Tobii board committee

Bolagsstyrningsstruktur

Bolagsstämman

Bolagsstämman är Tobiis högsta beslutande organ. På bolagsstämman kan aktieägare påverka bolaget genom att utöva sin rösträtt i viktiga frågor.

Valberedningen

Valberedningen har bland annat som ansvar att lämna förslag beträffande ordföranden på årsstämmor, kandidater till styrelseledamöter samt arvoden och ersättningar till varje styrelseledamot. Valberedningen består av bolagets tre största aktieägare tillsammans med styrelsens ordförande.

Styrelsen

Styrelsen är det näst högsta beslutande organet efter bolagsstämman och ytterst ansvarig för Tobiis organisation och förvaltningen av dess angelägenheter. Det omfattar bland annat att fastställa mål och strategier, utvärdera resultatet och den operativa ledningen. Styrelseledamöter utses av bolagsstämman.

VD och ledande befattningshavare

Tobiis VD och koncernchef är underordnad styrelsen och ansvarar för den dagliga ledningen av verksamheten. Bolagets VD och koncernchef har till sin hjälp en koncernledning bestående av ledande befattningshavare i koncernen.

Revision

Den externa revisorn granskar bolagets årsredovisningar och redovisningar samt styrelsens och VD:s förvaltning.