Risk management

Riskhantering

Risker och osäkerhetsfaktorer är ett naturligt inslag i all affärsverksamhet. Tobii arbetar kontinuerligt med att identifiera, utvärdera och hantera de risker som verksamheten utsätts för.  

Nedanstående risker som beskrivs utan inbördes rangordning och utan anspråk på att vara heltäckande bedöms vara av betydelse för Tobiis framtida utveckling.

 • Tobii är beroende av utveckling, marknadsacceptans och kännedom om bolagets produkter och teknologi. Om Tobii misslyckas med detta kan det påverka bolaget negativt.
 • Tobii är verksamt på en konkurrensutsatt marknad och bolaget kan komma att misslyckas med att konkurrera på ett framgångsrikt sätt.
 • Eyetracking-hårdvara är utsatt för prispress och om Tobii misslyckas med att anpassa sig i takt med att dess marknader utvecklas kan det påverka bolaget negativt
 • Tobii är beroende av ersättning från offentliga och privata försäkrings- och finansieringssystem och förändringar av dessa system kan påverka bolaget negativt.
 • Tobii är beroende av leverans av vissa komponenter och dess produkter omfattas av uttryckliga och implicita garantier, vilket exponerar Tobii för produktionsavbrott och garanti- och produktansvarskrav.
 • Potentiella förvärv kan komma att få svårt att till fullo uppnå Tobiis förväntade finansiella och strategiska synergier.
 • Tobii är beroende av immateriella rättigheter och bolagets metoder för att skydda dessa kan vara otillräckliga.
 • Tobii riskerar att bli involverat i rättsliga och administrativa förfaranden inklusive anspråk relaterade till Tobiis immateriella rättigheter samt krav avseende eventuellt intrång av Tobii i tredje parts immateriella rättigheter.
 • Tobiis balansräkning består till stor del av immateriella anläggningstillgångar som riskerar att bli föremål för nedskrivning.
 • Tobii är exponerat mot skatterisker och om dessa risker realiseras kan det ha en negativ inverkan på bolaget.
 • Tobii är beroende av ett antal olika specialistkompetenser och nyckelpersoner. Om Tobii inte lyckas behålla ledande befattningshavare och nyckelpersoner samt rekrytera högkvalificerad personal, kan det försvåra bolagets framtida expansion.
 • Eftersom Tobii har stora delar av sin verksamhet och sina huvudsakliga intäkter i andra geografiska marknader än Sverige finns en risk för negativa effekter från valutafluktuationer.

För mer information om risker och riskhantering, läs Tobiis senaste Årsredovisning.