Tobii Investor relations

Bolagsstyrning

Syftet med bolagsstyrningen är att förse Tobii och dess ägare med system och strukturer för en effektiv styrning och kontroll av verksamheten i kombination med öppenhet, tydlighet och god affärsetik.

Introduktion till bolagsstyrning

Tobii AB (publ) är ett svenskt publikt aktiebolag som lyder under svensk lag. Bolagsstyrningen regleras av Nasdaq Stockholm regelverk för emittenter, Svensk kod för bolagsstyrning (Koden) och andra tillämpliga regler, normer och policys.

Den svenska koden för bolagsstyrning är baserad på principen ”följ eller förklara”. Det innebär att ett bolag kan avvika från kodens bestämmelser utan att detta innebär ett brott mot koden. Dock måste företag som avviker från Koden förklara valda alternativa lösningar samt orsaken till dessa.

Eventuella avvikelser rapporteras i bolagets bolagsstyrningsrapport, vilken ingår som en del av Tobiis årsredovisningar som finns tillgängliga på sidan för
finansiella rapporter.

Relaterade sidor

Relaterad information