Tobii Investor relations

Bolagsstyrning

Introduktion till bolagsstyrning

Syftet med bolagsstyrningen är att förse Tobii och dess ägare med system och strukturer för en effektiv styrning och kontroll av verksamheten i kombination med öppenhet, tydlighet och god affärsetik.

Tobii AB (publ) är ett svenskt publikt aktiebolag som lyder under svensk lag. Bolagsstyrningen regleras av Nasdaq Stockholm regelverk för emittenter, Svensk kod för bolagsstyrning (Koden) och andra tillämpliga regler, normer och policys.

Den svenska koden för bolagsstyrning är baserad på principen ”följ eller förklara”. Det innebär att ett bolag kan avvika från kodens bestämmelser utan att detta innebär ett brott mot koden. Dock måste företag som avviker från Koden förklara valda alternativa lösningar samt orsaken till dessa.

Eventuella avvikelser rapporteras i bolagets bolagsstyrningsrapport, vilken ingår som en del av Tobiis årsredovisningar som finns tillgängliga på sidan för
finansiella rapporter.

Relaterade sidor

Tobii board committee
Bolagsstyrning

Bolagsstyrningsstruktur

There are five central functions of Tobii´s corporate governance structure. Learn about the rules regarding general meetings, audit and other functions.

Lär dig mer
Teamwork
Bolagsstyrning

Valberedning

Tobiis valberedning består av representanter för bolagets tre största aktieägare tillsammans med styrelsens ordförande. Valberedningen utses av bolagets tre största aktieägare.

Lär dig mer
board members meeting
Bolagsstyrning

Styrelsens arbete

Styrelsen är det näst högsta beslutande organet efter bolagsstämman och ytterst ansvarig för Tobiis organisation och förvaltningen av dess angelägenheter.

Lär dig mer
Tobii Board committee
Bolagsstyrning

Styrelsens utskott

Information om revisionsutskottets och ersättningsutskottets sammansättning och uppgifter. Ta reda på deras uppgifter och ansvar.

Lär dig mer
Tobii Auditors
Bolagsstyrning

Revisor

PricewaterhouseCoopers AB (PwC) har varit Tobiis revisor sedan årsstämman 2005. PwC omvaldes vid ordinarie årsstämma 2021 fram till årsstämman 2022.

Lär dig mer
Tobii Articles of association
Bolagsstyrning

Bolagsordning

Bolagsordningen fastställs av bolagsstämman och ska innehålla ett antal obligatoriska uppgifter av grundläggande natur för bolaget.

Lär dig mer
Risk management
Bolagsstyrning

Riskhantering

Risker och osäkerhetsfaktorer är ett naturligt inslag i all affärsverksamhet. Tobii arbetar kontinuerligt med att identifiera, utvärdera och hantera de risker som verksamheten utsätts för.

Lär dig mer
Tobii Board of directors
Bolagsstyrning

Styrelse

Styrelsen ansvarar för Tobiis organisation och förvaltningen av företagets angelägenheter. Tobiis styrelse består av åtta ordinarie ledamöter, inklusive styrelseordföranden, utan suppleanter.

Lär dig mer
Tobii Corporate
Om Tobii

Ledningsgrupp

Vår ledningsgrupp besitter erfarenhet och kunskap som är fundamental för Tobiis framgång.

Lär dig mer

Relaterad information