Chairs at an event

Bolagsstämma

Årsstämma 2023

 • 26 maj, 2023
 • Tobii AB - Karlsrovägen 2D, Danderyd, Stockholm

Eventinformation

 • 26 maj, 2023

 • Tobii AB - Karlsrovägen 2D, Danderyd, Stockholm

 • Tid

  kl. 11.00

 • Free

Information om Årsstämman 2023

Tobii AB kommer att hålla sin årsstämma den 26 maj 2023 kl. 11.00 i Tobiis lokaler, Karlsrovägen 2D, 182 53 Danderyd. Årsstämman kommer även kunna följas online via en direktsänd webcast. Vår VD Anand Srivatsa kommer hålla i presentationen och därefter ges möjlighet att ställa frågor via chatten online eller muntligen på plats. Observera att formellt deltagande och röstning endast är möjligt för personer som deltar på plats i egen person eller via ombud.

Använd följande länk för att ansluta till vår webcast.

Anmälan

Aktieägare som vill deltaga i årsstämman måste vara upptagen i den av Euroclear Sweden AB framställda aktieboken avseende förhållandena den 17 maj 2023, och anmäla sig till årsstämman senast den 22 maj 2023. Anmälan kan ske skriftligt till Tobii AB (publ):

Vid anmälan bör uppges fullständigt namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer och aktieinnehav samt i förekommande fall uppgift om ställföreträdare, ombud och biträde. Anmälan bör i förekommande fall åtföljas av fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar.

För att ha rätt att delta i årsstämman måste en aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier, förutom att anmäla sig till stämman, låta registrera aktierna i eget namn så att aktieägaren blir införd i aktieboken per den 17 maj 2023. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering) och begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner i sådan tid i förväg som förvaltaren bestämmer. Rösträttsregistreringar som gjorts senast den andra bankdagen efter den 17 maj 2023 beaktas vid framställningen av aktieboken.

Rätt att begära upplysningar

Aktieägarna erinras om rätten att, vid årsstämman, ställa frågor till styrelsen och verkställande direktören i enlighet med aktiebolagslagen 7 kap. 32 §. Begäran om sådana upplysningar ska lämnas skriftligen till Tobii AB (publ), att. AGM, Box 743, 182 17 Danderyd, eller via e-post till generalmeeting@tobii.com.

Eventinformation

 • 26 maj, 2023

 • Tobii AB - Karlsrovägen 2D, Danderyd, Stockholm

 • Tid

  kl. 11.00

 • Free

Relaterade dokument

Investor contact

IR_Manager_Henrik_Mawby

Henrik Mawby

Head of Investor Relations, Tobii