Chairs at an event

Bolagsstämma

Extra bolagsstämma

 • 4 mars, 2024
 • Tobiis lokaler, Karlsrovägen 2D, 182 53 Danderyd

Eventinformation

 • 4 mars, 2024

 • Tobiis lokaler, Karlsrovägen 2D, 182 53 Danderyd

 • Tid

  kl. 10.00

Information om extra bolagsstämma

Tobii AB kommer att hålla en extra bolagsstämma den 4 mars 2024 kl. 10.00 i Tobiis lokaler, Karlsrovägen 2D, 182 53 Danderyd.

Anmälan

Aktieägare som vill deltaga i den extra bolagsstämman måste vara upptagen i den av Euroclear Sweden AB framställda aktieboken avseende förhållandena den 23 februari 2024, och anmäla sig till den extra bolagsstämman senast den 27 februari 2024.

 • Anmälan via e-post till: 
  generalmeeting@tobii.com
 • Anmälan skriftligt till:
  Tobii AB, att. Carolina Strömlid, Karlsrovägen 2D, Box 743, 182 17 Danderyd

Vid anmälan bör uppges fullständigt namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer och aktieinnehav samt i förekommande fall uppgift om ställföreträdare, ombud och biträde. Anmälan bör i förekommande fall åtföljas av fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar.

För att ha rätt att delta i bolagsstämman måste en aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier, förutom att anmäla sig till stämman, låta registrera aktierna i eget namn så att aktieägaren blir införd i aktieboken per den 23 februari 2024. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering) och begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner i sådan tid i förväg som förvaltaren bestämmer. Rösträttsregistreringar som gjorts senast den andra bankdagen efter den 23 februari 2024 beaktas vid framställningen av aktieboken.

Rätt att begära upplysningar

Aktieägarna erinras om rätten att, vid årsstämman, ställa frågor till styrelsen och verkställande direktören i enlighet med aktiebolagslagen 7 kap. 32. Begäran om sådana upplysningar ska lämnas skriftligen till Tobii AB (publ), att. AGM, Box 743, 182 17 Danderyd, eller via e-post till generalmeeting@tobii.com.

Eventinformation

 • 4 mars, 2024

 • Tobiis lokaler, Karlsrovägen 2D, 182 53 Danderyd

 • Tid

  kl. 10.00

Relaterade dokument

  Typ av event

  • Bolagsstämma

Investor contact

Tobii Head of IR - Caroline Strömlid

Carolina Strömlid

Head of Investor Relations, Tobii