Teamwork

Valberedning

Valberedningens primära uppgift är att lämna förslag till årsstämman om styrelsens sammansättning, val av revisorer, styrelsearvoden och revisorsarvoden, vilket sedan beslutas av årsstämman.

Valberedningens arbete inleds med att granska den utvärdering av föregående årets styrelsearbete som styrelsen låtit utföra.

Tobiis valberedning består av representanter för bolagets tre största aktieägare tillsammans med styrelsens ordförande. Valberedningen utses av bolagets tre största aktieägare.

Inför varje årsstämma ska valberedningen bestå av styrelsens ordförande tillsammans med tre representanter utsedda av de tre största aktieägarna som var registrerade i den av Euroclear Sverige förda aktieboken den 30 september föregående år. Om någon av dessa aktieägare väljer att avstå från denna rätt att utse en representant övergår rätten till den aktieägare som, efter dessa aktieägare, har det största aktieinnehavet.

Så länge de tre grundarna – Henrik Eskilsson, John Elvesjö och Mårten Skogö – indirekt eller direkt innehar aktier som tillsammans gör dem till en av de tre största aktieägarna har de rätt att utse en av ledamöterna.

Valberedningens ledamöter

De nuvarande valberedningens ledamöter:

  • Helen Fasth Gillstedt, utsedd av Handelsbanken Fonder, Valberedningens ordförande

  • Kent Sander, utsedd av Tobiis tre grundare

  • Erik Durhan, utsedd av Öhman Fonder

  • Per Norman, Tobiis styrelseordförande

Tobiis valberedning uppfyller kraven på oberoende.

Uppgifter

I valberedningens uppgifter ingår att lämna förslag till årsstämman avseende:

  • Ordförande vid stämman

  • Val av styrelseledamöter

  • Styrelsens ordförande

  • Arvode till styrelsen inklusive ordföranden samt ersättning för utskottsarbete

  • Val av revisor och revisorsarvoden

  • Valberedningens regler och mandat

Valberedningen ska också föreslå val av revisorer när denna fråga ska beslutas av årsstämman.

Förslag till valberedningen och kontaktuppgifter

Aktieägare kan kontakta valberedningen och inkomma med förslag via epost till 
valberedning@tobii.com. Sista datum att inkomma med förslag inför årsstämman är 31 januari 2024.