Tobii Board committee

Styrelsens utskott

Revisionsutskott

Tobii har ett revisionsutskott som består av tre medlemmar:

Per Norman, Charlotta Falvin och Mats Backman.

Revisionsutskottet ska, utan att det påverkar styrelsens ansvar och uppgifter, övervaka bolagets finansiella rapportering, övervaka effektiviteten hos bolagets interna kontroller, internrevision och riskhantering, hålla sig informerad om revisionen av årsredovisningen och koncernredovisningen, granska och övervaka revisorernas opartiskhet och oberoende och särskilt uppmärksamma huruvida revisorerna bistår Bolaget med andra tjänster än revisionstjänster samt bistå vid utarbetandet av förslag till bolagsstämmans beslut och val av revisorer.

Ersättningsutskott

Tobii har ett ersättningsutskott som består av tre medlemmar:

Per Norman, Jörgen Lantto och Jan Wäreby.

Ersättningsutskottet ska förbereda ärenden avseende ersättningsprinciper, ersättning och andra anställningsvillkor för VD och de ledande befattningshavarna.