsstämman för 2021 kommer att äga rum den 18 maj 2021.

Anmälan

För att motverka spridning av Covid-19 har styrelsen beslutat att årsstämman kommer att genomföras enbart genom förhandsröstning, utan möjlighet att närvara personligen eller genom ombud. Tobii välkomnar alla aktieägare att utnyttja sin rösträtt vid årsstämman genom förhandsröstning med stöd av tillfälliga lagregler i den ordning som beskrivs nedan. Information om de vid årsstämman fattade besluten offentliggörs den 18 maj 2021 så snart utfallet av röstningen är slutligt sammanställt.

Sista dagen att anmäla sitt deltagande på stämman är måndagen den 17 maj 2021.

Vid anmälan bör uppges fullständigt namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer och aktieinnehav samt i förekommande fall uppgift om ställföreträdare, ombud och biträde. Anmälan bör i förekommande fall åtföljas av fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar.

Som en tjänst till bolagets aktieägare arrangerar Tobii den 18 maj 2021 kl. 10.00-11.00 en digital frågestund om verksamhetsåret 2020. För anmälan och deltagande i frågestunden kontakta IR@tobii.com

Eventinformation

  • 18 maj, 2021

  • Online

  • Free

Relaterade dokument

Investor contact

IR_Manager_Henrik_Mawby

Henrik Mawby

Head of Investor Relations, Tobii