Tobii Investor relations

Ersättning till ledande befattningshavare

Ersättningar och incitamentsprogram

Information om ersättning till koncernledning och styrelsearvoden finns i den
senaste årsredovisningen och i de senaste rapporterna som finns tillgängliga på sidan för årsstämman.