board members meeting

Styrelsens arbete

Styrelsen är det näst högsta beslutande organet efter bolagsstämman och ytterst ansvarig för Tobiis organisation och förvaltningen av dess angelägenheter.

I styrelsens uppgifter ingår bland annat att

  • fastställa övergripande mål och strategier
  • kontinuerligt utvärdera den finansiella ställningen, resultatet och den operativa ledningen
  • besluta om större investeringar samt större organisationsförändringar i bolaget
  • utse VD, revisionsutskott och ersättningsutskott
  • besluta om lön och annan ersättning till VD samt godkänna väsentliga uppdrag som VD har utanför bolaget
  • se till att det finns ändamålsenliga rutiner och system för uppföljning och kontroll av bolagets verksamhet och risker
  • fastställa erforderliga riktlinjer för bolagets uppträdande i samhället i syfte att säkerställa dess långsiktigt värdeskapande förmåga
  • säkerställa att bolagets informationsgivning präglas av öppenhet samt är korrekt, relevant och tillförlitlig, samt att finansiella rapporter upprättas i rätt tid.

Styrelsens arbete regleras av den svenska aktiebolagslagen, bolagsordningen, svensk kod för bolagsstyrning och den av styrelsen årligen fastställda arbetsordningen.

Arbetsordningen styr bland annat styrelsens praxis, funktioner och arbetsfördelningen mellan styrelseledamöterna och VD. Styrelsens arbete följer en arbetsplan som bland annat anger datum för de ordinarie styrelsemötena. Arbetsplanen revideras och antas varje år av det konstituerande styrelsemötet.

Tobiis styrelse består för närvarande av sex ordinarie ledamöter. Styrelseledamöter utses av årsstämman för den period som avslutas till nästkommande årsstämma.